Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 288kWORD 248k
Neljapäev, 21. jaanuar 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Petitsioonid
 4.Suurenenud terrorismioht (arutelu)
 5.Vabakaubanduslepingu alaste läbirääkimiste alustamine Austraalia ja Uus-Meremaaga (arutelu)
 6.Petitsioonikomisjoni tegevus 2014. aastal (arutelu)
 7.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 8.Hääletused
  
8.1.ELi–Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.2.Autotööstuse heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni liikmete nimetamine (hääletus)
  
8.3.Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud (hääletus)
  
8.4.Vastastikuse kaitse klausel (Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 7) (hääletus)
  
8.5.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (hääletus)
  
8.6.Petitsioonikomisjoni tegevus 2014. aastal (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
12.1.Indias vangistuses viibivad ELi, st Itaalia, Eesti ja Ühendkuningriigi kodanikud
  
12.2.Etioopia
  
12.3.Põhja-Korea
 13.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 14.Hääletused
  
14.1.Indias vangistuses viibivad ELi, st Itaalia, Eesti ja Ühendkuningriigi kodanikud (hääletus)
  
14.2.Etioopia (hääletus)
  
14.3.Põhja-Korea (hääletus)
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni liikmete nimetamine


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 8.30.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses minimaalse hariliku käibemaksumaksumäära kohaldamisaja järgimise kohustuse kestusega (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Eelnõu: Nõukogu rakendusotsus, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Brasiilia Liitvabariigi ja Europoli vahelise strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaupade internetimüügi ja muu kaugmüügi lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta (COM(2015)0635 - C8-0391/2015 - 2015/0288(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

JURI, CULT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Aluslepingu artikli 307 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

CULT, JURI, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

CULT, ITRE, JURI, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 768/2005, millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (EMPs kohaldatav tekst) (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

BUDG, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006 seoses asjaomastes andmebaasides tehtavate kontrollide tugevdamisega välispiiridel (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2007/2004, määrus (EÜ) nr 863/2007 ja nõukogu otsus 2005/267/EÜ (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Aluslepingu artikli 304 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
Aluslepingu artikli 307 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, PECH, BUDG, TRAN

2) parlamendiliikmed:

2.1) resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikkel 133)

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek asulatele varjupaigataotlejate vastuvõtmiseks esitatavate miinimumnõuete kohta (B8-1341/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek islamiterrorismi vastase võitluse kohta (B8-1342/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek põgenikega seotud äritegevuse kohta, mis toodab organiseeritud kuritegevusele ja rahvusvahelisele terrorismile 3 miljardit eurot tulu (B8-1343/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Hiinale turumajandusliku staatuse andmise kohta (B8-1344/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek sellise virtuaalraha nagu bitcoin kontrollimise kohta (B8-1366/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek grafeeni kasutamise kohta meditsiinis röntgenkiirte tekitamiseks (B8-1367/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek eakate inimeste üksinduse vastu võitlemiseks mõeldud vaba aja veetmise programmide edendamise kohta (B8-1368/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Franz Obermayr. Resolutsiooni ettepanek ELi kodanike kaitsmise kohta geneetiliselt manipuleeritud sööda kasutamisest põhjustatud antibiootikumiresistentsuse eest (B8-1369/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Franz Obermayr. Resolutsiooni ettepanek ELi kodanike kaitse kohta isoglükoosi tarbimisega seotud kõrgendatud terviseriski eest (B8-1370/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek tööga seotud surmajuhtumite kohta (B8-1371/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek tuhande mullikaga farmi keelustamise kohta Creuse'i departemangus (B8-1372/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek pensionide ja vaesuse kohta (B8-1373/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Tuneesia õli tollimaksuvaba importimise kohta (B8-1375/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek HIV-nakkuse kohta Euroopas (B8-1376/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek maksualaste eelotsuste kohatu käsitlemise kohta Luksemburgi eesistumisajal majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus (B8-1377/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek ELi ja Türgi vahelise pagulaste haldamise kokkuleppe ning Euroopa täieliku kapituleerumise kohta (B8-1378/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Angel Dzhambazki. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu ja Türgi vahel 29. novembril 2015 sõlmitud kokkuleppe kohta (B8-1379/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek turva- ja ennetusmeetmete tugevdamise kohta Euroopa lennujaamades (B8-1380/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek saaste kohta surmapõhjusena (B8-1381/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek mahepõllumajanduse kohta (B8-1382/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek genoomika arenemise kohta (B8-1383/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Angel Dzhambazki. Resolutsiooni ettepanek terrorismiohu kohta Euroopa Liidus (B8-1384/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek juurdepääsu kohta kõrgharidusele Itaalias ja Euroopas (B8-1385/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek jeziidi rahva vastu suunatud Islamiriigi kuritegudega võitlemise kohta (B8-1386/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek puudega isikute kohta (B8-1387/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek südame-veresoonkonnahaiguste ennetamise kohta (B8-1388/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek veel kasutuskõlblike asjade äraviskamise vähendamise algatuste kohta (B8-1389/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Parkinsoni tõve kohta (B8-1390/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Türgi sõjalise okupatsiooni kohta Küprosel (B8-1391/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile : AFET

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vabaühendustele ELi vahendite jaotamise kriteeriumide kohta (B8-1392/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Euroopa perifeersete ajalooliste ja kultuuriliste objektide kohta (B8-1393/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek orjuse kaotamise kohta (B8-1423/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

2.2) soovituse ettepanek (kodukorra artikkel 134)

- Andrey Kovatchev. Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 71. istungjärgu kohta (B8-1374/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET


3. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

20. jaanuar 2016

* (nr 1243/2015); * (nr 1244/2015); * (nr 1245/2015); * (nr 1246/2015); * (nr 1247/2015); * (nr 1248/2015); * (nr 1249/2015); * (nr 1250/2015); * (nr 1251/2015); * (nr 1252/2015); * (nr 1253/2015); * (nr 1254/2015); * (nr 1255/2015); * (nr 1256/2015); * (nr 1257/2015); * (nr 1258/2015); * (nr 1259/2015); * (nr 1260/2015); * (nr 1261/2015); * (nr 1262/2015); Flavio Miccono (nr 1263/2015); * (nr 1264/2015); * (nr 1265/2015); * (nr 1266/2015); * (nr 1267/2015); * (nr 1268/2015); * (nr 1269/2015); * (nr 1270/2015); * (nr 1271/2015); * (nr 1272/2015); * (nr 1273/2015); * (nr 1274/2015); Jens Genzer (nr 1275/2015); Leszek Stępień (nr 1276/2015); * (nr 1277/2015); * (nr 1278/2015); * (nr 1279/2015); * (nr 1280/2015); * (nr 1281/2015); * (nr 1282/2015); Vasil Kadrinov (nr 1283/2015); * (nr 1284/2015); * (nr 1285/2015); Domenico Peveri (nr 1286/2015); * (nr 1287/2015); * (nr 1288/2015); * (nr 1289/2015); * (nr 1290/2015); * (nr 1291/2015); Jørgen Thorball (nr 1292/2015); * (nr 1293/2015); * (nr 1294/2015); Ioachim-Savian Popovici (nr 1295/2015); Murielle van Boxem of Drax-Hilton (nr 1296/2015); * (nr 1297/2015); * (nr 1298/2015); * (nr 1299/2015); * (nr 1300/2015); Stefano Armanasco (nr 1301/2015); Orazio Cantile (nr 1302/2015); Orazio Cantile (nr 1303/2015); Orazio Cantile (nr 1304/2015); * (nr 1305/2015); * (nr 1306/2015); * (nr 1307/2015); * (nr 1308/2015); * (nr 1309/2015); * (nr 1310/2015); * (nr 1311/2015); Eustachio Festa (nr 1312/2015); * (nr 1313/2015); Jens Genzer (nr 1314/2015); * (nr 1315/2015); * (nr 1316/2015); * (nr 1317/2015); * (nr 1318/2015); * (nr 1319/2015); * (nr 1320/2015); Daniel Braun (nr 1321/2015); * (nr 1322/2015); Mariano Chiusano (nr 1323/2015); Dimitrios Tsamaris (nr 1324/2015); * (nr 1325/2015); * (nr 1326/2015); * (nr 1327/2015); Renato Amoroso (nr 1328/2015); * (nr 1329/2015); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr 1330/2015); * (nr 1331/2015); * (nr 1332/2015); John Allen (nr 1333/2015); Łukasz Murawa (nr 1334/2015); José Lozano Gallego (nr 1335/2015); * (nr 1336/2015); * (nr 1337/2015); * (nr 1338/2015); Manuela Maria (nr 1339/2015); * (nr 1340/2015); * (nr 1341/2015); * (nr 1342/2015); Rohullah Shams (nr 1343/2015); * (nr 1344/2015); * (nr 1345/2015); * (nr 1346/2015); * (nr 1347/2015); Pedro Pozas Terrados (nr 1348/2015); Anxo Manuel Fernández Saborido (nr 1349/2015); * (nr 1350/2015); * (nr 1351/2015); Flavio Miccono (nr 1352/2015); * (nr 1353/2015); * (nr 1354/2015); * (nr 1355/2015); * (nr 1356/2015); * (nr 1357/2015); * (nr 1358/2015); * (nr 1359/2015); * (nr 1360/2015); * (nr 1361/2015); Michael Uhlig (nr 1362/2015); Michael Uhlig (nr 1363/2015); Michael Uhlig (nr 1364/2015); * (nr 1365/2015); Jan-Erik Hansen (nr 1366/2015); Jan-Erik Hansen (nr 1367/2015); Jan-Erik Hansen (nr 1368/2015); José Manuel Martín Álvarez (nr 1369/2015); Jose Manuel Martin Alvarez (nr 1370/2015); Octavio Viana (nr 1371/2015); Oscar Bolívar Amo (nr 1372/2015); * (nr 1373/2015); Oronzo Danese (nr 1374/2015); Nicodim Eugen Lupea (nr 1375/2015); Vincenzo Colantuoni Romagnoli (nr 1376/2015); * (nr 1377/2015); * (nr 1378/2015); * (nr 1379/2015).

(*) Nimi salastatud

President andis kooskõlas kodukorra artikli 215 lõikega 13 teada, et ta edastas 20. jaanuaril 2016 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


4. Suurenenud terrorismioht (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Suurenenud terrorismioht (2016/2519(RSP))

Bert Koenders (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Elissavet Vozemberg-Vrionidi fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Steven Woolfe fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Massimiliano Salini, Tanja Fajon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Ivan Jakovčić ja Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Konstantinos Papadakis, Monika Hohlmeier, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Angel Dzhambazki ja Zdzisław Krasnodębski, ja Péter Niedermüller.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Marek Jurek, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Péter Niedermüllerile, kes vastas sellele, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans (Zdzisław Krasnodębski vastuse kohta), Ana Gomes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marita Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar ja Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić ja José Inácio Faria.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Bert Koenders.

Arutelu lõpetati.


5. Vabakaubanduslepingu alaste läbirääkimiste alustamine Austraalia ja Uus-Meremaaga (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000154/2015), mille esitas(id) komisjonile INTA-komisjoni nimel Bernd Lange ja Daniel Caspary: Austraalia ja Uus-Meremaaga vabakaubanduslepingu läbirääkimiste avamine (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Bernd Lange esitas küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Neven Mimica (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Karoline Graswander-Hainz fraktsiooni S&D nimel, Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel, Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Christofer Fjellner, David Martin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jude Kirton-Darling, Jan Zahradil, Younous Omarjee, Luigi Morgano, Jacqueline Foster ja Emmanuel Maurel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić ja Richard Ashworth.

Sõna võttis Neven Mimica.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: üks tulevastest osaistungjärkudest.


6. Petitsioonikomisjoni tegevus 2014. aastal (arutelu)

Raport petitsioonikomisjoni 2014. aasta tegevuse kohta [2014/2218(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Heinz K. Becker fraktsiooni PPE nimel, Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Sylvie Goddyn fraktsiooni ENF nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Cecilia Wikström, Margrete Auken, Tim Aker, Jarosław Wałęsa, Michela Giuffrida, Julia Pitera ja Pál Csáky.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness ja Ángela Vallina.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.1.2016 protokollipunkt 8.6.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident


7. Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus

Euroopa Parlamendi endine liige Rosario Crocetta esitas parlamendile tema puutumatuse kaitsmise taotluse seoses Palermo kohtus algatatud eelmenetlusega.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 saadeti taotlus edasi JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. ELi–Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise kohta Euroopa Liidu nimel [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0017)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.2. Autotööstuse heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni liikmete nimetamine (hääletus)

Esimeeste konverentsi ettepanek: Autotööstuse heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni liikmete nimetamine

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

ESIMEESTE KONVERENTSI ETTEPANEK

Heaks kiidetud (vt 21.1.2016 protokollilisa 1).


8.3. Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud (2015/3032(RSP))

Resolutsiooni ettepanekud B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016 (2015/3032(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0068/2015

(asendades B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel;

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala ja Kati Piri fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki ja Edward Czesak fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0018)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0080/2016 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Michael Gahler ja Knut Fleckenstein esitasid vastavalt punktide 26 ja 44 kohta suulised muudatusettepanekud, mis võeti vastu.


8.4. Vastastikuse kaitse klausel (Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 7) (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Vastastikuse kaitse klausel (Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 7) (2015/3034(RSP))

Resolutsiooni ettepanekud B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016 (2015/3034(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0043/2016

(asendades B8-0043/2016, B8-0051/2016 ja B8-0058/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon ja Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel;

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0019)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0045/2016, B8-0057/2016, B8-0059/2016 ja B8-0060/2016 muutusid kehtetuks.)


8.5. ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (2015/3035(RSP)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt )

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0050/2016

(asendades B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Paavo Väyrynen fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel;

—   Mark Demesmaeker.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0020)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0056/2016 ja B8-0065/2016 muutusid kehtetuks.)


8.6. Petitsioonikomisjoni tegevus 2014. aastal (hääletus)

Raport petitsioonikomisjoni 2014. aasta tegevuse kohta [2014/2218(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0021)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus: Ulrike Lunacek - A8-0372/2015
Krisztina Morvai, Nirj Deva, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor ja Stanislav Polčák

Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud (2015/3032(RSP)) – RC-B8-0068/2016
Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Gerolf Annemans ja Stanislav Polčák

Vastastikuse kaitse klausel (Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 7) (2015/3034(RSP)) – RC-B8-0043/2016
Krisztina Morvai, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil ja Steven Woolfe

ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (2015/3035(RSP)) – RC-B8-0050/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Marek Jurek, Andrejs Mamikins ja Michaela Šojdrová

Raport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0361/2015
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr ja Andrejs Mamikins.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.15 ja see jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 19.1.2016 protokollipunkt 2.)


12.1. Indias vangistuses viibivad ELi, st Itaalia, Eesti ja Ühendkuningriigi kodanikud

Resolutsiooni ettepanekud B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 ja B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet ja Pier Antonio Panzeri tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel, Marju Lauristin fraktsiooni S&D nimel, Nirj Deva fraktsiooni ECR nimel, Yana Toom fraktsiooni ALDE nimel ja Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Ivan Jakovčić ja Krisztina Morvai, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Nirj Deva ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige) liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.1.2016 protokollipunkt 14.1.


12.2. Etioopia

Resolutsiooni ettepanekud B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 ja B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat ja Pier Antonio Panzeri tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige) liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.1.2016 protokollipunkt 14.2.

Sõna võttis Krisztina Morvai eelneva registreerimiseta sõnavõttude korra teemal (juhataja tuletas meelde kehtivat korda).


12.3. Põhja-Korea

Resolutsiooni ettepanekud B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 ja B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz ja Pier Antonio Panzeri tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel ja Andi Cristea fraktsiooni S&D nimel.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)

Sõna võtsid Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai ja Urmas Paet.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige) liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.1.2016 protokollipunkt 14.3.


13. Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Vastavalt kodukorra artikli 64 lõikele 1 teatas president, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrus loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 – 2013/0136(COD) – 14903/1/2015 – COM(2015)0638)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 22. jaanuarist 2016.


14. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


14.1. Indias vangistuses viibivad ELi, st Itaalia, Eesti ja Ühendkuningriigi kodanikud (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0081/2016

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0084/2016

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0085/2016

(asendades B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 ):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward ja Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel;

—   Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

—   Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake ja Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0022)


14.2. Etioopia (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0082/2015

(asendades B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 ):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Krzysztof Hetman, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Romana Tomc ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake ja Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Indrek Tarand, Davor Škrlec ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0023)


14.3. Põhja-Korea (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0083/2015

(asendades B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0098/2016 ):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Kinga Gál, David McAllister, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—    Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Davor Škrlec ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—    Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake ja Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel;

—    Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel;

—    Helmut Scholz.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0024)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0097/2016 muutus kehtetuks.)


15. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


16. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

CONT-komisjon
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Valitsusväliste organisatsioonide ELi eelarvest rahastamisega seotud eelarvekontroll (2015/2345(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

AFCO-komisjon
(Esimeeste konverentsi 14. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel)

- E-demokraatia Euroopa Liidus ning selle võimalused ja probleemid (2016/2008(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, ITRE)

komisjonid AFET, AFCO
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseaduslik, õiguslik ja institutsiooniline mõju ning Lissaboni lepingust tulenevad võimalused (2015/2343(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG)

komisjonid AFET, DEVE
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Pagulaskriisi lahendamine Euroopas ja ELi välistegevuse roll (2015/2342(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE)

BUDG-komisjon
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Mitmeaastase finantsraamistiku (2014-2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist (2015/2353(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

komisjonid BUDG, ECON
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Euroala eelarvesuutlikkus ning selle tagajärjed ELi eelarvele, täiendavus ja parlamentaarne kontroll (2015/2344(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, CONT, AFCO)

CULT-komisjon
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- ELi noorsoostrateegia (2013–2015) hindamine (2015/2351(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, CONT, REGI)

DEVE-komisjon
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- ELi Aafrika usaldusfond ning selle mõju arengu- ja humanitaarabile (2015/2341(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG)

ECON-komisjon
(Esimeeste konverentsi 14. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel)

- Virtuaalsed vääringud (2016/2007(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, IMCO)

- Rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (IAS) hindamine ning rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) sihtasutuse, Euroopa finantsaruandluse nõuanderühma (EFRAG) ja avaliku huvi järelevalve nõukogu (PIOB) tegevus (2016/2006(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT)

FEMM-komisjon
(Esimeeste konverentsi 14. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel)

- Aruanne nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega) kohaldamise kohta (2016/2012(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

IMCO-komisjon
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Ühtse turu strateegia (2015/2354(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

- Mittetariifsed tõkked ühtsel turul (2015/2346(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

JURI-komisjon
(Esimeeste konverentsi 14. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel)

- Euroopa maksekäsumenetluse kohaldamine (2016/2011(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE)

(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsessidega seotud vastutus, kompensatsioonid ja finantstagatised (2015/2352(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, ITRE)

LIBE-komisjon
(Esimeeste konverentsi 14. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel)

- Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2015. aastal (2016/2009(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI, AFCO)

TRAN-komisjon
(Esimeeste konverentsi 14. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel)

- Aruanne postiteenuste direktiivi kohaldamise kohta (2016/2010(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO)

(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Parvlaevatranspordi võimaluste ärakasutamine rannikualadel ja siseveekogudel ning selle panus mitmeliigilise reisijateveo arendamisesse (2015/2350(INI))

- Väikeste transpordiettevõtete uued võimalused ja koostööl põhinevad ärimudelid (2015/2349(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE)

- ELi logistika ja mitmeliigiline transport uutes üleeuroopalise transpordivõrgu koridorides (2015/2348(INI))

- Kesk- ja Ida-Euroopa transpordi infrastruktuuri ühenduste ja juurdepääsetavuse parandamine (2015/2347(INI))
(nõuandvad komisjonid: REGI)

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

komisjonid: AFET, AFCO

- Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseaduslik, õiguslik ja institutsiooniline mõju ning Lissaboni lepingust tulenevad võimalused (2015/2343(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG)

komisjonid: AFET, DEVE

- Pagulaskriisi lahendamine Euroopas ja ELi välistegevuse roll (2015/2342(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE)

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

AFCO-komisjon (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 14. jaanuari 2016. aasta otsuse alusel)

- E-demokraatia Euroopa Liidus ning selle võimalused ja probleemid (2016/2008(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, ITRE) (kodukorra artikkel 54))

CONT-komisjon (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Valitsusväliste organisatsioonide ELi eelarvest rahastamisega seotud eelarvekontroll (2015/2345(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG) (kodukorra artikkel 54)

komisjonid BUDG (kodukorra artikkel 54), ECON (kodukorra artikkel 54)
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- Euroala eelarvesuutlikkus ning selle tagajärjed ELi eelarvele, täiendavus ja parlamentaarne kontroll (2015/2344(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, CONT, AFCO) (kodukorra artikkel 54))

DEVE-komisjon (kodukorra artikkel 54)
(Esimeeste konverentsi 16. detsembri 2015. aasta otsuse alusel)

- ELi Aafrika usaldusfond ning selle mõju arengu- ja humanitaarabile (2015/2341(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG) (kodukorra artikkel 54))


17. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


18. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 1. veebruarist 2016 kuni 4. veebruarini 2016.


19. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Chinnici, Cramer, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Mizzi, Paksas, Pietikäinen


1. Lisa - Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni liikmete nimetamine

Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon

(45 liiget)

Täisliikmed

PPE (14)

BELET Ivo

GÁLL-PELCZ Ildikó

GIESEKE Jens

GROSSETÊTE Françoise

KARIŅŠ Krišjānis

MARINESCU Marian-Jean

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PROUST Franck

SALINI Massimiliano

SCHULZE Sven

ŠTEFANEC Ivan

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

van de CAMP Wim

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

ANDROULAKIS Nikos

BLANCO LÓPEZ José

DALLI Miriam

DANCE Seb

ERTUG Ismail

KADENBACH Karin

PAOLUCCI Massimo

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

SCHALDEMOSE Christel

SEHNALOVÁ Olga

VAN BREMPT Kathleen

ZORRINHO Carlos

ECR (5)

DALTON Daniel

DEMESMAEKER Mark

HENKEL Hans-Olaf

SERNAGIOTTO Remo

ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

CHARANZOVÁ Dita

FEDERLEY Fredrick

GERBRANDY Gerben-Jan

RIQUET Dominique

GUE/NGL (3)

KONEČNÁ Kateřina

KYLLÖNEN Merja

SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (3)

DELLI Karima

EICKHOUT Bas

HARMS Rebecca

EFDD (2)

EVI Eleonora

HELMER Roger

ENF (2)

JALKH Jean-François

MAYER Georg

Esimeeste konverentsi ettepaneku kohaselt võib komisjonil olla kuni neli asepresidenti.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika