Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 1. veebruar 2016 - Strasbourg

7. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000005/2016), mille esitas(id) Bernd Lange INTA komisjoni nimel komisjonile: Euroopa Liidu ja Hiina vahelised ärilised suhted ja turumajanduslik staatus (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016);

—   (O-000006/2016), mille esitas(id) Iratxe García Pérez FEMM komisjoni nimel komisjonile: Uus strateegia soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste kohta 2015. aasta järgseks perioodiks (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016);

—   (O-000153/2015), mille esitas(id) Bernd Lange ja Salvatore Cicu INTA komisjoni nimel nõukogule: ÜRO konventsioon lepingul põhinevate investori ja riigi vaheliste vahekohtumenetluste läbipaistvuse kohta (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016);

—   (O-000012/2016), mille esitas(id) Iskra Mihaylova REGI komisjoni nimel komisjonile: Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016);

—   (O-000013/2016), mille esitas(id) Iskra Mihaylova REGI komisjoni nimel komisjonile: Saarelisus (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016);

—   (O-000003/2016), mille esitas(id) Matthias Groote fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Komisjoni meetmed kohtuasjas T-521/14 Rootsi vs. komisjon tehtud otsuse täitmiseks (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016);

—   (O-000011/2016), mille esitas(id) Bernd Lange ja Christofer Fjellner INTA komisjoni nimel komisjonile: ELi ja Lääne-Aafrika riikide vahelise majanduspartnerluslepingu säästva arengu sätted (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika