Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 317kWORD 287k
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Αναφορές
 4.Αυξημένη απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων (συζήτηση)
 5.Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (συζήτηση)
 6.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014 (συζήτηση)
 7.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Διορισμός μελών της εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (ψηφοφορία)
  
8.3.Συμφωνίες σύνδεσης / Ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (ψηφοφορία)
  
8.4.Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (ψηφοφορία)
  
8.5.Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016 (ψηφοφορία)
  
8.6.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014 (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
12.1.Πολίτες της ΕΕ κρατούμενοι στην Ινδία και συγκεκριμένα Ιταλοί, Εσθονοί και Βρετανοί υπήκοοι
  
12.2.Αιθιοπία
  
12.3.Βόρεια Κορέα
 13.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  
14.1.Πολίτες της ΕΕ κρατούμενοι στην Ινδία και συγκεκριμένα Ιταλοί, Εσθονοί και Βρετανοί υπήκοοι (ψηφοφορία)
  
14.2.Αιθιοπία (ψηφοφορία)
  
14.3.Βόρεια Κορέα (ψηφοφορία)
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός μελών της εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI

- Σχέδιο για εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας και της Ευρωπόλ (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών (COM(2015)0635 - C8-0391/2015 - 2015/0288(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

JURI, CULT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

CULT, JURI, LIBE

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

CULT, ITRE, JURI, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), και το άρθρο 138(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

BUDG, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 304 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, PECH, BUDG, TRAN

2) από τους βουλευτές

2.1) πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τη φιλοξενία σε μία κατοικημένη περιοχή αιτούντων άσυλο (B8-1341/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της ισλαμικής τρομοκρατίας (B8-1342/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιχείρηση «μετανάστες», μια επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για το διεθνές έγκλημα και τη διεθνή τρομοκρατία (B8-1343/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναγνώριση Καθεστώτος Οικονομίας της Αγοράς στην Κίνα (B8-1344/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον έλεγχο των ψηφιακών μέσων συναλλαγής, όπως το "bitcoin" (B8-1366/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χρήση γραφενίου στην ιατρική για την παραγωγή ακτίνων Χ (B8-1367/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση ψυχαγωγικών προγραμμάτων με σκοπό την καταπολέμηση της μοναξιάς των ηλικιωμένων (B8-1368/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Franz Obermayr. Πρόταση ψηφίσματος για την προστασία των πολιτών της ΕΕ από την αντοχή στα αντιβιοτικά που προκαλείται από τη χρήση γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών (B8-1369/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Franz Obermayr. Πρόταση ψηφίσματος για την προστασία των πολιτών της ΕΕ από τον υψηλό κίνδυνο για την υγεία λόγω της ισογλυκόζης (B8-1370/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους θανάτους στον εργασιακό χώρο (B8-1371/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας των χιλίων βοδιών στον νομό Creuse (B8-1372/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συντάξεις και τη φτώχεια (B8-1373/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εισαγωγή αδασμολόγητου τυνησιακού ελαιόλαδου (B8-1375/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις μολύνσεις από HIV στην Ευρώπη (B8-1376/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και τη λουξεμβουργιανή Προεδρία του Συμβουλίου Ecofin: ένας άκαιρος συνδυασμός (B8-1377/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για τη διαχείριση των προσφύγων: πλήρης συνθηκολόγηση της Ευρώπης (B8-1378/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

LIBE

- Angel Dzhambazki. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που συνήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2015 (B8-1379/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας και πρόληψης στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια (B8-1380/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη ρύπανση ως αιτία θανάτων (B8-1381/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη βιολογική γεωργία (B8-1382/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξέλιξη της γονιδιωματικής (B8-1383/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Angel Dzhambazki. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τρομοκρατική απειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-1384/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ιταλία και στην Ευρώπη (B8-1385/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πώς αντιμετωπίζονται τα εγκλήματα του ισλαμικού κράτους εναντίον του λαού των Γεζιτών (B8-1386/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναπηρία (B8-1387/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων (B8-1388/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πρωτοβουλίες με στόχο τη μείωση της απόρριψης αντικειμένων που εξακολουθούν να είναι χρηστικά σε χώρους υγειονομικής ταφής (B8-1389/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη νόσο του Πάρκινσον (B8-1390/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στρατιωτική κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία (B8-1391/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα κριτήρια κατανομής ευρωπαϊκών κονδυλίων στις ΜΚΟ (B8-1392/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα ευρωπαϊκά περιφερειακά ιστορικά και πολιτισμικά αγαθά (B8-1393/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση της δουλείας (B8-1423/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

2.2) πρόταση σύστασης (άρθρο 134 του Κανονισμού)

- Andrey Kovatchev. Πρόταση σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (B8-1374/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET


3. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 20 Ιανουαρίου 2016

* (αριθ. 1243/2015)· * (αριθ. 1244/2015)· * (αριθ. 1245/2015)· * (αριθ. 1246/2015)· * (αριθ. 1247/2015)· * (αριθ. 1248/2015)· * (αριθ. 1249/2015)· * (αριθ. 1250/2015)· * (αριθ. 1251/2015)· * (αριθ. 1252/2015)· * (αριθ. 1253/2015)· * (αριθ. 1254/2015)· * (αριθ. 1255/2015)· * (αριθ. 1256/2015)· * (αριθ. 1257/2015)· * (αριθ. 1258/2015)· * (αριθ. 1259/2015)· * (αριθ. 1260/2015)· * (αριθ. 1261/2015)· * (αριθ. 1262/2015)· Flavio Miccono (αριθ. 1263/2015)· * (αριθ. 1264/2015)· * (αριθ. 1265/2015)· * (αριθ. 1266/2015)· * (αριθ. 1267/2015)· * (αριθ. 1268/2015)· * (αριθ. 1269/2015)· * (αριθ. 1270/2015)· * (αριθ. 1271/2015)· * (αριθ. 1272/2015)· * (αριθ. 1273/2015)· * (αριθ. 1274/2015)· Jens Genzer (αριθ. 1275/2015)· Leszek Stępień (αριθ. 1276/2015)· * (αριθ. 1277/2015)· * (αριθ. 1278/2015)· * (αριθ. 1279/2015)· * (αριθ. 1280/2015)· * (αριθ. 1281/2015)· * (αριθ. 1282/2015)· Vasil Kadrinov (αριθ. 1283/2015)· * (αριθ. 1284/2015)· * (αριθ. 1285/2015)· Domenico Peveri (αριθ. 1286/2015)· * (αριθ. 1287/2015)· * (αριθ. 1288/2015)· * (αριθ. 1289/2015)· * (αριθ. 1290/2015)· * (αριθ. 1291/2015)· Jørgen Thorball (αριθ. 1292/2015)· * (αριθ. 1293/2015)· * (αριθ. 1294/2015)· Ioachim-Savian Popovici (αριθ. 1295/2015)· Murielle van Boxem of Drax-Hilton (αριθ. 1296/2015)· * (αριθ. 1297/2015)· * (αριθ. 1298/2015)· * (αριθ. 1299/2015)· * (αριθ. 1300/2015)· Stefano Armanasco (αριθ. 1301/2015)· Orazio Cantile (αριθ. 1302/2015)· Orazio Cantile (αριθ. 1303/2015)· Orazio Cantile (αριθ. 1304/2015)· * (αριθ. 1305/2015)· * (αριθ. 1306/2015)· * (αριθ. 1307/2015)· * (αριθ. 1308/2015)· * (αριθ. 1309/2015)· * (αριθ. 1310/2015)· * (αριθ. 1311/2015)· Eustachio Festa (αριθ. 1312/2015)· * (αριθ. 1313/2015)· Jens Genzer (αριθ. 1314/2015)· * (αριθ. 1315/2015)· * (αριθ. 1316/2015)· * (αριθ. 1317/2015)· * (αριθ. 1318/2015)· * (αριθ. 1319/2015)· * (αριθ. 1320/2015)· Daniel Braun (αριθ. 1321/2015)· * (αριθ. 1322/2015)· Mariano Chiusano (αριθ. 1323/2015)· Dimitrios Tsamaris (αριθ. 1324/2015)· * (αριθ. 1325/2015)· * (αριθ. 1326/2015)· * (αριθ. 1327/2015)· Renato Amoroso (αριθ. 1328/2015)· * (αριθ. 1329/2015)· Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (αριθ. 1330/2015)· * (αριθ. 1331/2015)· * (αριθ. 1332/2015)· John Allen (αριθ. 1333/2015)· Łukasz Murawa (αριθ. 1334/2015)· José Lozano Gallego (αριθ. 1335/2015)· * (αριθ. 1336/2015)· * (αριθ. 1337/2015)· * (αριθ. 1338/2015)· Manuela Maria (αριθ. 1339/2015)· * (αριθ. 1340/2015)· * (αριθ. 1341/2015)· * (αριθ. 1342/2015)· Rohullah Shams (αριθ. 1343/2015)· * (αριθ. 1344/2015)· * (αριθ. 1345/2015)· * (αριθ. 1346/2015)· * (αριθ. 1347/2015)· Pedro Pozas Terrados (αριθ. 1348/2015)· Anxo Manuel Fernández Saborido (αριθ. 1349/2015)· * (αριθ. 1350/2015)· * (αριθ. 1351/2015)· Flavio Miccono (αριθ. 1352/2015)· * (αριθ. 1353/2015)· * (αριθ. 1354/2015)· * (αριθ. 1355/2015)· * (αριθ. 1356/2015)· * (αριθ. 1357/2015)· * (αριθ. 1358/2015)· * (αριθ. 1359/2015)· * (αριθ. 1360/2015)· * (αριθ. 1361/2015)· Michael Uhlig (αριθ. 1362/2015)· Michael Uhlig (αριθ. 1363/2015)· Michael Uhlig (αριθ. 1364/2015)· * (αριθ. 1365/2015)· Jan-Erik Hansen (αριθ. 1366/2015)· Jan-Erik Hansen (αριθ. 1367/2015)· Jan-Erik Hansen (αριθ. 1368/2015)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 1369/2015)· Jose Manuel Martin Alvarez (αριθ. 1370/2015)· Octavio Viana (αριθ. 1371/2015)· Oscar Bolívar Amo (αριθ. 1372/2015)· * (αριθ. 1373/2015)· Oronzo Danese (αριθ. 1374/2015)· Nicodim Eugen Lupea (αριθ. 1375/2015)· Vincenzo Colantuoni Romagnoli (αριθ. 1376/2015)· * (αριθ. 1377/2015)· * (αριθ. 1378/2015)· * (αριθ. 1379/2015).

(*) Απόρρητο όνομα

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 20 Ιανουαρίου 2016 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος .


4. Αυξημένη απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αυξημένη απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων (2016/2519(RSP))

Οι Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Steven Woolfe, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Massimiliano Salini, Tanja Fajon, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Ivan Jakovčić και Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Monika Hohlmeier, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Angel Dzhambazki και Zdzisław Krasnodębski, και Péter Niedermüller.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marek Jurek, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Péter Niedermüller, ο οποίος απαντά, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Hilde Vautmans, η οποία σχολιάζει την απάντηση του Zdzisław Krasnodębski, Ana Gomes, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marita Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar και Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Bert Koenders.

Η συζήτηση περατώνεται.


5. Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000154/2015) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Ο Bernd Lange αναπτύσσει την ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karoline Graswander-Hainz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Christofer Fjellner, David Martin, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jude Kirton-Darling, Jan Zahradil, Younous Omarjee, Luigi Morgano, Jacqueline Foster και Emmanuel Maurel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ruža Tomašić και Richard Ashworth.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σε μελλοντική περίοδο συνόδου.


6. Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τς δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2014 [2014/2218(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Η Lidia Joanna Geringer de Oedenberg παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Heinz K. Becker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Cecilia Wikström, Margrete Auken, Tim Aker, Jarosław Wałęsa, Michela Giuffrida, Julia Pitera και Pál Csáky.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness και Ángela Vallina.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος


7. Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας

Ο Rosario Crocetta, παλαιός βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπέβαλε αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του στο πλαίσιο προκαταρκτικής διαδικασίας του Δικαστηρίου του Παλέρμο.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή JURI.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Πρόταση σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου, αφετέρου [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0017)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.2. Διορισμός μελών της εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (ψηφοφορία)

Πρόταση της Διασκέψεως των Προέδρων: Διορισμός μελών της εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (Βλέπε Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2016).


8.3. Συμφωνίες σύνδεσης / Ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Συμφωνίες σύνδεσης / Ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (2015/3032(RSP))

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016 (2015/3032(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0068/2015

(αντικαθιστά τις B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala και Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki και Edward Czesak, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0018)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0080/2016 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Οι Michael Gahler και Knut Fleckenstein κατέθεσαν προφορικές τροπολογίες στις παραγράφους 26 και 44 αντιστοίχως, οι οποίες κρατούνται.


8.4. Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (2015/3034(RSP))

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016 (2015/3034(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0043/2016

(αντικαθιστά τις B8-0043/2016, B8-0051/2016 και B8-0058/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon και Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Νίκος Ανδρουλάκης, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0019)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0045/2016, B8-0057/2016, B8-0059/2016 και B8-0060/2016 καταπίπτουν.)


8.5. Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016 (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016 (2015/3035(RSP)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο )

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0050/2016

(αντικαθιστά τις B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Θεόδωρος Ζαγοράκης και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Paavo Väyrynen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD·

—   Mark Demesmaeker.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0020)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0056/2016 και B8-0065/2016 καταπίπτουν.)


8.6. Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τς δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2014 [2014/2218(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0021)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση Ulrike Lunacek - A8-0372/2015
Krisztina Morvai, Nirj Deva, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor και Stanislav Polčák

Συμφωνίες σύνδεσης / Ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (2015/3032(RSP)) – RC-B8-0068/2016
Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Gerolf Annemans και Stanislav Polčák

Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (2015/3034(RSP)) – RC-B8-0043/2016
Krisztina Morvai, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil και Steven Woolfe

Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016 (2015/3035(RSP)) – RC-B8-0050/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Marek Jurek, Andrejs Mamikins και Michaela Šojdrová

Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0361/2015
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr και Andrejs Mamikins.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.15 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2016)


12.1. Πολίτες της ΕΕ κρατούμενοι στην Ινδία και συγκεκριμένα Ιταλοί, Εσθονοί και Βρετανοί υπήκοοι

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 και B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Οι Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marju Lauristin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nirj Deva, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Yana Toom, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Ivan Jakovčić και Krisztina Morvai, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Nirj Deva και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2016.


12.2. Αιθιοπία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 και B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Οι Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2016.

Παρεμβαίνει η Krisztina Morvai σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye" (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την ισχύουσα ρύθμιση).


12.3. Βόρεια Κορέα

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 και B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Οι Isabella Adinolfi, Nirj Deva, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE και Andi Cristea, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Παρεμβαίνουν οι Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai και Urmas Paet.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2016.


13. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη θέση μαζί με το σκεπτικό βάσει του οποίου την υιοθέτησε, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD) – 14903/1/2015 – COM(2015)0638)

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 22 Ιανουαρίου 2016.


14. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


14.1. Πολίτες της ΕΕ κρατούμενοι στην Ινδία και συγκεκριμένα Ιταλοί, Εσθονοί και Βρετανοί υπήκοοι (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0081/2016

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0084/2016

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0085/2016

(αντικαθιστά τις B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 ):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Λευτέρης Χριστοφόρου, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward και Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake και Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0022)


14.2. Αιθιοπία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0082/2015

(αντικαθιστά τις B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 ):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Λευτέρης Χριστοφόρου, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Krzysztof Hetman, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Romana Tomc και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli και Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake και Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli και Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Indrek Tarand, Davor Škrlec και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0023)


14.3. Βόρεια Κορέα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0083/2015

(αντικαθιστά τις B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0098/2016 ):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Λευτέρης Χριστοφόρου, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Kinga Gál, David McAllister, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—    Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Davor Škrlec και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—    Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake και Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—    Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD·

—    Helmut Scholz.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0024)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0097/2016 καταπίπτει.)


15. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


16. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

επιτροπή CONT
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Έλεγχος του προϋπολογισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (2015/2345(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

επιτροπή AFCO
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14.1.2016)

- Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις (2016/2008(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, ITRE)

επιτροπές AFET, AFCO
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας (2015/2343(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)

επιτροπές AFET, DEVE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη: Ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (2015/2342(INI))
(γνωμοδότηση: LIBE)

επιτροπή BUDG
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής (2015/2353(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

επιτροπές BUDG, ECON
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Δημοσιονομική ικανότητα της ευρωζώνης - συνέπειες για τον προϋπολογισμό της EE, τη συμπληρωματικότητα και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο (2015/2344(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, CONT, AFCO)

επιτροπή CULT
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015 (2015/2351(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, CONT, REGI)

επιτροπή DEVE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: Οι συνέπειες για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια (2015/2341(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)

επιτροπή ECON
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14.1.2016)

- Εικονικά νομίσματα (2016/2007(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, IMCO)

- Αξιολόγηση των διεθνών λογιστικών προτύπων (ΔΛΠ) και των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( ΔΠΧΑ), της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΣΟΧΑ) και του Συμβουλίου Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (ΣΕΔΣ) (2016/2006(INI))
(γνωμοδότηση: CONT)

επιτροπή FEMM
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14.1.2016)

- Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία του Συμβουλίου 2004/113/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (2016/2012(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

επιτροπή IMCO
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Η στρατηγική για την ενιαία αγορά (2015/2354(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

- Μη δασμολογικοί φραγμοί στην ενιαία αγορά (2015/2346(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

επιτροπή JURI
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14.1.2016)

- Η εφαρμογή της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (2016/2011(INI))
(γνωμοδότηση: LIBE)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Ευθύνη, αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια για τις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων και φυσικού αερίου (2015/2352(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, ITRE)

επιτροπή LIBE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14.1.2016)

- Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 (2016/2009(INI))
(γνωμοδότηση: PETI, AFCO)

επιτροπή TRAN
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14.1.2016)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (2016/2010(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, IMCO)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των οχηματαγωγών πλοίων στις παράκτιες περιοχές και τις εσωτερικές πλωτές οδούς: Συμβολή στην πολυτροπική μεταφορά επιβατών (2015/2350(INI))

- Νέες ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων (2015/2349(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE)

- Εφοδιαστική στην ΕΕ και πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ (2015/2348(INI))

- Βελτίωση της σύνδεσης και της προσβασιμότητας των μεταφορικών υποδομών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (2015/2347(INI))
(γνωμοδότηση: REGI)

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

επιτροπές: AFET, AFCO

- Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας (2015/2343(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)

επιτροπές: AFET, DEVE

- Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη: Ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (2015/2342(INI))
(γνωμοδότηση: LIBE)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις (2016/2008(INI))

(γνωμοδότηση: CULT, ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή CONT (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Έλεγχος του προϋπολογισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (2015/2345(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπές BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού), ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Δημοσιονομική ικανότητα της ευρωζώνης - συνέπειες για τον προϋπολογισμό της EE, τη συμπληρωματικότητα και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο (2015/2344(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, CONT, AFCO (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.12.2015)

- Ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: Οι συνέπειες για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια (2015/2341(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG) (άρθρο 54 του Κανονισμού))


17. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


18. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από την 1η Φεβρουαρίου 2016 έως τις 4 Φεβρουαρίου 2016.


19. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Chinnici, Cramer, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Mizzi, Paksas, Pietikäinen


Παράρτηµα 1 - Διορισμός μελών της εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία

Εξεταστική επιτροπή για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία

(45 μέλη)

Τακτικά μέλη

PPE (14)

BELET Ivo

GÁLL-PELCZ Ildikó

GIESEKE Jens

GROSSETÊTE Françoise

KARIŅŠ Krišjānis

MARINESCU Marian-Jean

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PROUST Franck

SALINI Massimiliano

SCHULZE Sven

ŠTEFANEC Ivan

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

van de CAMP Wim

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

ANDROULAKIS Nikos

BLANCO LÓPEZ José

DALLI Miriam

DANCE Seb

ERTUG Ismail

KADENBACH Karin

PAOLUCCI Massimo

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

SCHALDEMOSE Christel

SEHNALOVÁ Olga

VAN BREMPT Kathleen

ZORRINHO Carlos

ECR (5)

DALTON Daniel

DEMESMAEKER Mark

HENKEL Hans-Olaf

SERNAGIOTTO Remo

ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

CHARANZOVÁ Dita

FEDERLEY Fredrick

GERBRANDY Gerben-Jan

RIQUET Dominique

GUE/NGL (3)

KONEČNÁ Kateřina

KYLLÖNEN Merja

SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (3)

DELLI Karima

EICKHOUT Bas

HARMS Rebecca

EFDD (2)

EVI Eleonora

HELMER Roger

ENF (2)

JALKH Jean-François

MAYER Georg

Η Διάσκεψη των Προέδρων πρότεινε να οριστούν μέχρι 4 αντιπρόεδροι στην επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου