Indeks 
Protokół
PDF 301kWORD 276k
Czwartek, 21 stycznia 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Petycje
 4.Wzrost zagrożenia terrorystycznego (debata)
 5.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią (debata)
 6.Działalność Komisji Petycji w 2014 r. (debata)
 7.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 8.Głosowanie
  
8.1.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu UE-Kosowo *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Mianowanie członków Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)
  
8.3.Układy o stowarzyszeniu / pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (głosowanie)
  
8.4.Klauzula wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE) (głosowanie)
  
8.5.Priorytety UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r. (głosowanie)
  
8.6.Działalność Komisji Petycji w 2014 r. (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
12.1.Obywatele UE - w szczególności włoscy, estońscy i brytyjscy - przetrzymywani w Indiach
  
12.2.Etiopia
  
12.3.Korea Północna
 13.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 14.Głosowanie
  
14.1.Obywatele UE - w szczególności włoscy, estońscy i brytyjscy - przetrzymywani w Indiach (głosowanie)
  
14.2.Etiopia (głosowanie)
  
14.3.Korea Północna (głosowanie)
 15.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członków Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.30.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

JURI

- Projekt decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) Porozumienia o współpracy strategicznej między Federacyjną Republiką Brazylii a Europolem (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

AFET

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość. (COM(2015)0635 - C8-0391/2015 - 2015/0288(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

IMCO

opinia:

JURI, CULT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 307 Traktatu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

IMCO

opinia:

CULT, JURI, LIBE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

IMCO

opinia:

CULT, ITRE, JURI, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa (Tekst mający znaczenie dla EOG) (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

PECH

opinia:

BUDG, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 562/2006 (WE) w odniesieniu do wzmocnienia kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

DEVE, AFET, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))
Zgodnie z art. 304 Traktatu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 307 Traktatu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

AFET, PECH, BUDG, TRAN

2) przez posłów

2.1) projekt rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie minimalnych wymogów dla miejscowości przyjmujących osoby ubiegające się o azyl (B8-1341/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie walki z terroryzmem islamskim (B8-1342/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie wartego 3 mld euro biznesu kwitnącego wokół migrantów, okazji dla międzynarodowych grup przestępczych i terrorystycznych (B8-1343/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej (B8-1344/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie kontroli walut wirtualnych takich jak „bitcoin” (B8-1366/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

JURI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie używania grafenu w medycynie do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego (B8-1367/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie promowania programów rekreacyjnych mających na celu walkę z osamotnieniem osób w podeszłym wieku (B8-1368/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

- Franz Obermayr. Projekt rezolucji w sprawie ochrony obywateli UE przed zwiększoną opornością na antybiotyki na skutek stosowania genetycznie zmodyfikowanych pasz (B8-1369/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

AGRI

- Franz Obermayr. Projekt rezolucji w sprawie ochrony obywateli Unii przed zwiększonym zagrożeniem dla zdrowia z powodu izoglukozy (B8-1370/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie śmiertelnych wypadków przy pracy (B8-1371/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zakazu otwarcia gospodarstwa hodowli tysiąca cieląt w departamencie Creuse (B8-1372/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie emerytur i ubóstwa (B8-1373/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie bezcłowego importu tunezyjskiej oliwy (B8-1375/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

INTA

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zakażeń HIV w Europie (B8-1376/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego i prezydencji luksemburskiej w Radzie do Spraw Gospodarczych i Finansowych: niestosowne powiązanie (B8-1377/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie porozumienia między Unią Europejską a Turcją dotyczącego zarządzania napływem uchodźców: całkowita kapitulacja Europy (B8-1378/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

opinia:

LIBE

- Angel Dzhambazki. Projekt rezolucji w sprawie porozumienia UE – Turcja, zawartego 29 listopada 2015 r. (B8-1379/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

opinia:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie wzmocnienia środków bezpieczeństwa i prewencji na europejskich lotniskach (B8-1380/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zanieczyszczenia jako przyczyny zgonów (B8-1381/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie rolnictwa ekologicznego (B8-1382/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AGRI

opinia:

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie rozwoju genomiki (B8-1383/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

ENVI

- Angel Dzhambazki. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia terrorystycznego w Unii Europejskiej (B8-1384/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie dostępu do kształcenia uniwersyteckiego we Włoszech i w Europie (B8-1385/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przeciwdziałania zbrodniom Państwa Islamskiego wobec wspólnoty Jazydów (B8-1386/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie niepełnosprawności (B8-1387/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego (B8-1388/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie inicjatyw podejmowanych w celu ograniczania usuwania na składowiska przedmiotów nadających się jeszcze do użytku (B8-1389/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie choroby Parkinsona (B8-1390/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie tureckiej okupacji Cypru (B8-1391/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie kryteriów przyznawania środków wspólnotowych organizacjom pozarządowym (B8-1392/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

DEVE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie peryferyjnych dóbr historycznych i kulturalnych w Europie (B8-1393/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zniesienia niewolnictwa (B8-1423/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

2.2) projekt zalecenia (art. 134 Regulaminu)

- Andrey Kovatchev. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (B8-1374/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET


3. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

dnia 20 stycznia 2016 r.

* (nr 1243/2015); * (nr 1244/2015); * (nr 1245/2015); * (nr 1246/2015); * (nr 1247/2015); * (nr 1248/2015); * (nr 1249/2015); * (nr 1250/2015); * (nr 1251/2015); * (nr 1252/2015); * (nr 1253/2015); * (nr 1254/2015); * (nr 1255/2015); * (nr 1256/2015); * (nr 1257/2015); * (nr 1258/2015); * (nr 1259/2015); * (nr 1260/2015); * (nr 1261/2015); * (nr 1262/2015); Flavio Miccono (nr 1263/2015); * (nr 1264/2015); * (nr 1265/2015); * (nr 1266/2015); * (nr 1267/2015); * (nr 1268/2015); * (nr 1269/2015); * (nr 1270/2015); * (nr 1271/2015); * (nr 1272/2015); * (nr 1273/2015); * (nr 1274/2015); Jens Genzer (nr 1275/2015); Leszek Stępień (nr 1276/2015); * (nr 1277/2015); * (nr 1278/2015); * (nr 1279/2015); * (nr 1280/2015); * (nr 1281/2015); * (nr 1282/2015); Vasil Kadrinov (nr 1283/2015); * (nr 1284/2015); * (nr 1285/2015); Domenico Peveri (nr 1286/2015); * (nr 1287/2015); * (nr 1288/2015); * (nr 1289/2015); * (nr 1290/2015); * (nr 1291/2015); Jørgen Thorball (nr 1292/2015); * (nr 1293/2015); * (nr 1294/2015); Ioachim-Savian Popovici (nr 1295/2015); Murielle van Boxem of Drax-Hilton (nr 1296/2015); * (nr 1297/2015); * (nr 1298/2015); * (nr 1299/2015); * (nr 1300/2015); Stefano Armanasco (nr 1301/2015); Orazio Cantile (nr 1302/2015); Orazio Cantile (nr 1303/2015); Orazio Cantile (nr 1304/2015); * (nr 1305/2015); * (nr 1306/2015); * (nr 1307/2015); * (nr 1308/2015); * (nr 1309/2015); * (nr 1310/2015); * (nr 1311/2015); Eustachio Festa (nr 1312/2015); * (nr 1313/2015); Jens Genzer (nr 1314/2015); * (nr 1315/2015); * (nr 1316/2015); * (nr 1317/2015); * (nr 1318/2015); * (nr 1319/2015); * (nr 1320/2015); Daniel Braun (nr 1321/2015); * (nr 1322/2015); Mariano Chiusano (nr 1323/2015); Dimitrios Tsamaris (nr 1324/2015); * (nr 1325/2015); * (nr 1326/2015); * (nr 1327/2015); Renato Amoroso (nr 1328/2015); * (nr 1329/2015); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr 1330/2015); * (nr 1331/2015); * (nr 1332/2015); John Allen (nr 1333/2015); Łukasz Murawa (nr 1334/2015); José Lozano Gallego (nr 1335/2015); * (nr 1336/2015); * (nr 1337/2015); * (nr 1338/2015); Manuela Maria (nr 1339/2015); * (nr 1340/2015); * (nr 1341/2015); * (nr 1342/2015); Rohullah Shams (nr 1343/2015); * (nr 1344/2015); * (nr 1345/2015); * (nr 1346/2015); * (nr 1347/2015); Pedro Pozas Terrados (nr 1348/2015); Anxo Manuel Fernández Saborido (nr 1349/2015); * (nr 1350/2015); * (nr 1351/2015); Flavio Miccono (nr 1352/2015); * (nr 1353/2015); * (nr 1354/2015); * (nr 1355/2015); * (nr 1356/2015); * (nr 1357/2015); * (nr 1358/2015); * (nr 1359/2015); * (nr 1360/2015); * (nr 1361/2015); Michael Uhlig (nr 1362/2015); Michael Uhlig (nr 1363/2015); Michael Uhlig (nr 1364/2015); * (nr 1365/2015); Jan-Erik Hansen (nr 1366/2015); Jan-Erik Hansen (nr 1367/2015); Jan-Erik Hansen (nr 1368/2015); José Manuel Martín Álvarez (nr 1369/2015); Jose Manuel Martin Alvarez (nr 1370/2015); Octavio Viana (nr 1371/2015); Oscar Bolívar Amo (nr 1372/2015); * (nr 1373/2015); Oronzo Danese (nr 1374/2015); Nicodim Eugen Lupea (nr 1375/2015); Vincenzo Colantuoni Romagnoli (nr 1376/2015); * (nr 1377/2015); * (nr 1378/2015); * (nr 1379/2015).

(*) Nazwisko poufne

Przewodniczący poinformował, że w dniu 20 stycznia 2016 r. przesłał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 215 ust. 13 Regulaminu – petycje skierowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


4. Wzrost zagrożenia terrorystycznego (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wzrost zagrożenia terrorystycznego (2016/2519(RSP))

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Elissavet Vozemberg-Vrionidi w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Steven Woolfe w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Massimiliano Salini, Tanja Fajon, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia i Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Konstantinos Papadakis, Monika Hohlmeier, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego i Zdzisława Krasnodębskiego, i Péter Niedermüller.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marek Jurek, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Péterowi Niedermüllerowi, który udzielił na nie odpowiedzi, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans w sprawie odpowiedzi udzielonej przez Zdzisława Krasnodębskiego, Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Maritę Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar i Andrejs Mamikins.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić i José Inácio Faria.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Bert Koenders.

Debata została zamknięta.


5. Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000154/2015), które skierowali Bernd Lange i Daniel Caspary, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Bernd Lange rozwinął pytanie.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Neven Mimica (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Karoline Graswander-Hainz w imieniu grupy S&D, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Christofer Fjellner, David Martin, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jude Kirton-Darling, Jan Zahradil, Younous Omarjee, Luigi Morgano, Jacqueline Foster i Emmanuel Maurel.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić i Richard Ashworth.

Głos zabrał Neven Mimica.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


6. Działalność Komisji Petycji w 2014 r. (debata)

Sprawozdanie z działalności Komisji Petycji w 2014 r. [2014/2218(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Heinz K. Becker w imieniu grupy PPE, Soledad Cabezón Ruiz w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Krisztina Morvai niezrzeszona, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Cecilia Wikström, Margrete Auken, Tim Aker, Jarosław Wałęsa, Michela Giuffrida, Julia Pitera i Pál Csáky.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrały: Mairead McGuinness i Ángela Vallina.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 21.1.2016.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący


7. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

Rosario Crocetta, były poseł do Parlamentu, złożył wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego w ramach postępowania wstępnego przed sądem w Palermo.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu UE-Kosowo *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0017)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.2. Mianowanie członków Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)

Propozycja Konferencji Przewodniczących: Mianowanie członków Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROPOZYCJA KONFERENCJI PRZEWODNICZĄCYCH

Ogłoszono zatwierdzenie (zob. załącznik 1 protokołu z dnia 21.1.2016).


8.3. Układy o stowarzyszeniu / pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Układy o stowarzyszeniu / pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (2015/3032(RSP))

Projekty rezolucji B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016 (2015/3032(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0068/2015

(zastępujący B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt i Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE;

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala i Kati Piri, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki i Edward Czesak, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička i Ivo Vajgl, w imieniu grupy ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek i Igor Šoltes, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2016)0018)

(Projekt rezolucji B8-0080/2016 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Michael Gahler i Knut Fleckenstein przedłożyli poprawki ustne do ust. 26 i 44, które przyjęto.


8.4. Klauzula wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE) (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Klauzula wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE) (2015/3034(RSP))

Projekty rezolucji B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016 (2015/3034(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0043/2016

(zastępujący B8-0043/2016, B8-0051/2016 i B8-0058/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon i Ivo Belet, w imieniu grupy PPE;

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward i Boris Zala, w imieniu grupy S&D;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Guy Verhofstadt, w imieniu grupy ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2016)0019)

(Projekty rezolucji B8-0045/2016, B8-0057/2016, B8-0059/2016 i B8-0060/2016 stały się bezprzedmiotowe.)


8.5. Priorytety UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r. (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Priorytety UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r. (2015/3035(RSP)

Projekty rezolucji B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt )

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0050/2016

(zastępujący B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, w imieniu grupy PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi i Julie Ward, w imieniu grupy S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Paavo Väyrynen, w imieniu grupy ALDE;

—   Barbara Lochbihler i Judith Sargentini, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD;

—   Mark Demesmaeker.

Przyjęto (P8_TA(2016)0020)

(Projekty rezolucji B8-0056/2016 i B8-0065/2016 stały się bezprzedmiotowe.)


8.6. Działalność Komisji Petycji w 2014 r. (głosowanie)

Sprawozdanie z działalności Komisji Petycji w 2014 r. [2014/2218(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0021)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie Ulrike Lunacek - A8-0372/2015
Krisztina Morvai, Nirj Deva, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor i Stanislav Polčák

Układy o stowarzyszeniu / pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (2015/3032(RSP)) – RC-B8-0068/2016
Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Gerolf Annemans i Stanislav Polčák

Klauzula wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE) (2015/3034(RSP)) – RC-B8-0043/2016
Krisztina Morvai, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil i Steven Woolfe

Priorytety UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r. (2015/3035(RSP)) – RC-B8-0050/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Marek Jurek, Andrejs Mamikins i Michaela Šojdrová

Sprawozdanie Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0361/2015
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr i Andrejs Mamikins.


10. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.15 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 19.1.2016)


12.1. Obywatele UE - w szczególności włoscy, estońscy i brytyjscy - przetrzymywani w Indiach

Projekty rezolucji B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 i B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nirja Devę, Tunne Kelam, Urmas Paet i Pier Antonio Panzeri przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Stanislav Polčák w imieniu grupy PPE, Marju Lauristin w imieniu grupy S&D, Nirj Deva w imieniu grupy ECR, Yana Toom w imieniu grupy ALDE i Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić i Krisztina Morvai, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nirja Devę i Doru-Claudiana Frunzulicę.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.1 protokołu z dnia 21.1.2016.


12.2. Etiopia

Projekty rezolucji B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 i B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat i Pier Antonio Panzeri przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL i Andrejs Mamikins.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák i José Inácio Faria.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.2 protokołu z dnia 21.1.2016.

Głos zabrała Krisztina Morvai w sprawie procedury pytań z sali (Przewodniczący przypomniał obowiązujące przepisy).


12.3. Korea Północna

Projekty rezolucji B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 i B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz i Pier Antonio Panzeri przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE i Andi Cristea w imieniu grupy S&D.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Głos zabrali: Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai i Urmas Paet.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.3 protokołu z dnia 21.1.2016.


13. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 – 2013/0136(COD) – 14903/1/2015 – COM(2015)0638)

odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 22 stycznia 2016 r.


14. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


14.1. Obywatele UE - w szczególności włoscy, estońscy i brytyjscy - przetrzymywani w Indiach (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0081/2016

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0084/2016

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0085/2016

(zastępujący B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 ):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward i Josef Weidenholzer, w imieniu grupy S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR;

—   Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake i Jasenko Selimovic, w imieniu grupy ALDE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0022)


14.2. Etiopia (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0082/2015

(zastępujący B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 ):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Krzysztof Hetman, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Romana Tomc i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Josef Weidenholzer, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake i Jasenko Selimovic, w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli i Kostas Chrysogonos, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Indrek Tarand, Davor Škrlec i Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0023)


14.3. Korea Północna (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0083/2015

(zastępujący B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0098/2016 ):

złożony przez następujących posłów:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Kinga Gál, David McAllister, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—    Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli, w imieniu grupy S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Davor Škrlec i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—    Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake i Jasenko Selimovic, w imieniu grupy ALDE;

—    Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Marco Zanni, w imieniu grupy EFDD;

—    Helmut Scholz.

Przyjęto (P8_TA(2016)0024)

(Projekt rezolucji B8-0097/2016 stał się bezprzedmiotowy.)


15. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


16. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

komisja CONT
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16.12.2015 r.)

- Kontrola budżetowa finansowania organizacji pozarządowych z budżetu UE (2015/2345(INI))
(opinia: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

komisja AFCO
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 14.1.2016 r.)

- e-Demokracja w Unii Europejskiej: potencjał i wyzwania (2016/2008(INI))
(opinia: CULT, ITRE)

komisje AFET, AFCO
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16.12.2015 r.)

- Skutki konstytucyjne, prawne i instytucjonalne wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony: możliwości oferowane przez Traktat z Lizbony (2015/2343(INI))
(opinia: BUDG)

komisje AFET, DEVE
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16.12.2015 r.)

- Stawić czoła kryzysowi uchodźczemu w Europie: rola Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (2015/2342(INI))
(opinia: LIBE)

komisja BUDG
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16.12.2015 r.)

- Przygotowanie przeglądu powyborczego WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji (2015/2353(INI))
(opinia: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

komisje BUDG, ECON
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16.12.2015 r.)

- Możliwości budżetowe strefy euro – konsekwencje dla budżetu UE, komplementarność i kontrola parlamentarna (2015/2344(INI))
(opinia: EMPL, CONT, AFCO)

komisja CULT
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16.12.2015 r.)

- Ocena strategii UE na rzecz młodzieży w latach 2013–2015 (2015/2351(INI))
(opinia: EMPL, CONT, REGI)

komisja DEVE
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16.12.2015 r.)

- Fundusz powierniczy UE dla Afryki: skutki dla rozwoju i pomocy humanitarnej (2015/2341(INI))
(opinia: BUDG)

komisja ECON
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 14.1.2016 r.)

- Waluta wirtualna (2016/2007(INI))
(opinia: INTA, IMCO)

- Ocena międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) oraz działalność Fundacji ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) i Rady Nadzoru nad Interesem Publicznym (PIOB) (2016/2006(INI))
(opinia: CONT)

komisja FEMM
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 14.1.2016 r.)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (2016/2012(INI))
(opinia: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

komisja IMCO
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16.12.2015 r.)

- Strategia jednolitego rynku (2015/2354(INI))
(opinia: EMPL)

- Bariery pozataryfowe na jednolitym rynku (2015/2346(INI))
(opinia: EMPL)

komisja JURI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 14.1.2016 r.)

- Stosowanie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (2016/2011(INI))
(opinia: LIBE)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16.12.2015 r.)

- Odpowiedzialność, odszkodowania i zabezpieczenia finansowe w odniesieniu do działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich (2015/2352(INI))
(opinia: ENVI, ITRE)

komisja LIBE
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 14.1.2016 r.)

- Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. (2016/2009(INI))
(opinia: PETI, AFCO)

komisja TRAN
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 14.1.2016 r.)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy o usługach pocztowych (2016/2010(INI))
(opinia: ITRE, IMCO)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16.12.2015 r.)

- Uwolnienie potencjału transportu promowego na przybrzeżnych i śródlądowych drogach wodnych: wkład w multimodalny transport pasażerski (2015/2350(INI))

- Nowe możliwości dla małych przedsiębiorstw transportowych, w tym modele biznesowe oparte na współpracy (2015/2349(INI))
(opinia: EMPL, ITRE)

- Logistyka w UE oraz transport multimodalny w nowych korytarzach TEN-T (2015/2348(INI))

- Usprawnienie połączeń i poprawa dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej (2015/2347(INI))
(opinia: REGI)

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 55 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16.12.2015 r.)

komisje: AFET, AFCO

- Skutki konstytucyjne, prawne i instytucjonalne wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony: możliwości oferowane przez Traktat z Lizbony (2015/2343(INI))
(opinia: BUDG)

komisje: AFET, DEVE

- Stawić czoła kryzysowi uchodźczemu w Europie: rola Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (2015/2342(INI))
(opinia: LIBE)

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

komisja AFCO (art. 54 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 14.1.2016 r.)

- e-Demokracja w Unii Europejskiej: potencjał i wyzwania (2016/2008(INI))
(opinia: CULT, ITRE (art. 54 Regulaminu))

komisja CONT (art. 54 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16.12.2015 r.)

- Kontrola budżetowa finansowania organizacji pozarządowych z budżetu UE (2015/2345(INI))
(opinia: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (art. 54 Regulaminu))

komisje BUDG (art. 54 Regulaminu), ECON (art. 54 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16.12.2015 r.)

- Możliwości budżetowe strefy euro – konsekwencje dla budżetu UE, komplementarność i kontrola parlamentarna (2015/2344(INI))
(opinia: EMPL, CONT, AFCO (art. 54 Regulaminu))

komisja DEVE (art. 54 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16.12.2015 r.)

- Fundusz powierniczy UE dla Afryki: skutki dla rozwoju i pomocy humanitarnej (2015/2341(INI))
(opinia: BUDG (art. 54 Regulaminu))


17. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


18. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 1 lutego 2016 r. do 4 lutego 2016 r.


19. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Chinnici, Cramer, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Mizzi, Paksas, Pietikäinen


Załącznik 1 - Mianowanie członków Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

(45 członków)

Członkowie

PPE (14)

BELET Ivo

GÁLL-PELCZ Ildikó

GIESEKE Jens

GROSSETÊTE Françoise

KARIŅŠ Krišjānis

MARINESCU Marian-Jean

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PROUST Franck

SALINI Massimiliano

SCHULZE Sven

ŠTEFANEC Ivan

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

van de CAMP Wim

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

ANDROULAKIS Nikos

BLANCO LÓPEZ José

DALLI Miriam

DANCE Seb

ERTUG Ismail

KADENBACH Karin

PAOLUCCI Massimo

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

SCHALDEMOSE Christel

SEHNALOVÁ Olga

VAN BREMPT Kathleen

ZORRINHO Carlos

ECR (5)

DALTON Daniel

DEMESMAEKER Mark

HENKEL Hans-Olaf

SERNAGIOTTO Remo

ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

CHARANZOVÁ Dita

FEDERLEY Fredrick

GERBRANDY Gerben-Jan

RIQUET Dominique

GUE/NGL (3)

KONEČNÁ Kateřina

KYLLÖNEN Merja

SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (3)

DELLI Karima

EICKHOUT Bas

HARMS Rebecca

EFDD (2)

EVI Eleonora

HELMER Roger

ENF (2)

JALKH Jean-François

MAYER Georg

Konferencja Przewodniczących zaproponowała, by komisja mogła wyłonić maksymalnie 4 wiceprzewodniczących.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności