Index 
Protokoll
PDF 293kWORD 248k
Torsdagen den 21 januari 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Framställningar
 4.Ökat terroristhot (debatt)
 5.Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (debatt)
 6.Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 (debatt)
 7.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 8.Omröstning
  
8.1.Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Utnämning av medlemmarna till undersökningskommittén för utsläppsmätningar i bilindustrin (omröstning)
  
8.3.Associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina (omröstning)
  
8.4.Klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (omröstning)
  
8.5.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (omröstning)
  
8.6.Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
12.1.Frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt italienska, estniska och brittiska medborgare
  
12.2.Etiopien
  
12.3.Nordkorea
 13.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 14.Omröstning
  
14.1.Frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt italienska, estniska och brittiska medborgare (omröstning)
  
14.2.Etiopien (omröstning)
  
14.3.Nordkorea (omröstning)
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 – Utnämning av medlemmarna till undersökningskommittén för utsläppsmätningar i bilindustrin


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI

- Utkast till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om strategiskt samarbete mellan Förbundsrepubliken Brasilien och Europol (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor (COM(2015)0635 - C8-0391/2015 - 2015/0288(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

JURI, CULT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
I enlighet med artikel 307 i fördraget, kan talmannen välja att höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

CULT, JURI, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

CULT, ITRE, JURI, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske (Text av betydelse för EES) (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

BUDG, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning nr 562/2006 (EG) vad gäller stärkandet av kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

DEVE, AFET, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 304 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
I enlighet med artikel 307 i fördraget, kan talmannen välja att höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET, PECH, BUDG, TRAN

2) från ledamöterna

2.1) resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om minima för en orts mottagande av asylsökande (B8-1341/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om kampen mot islamisk terrorism (B8-1342/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om migranter som affärsverksamhet – en verksamhet som inbringar 3 miljarder euro till den kriminella världen och den internationella terrorismen (B8-1343/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om att bevilja Kina ställning som marknadsekonomi (B8-1344/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kontroll av virtuella valutor, såsom bitcoin (B8-1366/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om användningen av grafen för produktion av röntgenstrålning inom medicinsk behandling (B8-1367/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om främjande av fritidsprogram för att bekämpa ensamheten bland äldre människor (B8-1368/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Franz Obermayr. Förslag till resolution om skydd av EU:s invånare mot ökad antibiotikaresistens orsakad av användningen av genetiskt modifierat foder (B8-1369/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI

- Franz Obermayr. Förslag till resolution om att skydda EU:s invånare mot en ökad hälsorisk genom isoglukos (B8-1370/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om dödsfall i arbetet (B8-1371/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förbudet av de tusen kalvarnas gård i Creuse (B8-1372/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om pensioner och fattigdom (B8-1373/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om tullfri import av tunisisk olivolja (B8-1375/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om hiv-infektioner i Europa (B8-1376/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om skattebeslut och det luxemburgska ordförandeskapet för Ekofin: två saker som inte går ihop (B8-1377/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om avtalet mellan EU och Turkiet om flyktinghantering: Europas fullständiga kapitulation (B8-1378/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

LIBE

- Angel Dzhambazki. Förslag till resolution om det avtal mellan EU och Turkiet som ingicks den 29 november 2015 (B8-1379/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om förstärkta säkerhetsåtgärder och förebyggande åtgärder på de europeiska flygplatserna (B8-1380/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om föroreningar som dödsorsak (B8-1381/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om ekologiskt jordbruk (B8-1382/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om utvecklingen av genomik (B8-1383/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

ENVI

- Angel Dzhambazki. Förslag till resolution om terroristhotet i Europeiska unionen (B8-1384/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om möjlighet till universitetsutbildning i Italien och Europa (B8-1385/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om hur man ska hindra Islamiska statens brott mot yazidierna (B8-1386/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om funktionsnedsättningar (B8-1387/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar (B8-1388/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om initiativ för att minska bortskaffandet genom deponering av föremål som fortfarande kan användas (B8-1389/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om Parkinsons sjukdom (B8-1390/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om Turkiets militära ockupation av Cypern (B8-1391/2015)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : AFET

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om kriterier för tilldelning av EU-medel till icke statliga organisationer (B8-1392/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

DEVE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om avlägset belägna kulturtillgångar i Europa (B8-1393/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om avskaffande av slaveri (B8-1423/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

3) förslag till rekommendation (artikel 134 i arbetsordningen)

- Andrey Kovatchev. Förslag till rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 71:a session (B8-1374/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET


3. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 20 januari 2016

* (nr 1243/2015), * (nr 1244/2015), * (nr 1245/2015), * (nr 1246/2015), * (nr 1247/2015), * (nr 1248/2015), * (nr 1249/2015), * (nr 1250/2015), * (nr 1251/2015), * (nr 1252/2015), * (nr 1253/2015), * (nr 1254/2015), * (nr 1255/2015), * (nr 1256/2015), * (nr 1257/2015), * (nr 1258/2015), * (nr 1259/2015), * (nr 1260/2015), * (nr 1261/2015), * (nr 1262/2015), Flavio Miccono (nr 1263/2015), * (nr 1264/2015), * (nr 1265/2015), * (nr 1266/2015), * (nr 1267/2015), * (nr 1268/2015), * (nr 1269/2015), * (nr 1270/2015), * (nr 1271/2015), * (nr 1272/2015), * (nr 1273/2015), * (nr 1274/2015), Jens Genzer (nr 1275/2015), Leszek Stępień (nr 1276/2015), * (nr 1277/2015), * (nr 1278/2015), * (nr 1279/2015), * (nr 1280/2015), * (nr 1281/2015), * (nr 1282/2015), Vasil Kadrinov (nr 1283/2015), * (nr 1284/2015), * (nr 1285/2015), Domenico Peveri (nr 1286/2015), * (nr 1287/2015), * (nr 1288/2015), * (nr 1289/2015), * (nr 1290/2015), * (nr 1291/2015), Jørgen Thorball (nr 1292/2015), * (nr 1293/2015), * (nr 1294/2015), Ioachim-Savian Popovici (nr 1295/2015), Murielle van Boxem of Drax-Hilton (nr 1296/2015), * (nr 1297/2015), * (nr 1298/2015), * (nr 1299/2015), * (nr 1300/2015), Stefano Armanasco (nr 1301/2015), Orazio Cantile (nr 1302/2015), Orazio Cantile (nr 1303/2015), Orazio Cantile (nr 1304/2015), * (nr 1305/2015), * (nr 1306/2015), * (nr 1307/2015), * (nr 1308/2015), * (nr 1309/2015), * (nr 1310/2015), * (nr 1311/2015), Eustachio Festa (nr 1312/2015), * (nr 1313/2015), Jens Genzer (nr 1314/2015), * (nr 1315/2015), * (nr 1316/2015), * (nr 1317/2015), * (nr 1318/2015), * (nr 1319/2015), * (nr 1320/2015), Daniel Braun (nr 1321/2015), * (nr 1322/2015), Mariano Chiusano (nr 1323/2015), Dimitrios Tsamaris (nr 1324/2015), * (nr 1325/2015), * (nr 1326/2015), * (nr 1327/2015), Renato Amoroso (nr 1328/2015), * (nr 1329/2015), Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr 1330/2015), * (nr 1331/2015), * (nr 1332/2015), John Allen (nr 1333/2015), Łukasz Murawa (nr 1334/2015), José Lozano Gallego (nr 1335/2015), * (nr 1336/2015), * (nr 1337/2015), * (nr 1338/2015), Manuela Maria (nr 1339/2015), * (nr 1340/2015), * (nr 1341/2015), * (nr 1342/2015), Rohullah Shams (nr 1343/2015), * (nr 1344/2015), * (nr 1345/2015), * (nr 1346/2015), * (nr 1347/2015), Pedro Pozas Terrados (nr 1348/2015), Anxo Manuel Fernández Saborido (nr 1349/2015), * (nr 1350/2015), * (nr 1351/2015), Flavio Miccono (nr 1352/2015), * (nr 1353/2015), * (nr 1354/2015), * (nr 1355/2015), * (nr 1356/2015), * (nr 1357/2015), * (nr 1358/2015), * (nr 1359/2015), * (nr 1360/2015), * (nr 1361/2015), Michael Uhlig (nr 1362/2015), Michael Uhlig (nr 1363/2015), Michael Uhlig (nr 1364/2015), * (nr 1365/2015), Jan-Erik Hansen (nr 1366/2015), Jan-Erik Hansen (nr 1367/2015), Jan-Erik Hansen (nr 1368/2015), José Manuel Martín Álvarez (nr 1369/2015), Jose Manuel Martin Alvarez (nr 1370/2015), Octavio Viana (nr 1371/2015), Oscar Bolívar Amo (nr 1372/2015), * (nr 1373/2015), Oronzo Danese (nr 1374/2015), Nicodim Eugen Lupea (nr 1375/2015), Vincenzo Colantuoni Romagnoli (nr 1376/2015), * (nr 1377/2015), * (nr 1378/2015), * (nr 1379/2015).

(*) Namnet konfidentiellt

Talmannen meddelade att han den 20 januari 2016 till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.


4. Ökat terroristhot (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Ökat terroristhot (2016/2519(RSP))

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Elissavet Vozemberg-Vrionidi för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Steven Woolfe för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Massimiliano Salini, Tanja Fajon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Ivan Jakovčić och Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Konstantinos Papadakis, Monika Hohlmeier, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Angel Dzhambazki och Zdzisław Krasnodębski, och Péter Niedermüller.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Marek Jurek, ställde en fråga ("blått kort") till Péter Niedermüller, som besvarade frågan, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, som i sin tur yttrade sig om Zdzisław Krasnodębskis svar, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marita Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić och José Inácio Faria.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Bert Koenders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


5. Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000154/2015) från Bernd Lange och Daniel Caspary, för utskottet INTA, till kommissionen: Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Bernd Lange utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Karoline Graswander-Hainz för S&D-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Christofer Fjellner, David Martin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jude Kirton-Darling, Jan Zahradil, Younous Omarjee, Luigi Morgano, Jacqueline Foster och Emmanuel Maurel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić och Richard Ashworth.

Talare: Neven Mimica.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: en senare sammanträdesperiod.


6. Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 (debatt)

Betänkande om verksamheten i utskottet för framställningar 2014 [2014/2218(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Heinz K. Becker för PPE-gruppen, Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Cecilia Wikström, Margrete Auken, Tim Aker, Jarosław Wałęsa, Michela Giuffrida, Julia Pitera och Pál Csáky.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness och Ángela Vallina.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 21.1.2016.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman


7. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Rosario Crocetta, f.d. ledamot av parlamentet, hade ingivit en begäran om fastställelse av hans immunitet inom ramen för ett preliminärt förfarande vid domstolen i Palermo.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Utkast till rådets beslut om ingåendet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0017)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.2. Utnämning av medlemmarna till undersökningskommittén för utsläppsmätningar i bilindustrin (omröstning)

Förslag från talmanskonferensen: Utnämning av medlemmarna till undersökningskommittén för utsläppsmätningar i bilindustrin

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG FRÅN TALMANSKONFERENSEN

Förklarades godkänt (se bilaga 1 i protokollet av den 21.1.2016).


8.3. Associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP))

Resolutionsförslag B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016 (2015/3032(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0068/2015

(ersätter B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt och Roberta Metsola för PPE-gruppen,

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala och Kati Piri för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki och Edward Czesak för ECR-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen,

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0018)

(Resolutionsförslag B8-0080/2016 bortföll.)

Inlägg:

Michael Gahler och Knut Fleckenstein lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkterna 26 och 44, vilka beaktades.


8.4. Klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (2015/3034(RSP))

Resolutionsförslag B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016 (2015/3034(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0043/2016

(ersätter B8-0043/2016, B8-0051/2016 och B8-0058/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon och Ivo Belet för PPE-gruppen,

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward och Boris Zala för S&D-gruppen,

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0019)

(Resolutionsförslagen B8-0045/2016, B8-0057/2016, B8-0059/2016 och B8-0060/2016 bortföll.)


8.5. EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (2015/3035(RSP)

Resolutionsförslag B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt )

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0050/2016

(ersätter B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz för PPE-gruppen,

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi och Julie Ward för S&D-gruppen,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Paavo Väyrynen för ALDE-gruppen,

—   Barbara Lochbihler och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen,

—   Mark Demesmaeker.

Antogs (P8_TA(2016)0020)

(Resolutionsförslagen B8-0056/2016 och B8-0065/2016 bortföll.)


8.6. Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 (omröstning)

Betänkande om verksamheten i utskottet för framställningar 2014 [2014/2218(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0021)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation Ulrike Lunacek - A8-0372/2015
Krisztina Morvai, Nirj Deva, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor och Stanislav Polčák

Associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP)) – RC-B8-0068/2016
Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Gerolf Annemans och Stanislav Polčák

Klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (2015/3034(RSP)) – RC-B8-0043/2016
Krisztina Morvai, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil och Steven Woolfe

EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (2015/3035(RSP)) – RC-B8-0050/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Marek Jurek, Andrejs Mamikins och Michaela Šojdrová

Betänkande Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0361/2015
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr och Andrejs Mamikins.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.15 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 19.1.2016.)


12.1. Frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt italienska, estniska och brittiska medborgare

Resolutionsförslag B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 och B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Marju Lauristin för S&D-gruppen, Nirj Deva för ECR-gruppen, Yana Toom för ALDE-gruppen, och Jonathan Arnott för EFDD-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić och Krisztina Morvai, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Nirj Deva och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.1 i protokollet av den 21.1.2016.


12.2. Etiopien

Resolutionsförslag B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 och B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Ana Gomes för S&D-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och José Inácio Faria.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.2 i protokollet av den 21.1.2016.

Talare: Krisztina Morvai yttrade sig om ögonkontaktsförfarandet (talmannen påminde om de gällande reglerna).


12.3. Nordkorea

Resolutionsförslag B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 och B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen och Andi Cristea för S&D-gruppen.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Talare: Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai och Urmas Paet.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.3 i protokollet av den 21.1.2016.


13. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa ("djurhälsolag") (11779/1/2015 - C8-0008/2016 – 2013/0136(COD) – 14903/1/2015 – COM(2015)0638)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 22 januari 2016.


14. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


14.1. Frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt italienska, estniska och brittiska medborgare (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0081/2016

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0084/2016

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0085/2016

(ersätter B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 ):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc och Inese Vaidere för PPE-gruppen,

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward och Josef Weidenholzer för S&D-gruppen,

—   Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská och Branislav Škripek för ECR-gruppen,

—   Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake och Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0022)


14.2. Etiopien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0082/2015

(ersätter B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 ):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Krzysztof Hetman, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Romana Tomc och Inese Vaidere för PPE-gruppen,

—   Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli och Josef Weidenholzer för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská och Branislav Škripek för ECR-gruppen,

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake och Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen,

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Indrek Tarand, Davor Škrlec och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0023)


14.3. Nordkorea (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0083/2015

(ersätter B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0098/2016 ):

inlämnat av följande ledamöter:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Kinga Gál, David McAllister, Ivana Maletić, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Romana Tomc och Inese Vaidere för PPE-gruppen,

—    Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato och Damiano Zoffoli för S&D-gruppen,

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Davor Škrlec och Monica Macovei för ECR-gruppen,

—    Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake och Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen,

—    Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen,

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Marco Zanni för EFDD-gruppen,

—    Helmut Scholz.

Antogs (P8_TA(2016)0024)

(Resolutionsförslag B8-0097/2016 bortföll.)


15. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


16. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

CONT-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16.12.2015)

- Budgetkontroll av finansieringen av icke-statliga organisationer från EU:s budget (2015/2345(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

AFCO-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.1.2016)

- E-demokrati i Europeiska unionen: möjligheter och utmaningar (2016/2008(INI))
(rådgivande utskott: CULT, ITRE)

AFET-utskottet, AFCO-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16.12.2015)

- Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder (2015/2343(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

AFET-utskottet, DEVE-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16.12.2015)

- Åtgärder mot flyktingkrisen i Europa: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar (2015/2342(INI))
(rådgivande utskott: LIBE)

BUDG-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16.12.2015)

- Förberedelse av eftervalsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag (2015/2353(INI))
(rådgivande utskott: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

BUDG-utskottet, ECON-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16.12.2015)

- Budgetkapacitet för euroområdet – konsekvenser för EU:s budget, komplementaritet och parlamentarisk kontroll (2015/2344(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, CONT, AFCO)

CULT-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16.12.2015)

- Bedömning av EU:s ungdomsstrategi 2013–2015 (2015/2351(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, CONT, REGI)

DEVE-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16.12.2015)

- EU:s förvaltningsfond för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd (2015/2341(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

ECON-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.1.2016)

- Virtuella valutor (2016/2007(INI))
(rådgivande utskott: INTA, IMCO)

- Utvärdering av de internationella redovisningsstandarderna (IAS) och verksamheten i International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) och Public Interest Oversight Board (PIOB) (2016/2006(INI))
(rådgivande utskott: CONT)

FEMM-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.1.2016)

- Rapporten om tillämpningen av rådets direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (2016/2012(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

IMCO-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16.12.2015)

- Strategin för den inre marknaden (2015/2354(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

- Icke-tariffära hinder på den inre marknaden (2015/2346(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

JURI-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.1.2016)

- Tillämpningen av det europeiska betalningsföreläggandet (2016/2011(INI))
(rådgivande utskott: LIBE)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16.12.2015)

- Ansvarsskyldighet, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och gasverksamhet till havs (2015/2352(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE)

LIBE-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.1.2016)

- Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 (2016/2009(INI))
(rådgivande utskott: PETI, AFCO)

TRAN-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.1.2016)

- Rapport om tillämpningen av direktivet om posttjänster (2016/2010(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, IMCO)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16.12.2015)

- Frigörande av färjornas potential i kustområden och på inre vattenvägar: ett bidrag till multimodala passagerartransporter (2015/2350(INI))

- Nya möjligheter för små transportföretag, inklusive samarbetsbaserade affärsmodeller (2015/2349(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE)

- Logistik i EU och multimodala transporter i de nya TEN-T-korridorerna (2015/2348(INI))

- Förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa (2015/2347(INI))
(rådgivande utskott: REGI)

Beslut om att inleda förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16.12.2015)

AFET-utskottet, AFCO-utskottet

- Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder (2015/2343(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

AFET-utskottet, DEVE-utskottet

- Åtgärder mot flyktingkrisen i Europa: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar (2015/2342(INI))
(rådgivande utskott: LIBE)

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

AFCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.1.2016)

- E-demokrati i Europeiska unionen: möjligheter och utmaningar (2016/2008(INI))
(rådgivande utskott: CULT, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen))

CONT-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16.12.2015)

- Budgetkontroll av finansieringen av icke-statliga organisationer från EU:s budget (2015/2345(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (artikel 54 i arbetsordningen)

utskott: BUDG (artikel 54 i arbetsordningen), ECON (artikel 54 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16.12.2015)

- Budgetkapacitet för euroområdet – konsekvenser för EU:s budget, komplementaritet och parlamentarisk kontroll (2015/2344(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, CONT, AFCO (artikel 54 i arbetsordningen)

DEVE-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16.12.2015)

- EU:s förvaltningsfond för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd (2015/2341(INI))
(rådgivande utskott: BUDG (artikel 54 i arbetsordningen)


17. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


18. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 1 februari 20164 februari 2016.


19. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Chinnici, Cramer, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Koch, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Mizzi, Paksas, Pietikäinen


Bilaga 1 – Utnämning av medlemmarna till undersökningskommittén för utsläppsmätningar i bilindustrin

Undersökningskommittén för utsläppsmätningar i bilindustrin

(45 medlemmar)

Ordinarie medlemmar

PPE (14)

BELET Ivo

GÁLL-PELCZ Ildikó

GIESEKE Jens

GROSSETÊTE Françoise

KARIŅŠ Krišjānis

MARINESCU Marian-Jean

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PROUST Franck

SALINI Massimiliano

SCHULZE Sven

ŠTEFANEC Ivan

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

van de CAMP Wim

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

ANDROULAKIS Nikos

BLANCO LÓPEZ José

DALLI Miriam

DANCE Seb

ERTUG Ismail

KADENBACH Karin

PAOLUCCI Massimo

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

SCHALDEMOSE Christel

SEHNALOVÁ Olga

VAN BREMPT Kathleen

ZORRINHO Carlos

ECR (5)

DALTON Daniel

DEMESMAEKER Mark

HENKEL Hans-Olaf

SERNAGIOTTO Remo

ZŁOTOWSKI Kosma

ALDE (4)

CHARANZOVÁ Dita

FEDERLEY Fredrick

GERBRANDY Gerben-Jan

RIQUET Dominique

GUE/NGL (3)

KONEČNÁ Kateřina

KYLLÖNEN Merja

SYLIKIOTIS Neoklis

Verts/ALE (3)

DELLI Karima

EICKHOUT Bas

HARMS Rebecca

EFDD (2)

EVI Eleonora

HELMER Roger

ENF (2)

JALKH Jean-François

MAYER Georg

Talmanskonferensen hade föreslagit att kommittén skulle kunna ha upp till fyra vice ordförande.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy