Показалец 
Протокол
PDF 235kWORD 162k
Понеделник, 1 февруари 2016 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.In memoriam
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на комисиите
 6.Внесени документи
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 8.Ред на работа
 9.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. (разискване)
 10.Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (разискване)
 11.Търговски отношения между ЕС и Китай и статут на пазарна икономика (разискване)
 12.Състав на комисиите и делегациите
 13.Искане за защита на парламентарен имунитет
 14.Разпоредби за устойчиво развитие на споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и Западна Африка (разискване)
 15.Средносрочен преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие (разискване)
 16.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.05 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


3. In memoriam

Председателят от името на Прламента почете паметта на члена на Парламента Miloslav Ransdorf.

Парламентът запази едноминутно мълчание.


4. Състав на Парламента

Вследствие на кончината на Miloslav Ransdorf, съгласно член 4, параграф 1 Парламентът обяви мястото му за вакантно, считано от 23 януари 2016 г.

°
° ° °

Компетентните португалски органи уведомяват за назначаването на João Pimenta Lopes като член на Европейския парламент на мястото на Inês Cristina Zuber, считано от 31 януари 2016.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, João Pimenta Lopes заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

°
° ° °

Изказа се Birgit Sippel, относно изказвания, които предполагаемо някои депутати са направили по отношение на мигрантите (председателят отговори, че няма правомощие да действа в случай на изявления, направени извън Парламента).


5. Състав на комисиите

Председателят получи от групата ECR следното искане за назначаване:

Aнкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор: Julie Girling на мястото на Remo Sernagiotto

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


6. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия — EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET

2) от парламентарни комисии

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за приемане на измененията на Протокола за устойчивите органични замърсители от 1998 г. към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г. (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)) - ENVI - Докладчик: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

- *** Препоръка относно проекта за решение на съвета за приемане на изменението на Протокола от 1998 г. за тежките метали към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)) - ENVI - Докладчик: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

- Доклад относно средносрочния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие (2015/2137(INI)) - ENVI - Докладчик: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

- ***I Доклад Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)) - AGRI - Докладчик: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Украйна (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS)) - LIBE - Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Черна гора (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)) - LIBE - Докладчик: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

- Доклад съдържащ препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (2015/2233(INI)) - INTA - Докладчик: Viviane Reding (A8-0009/2016)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо (2015/2267(IMM)) - JURI - Докладчик: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич (2015/2313(IMM)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич (2015/2240(IMM)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)


7. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000005/2016) зададен от Bernd Lange, от името на комисията INTA, към Комисията: Търговски отношения между ЕС и Китай и статут на пазарна икономика (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016);

—   (O-000006/2016) зададен от Iratxe García Pérez, от името на комисията FEMM, към Комисията: Нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 г. (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016);

—   (O-000153/2015) зададен от Bernd Lange и Salvatore Cicu, от името на комисията INTA, към Съвета: Конвенцията на ООН за прозрачност при основаващ се на договор арбитраж между инвеститор и държава (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016);

—   (O-000012/2016) зададен от Искра Михайлова, от името на комисията REGI, към Комисията: Ролята на местните и регионалните органи в европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016);

—   (O-000013/2016) зададен от Искра Михайлова, от името на комисията REGI, към Комисията: Островно положение (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

—   (O-000003/2016) зададен от Matthias Groote, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, към Комисията: Действията на Комисията за изпълнение на решението по дело T-521/14 (Швеция срещу Комисията) (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016);

—   (O-000011/2016) зададен от Bernd Lange и Christofer Fjellner, от името на комисията INTA, към Комисията: Разпоредби за устойчиво развитие на споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и Западна Африка (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016).


8. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на първата месечна сесия през февруари 2016 г. (PE 576.422/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Искане от страна на групата ENF за добавяне на разискване относно „Разпространението на вируса Зика“ като първа точка в дневния ред на следобеда.

Изказаха се: Joëlle Mélin, от името на групата ENF, която обоснова искането, и Enrique Guerrero Salom, който поиска компетентата комисия да бъде сезирана предварително.

Парламентът одобри последното искане.

Изказаха се:t Viviane Reding, която настоя нейния доклад A8-0009/2016 относно „Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги“ да остане във времето за гласуване в сряда, Manfred Weber, за да подкрепи сикането и Richard Corbett и Edouard Ferrand относно прилагането на член 175 от Правилникна за дейността.

Искане от страна на групата GUE/NGL за добавяне като 4-та точка в общото разискване във вторник следобед на изявленията на Съвета и на Комисията относно "Нарастване на расистката омраза и насилието срещу бежанците и мигрантите в цяла Европа".

Изказаха се: Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането, Enrique Guerrero Salom, в подкрепа на искането, и Olaf Stuger, против искането.

С електронно гласуване (183 „за“, 142 „против“, 27 „въздържали се“), Парламентът одобри искането.

Pervenche Berès съобщи, че би искала да гласува „за“ по време на предходното гласуване.

Сряда, четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


9. Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. (разискване)

Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2014 г. [2015/2115(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Notis Marias (A8-0012/2016)

Notis Marias представи доклада.

Изказаха се: Mario Draghi (Централна европейска банка) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Tom Vandenkendelaere, от името на групата PPE, Costas Mavrides, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Cora van Nieuwenhuizen, от името на групата ALDE, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Dariusz Rosati, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter van Dalen, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, Dimitrios Papadimoulis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean-Luc Schaffhauser, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Theodor Dumitru Stolojan, Elisa Ferreira, Beatrix von Storch и Luke Ming Flanagan.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Barbara Kappel, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Ева Паунова, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Peter van Dalen и Siegfried Mureşan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Bernd Lucke, Miguel Viegas, Peter Eriksson, Jonathan Arnott и Jean-Luc Schaffhauser.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi и Notis Marias.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


10. Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (разискване)

Доклад, съдържащ препоръки на Европейския парламент към Комисията относно преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (TiSA) [2015/2233(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Viviane Reding (A8-0009/2016)

Viviane Reding представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Thomas Händel (докладчик по становището на комисията EMPL), Lola Sánchez Caldentey (докладчик по становището на комисията DEVE), Alessia Maria Mosca (докладчик по становището на комисията ECON), Virginie Rozière (докладчик по становището на комисията IMCO), Terry Reintke (докладчик по становището на комисията REGI), Wim van de Camp (докладчик по становището на комисията TRAN), David Borrelli (докладчик по становището на комисията ITRE), Daniel Caspary, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Jude Kirton-Darling, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anne-Marie Mineur, Emma McClarkin, от името на групата ECR, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Jarosław Wałęsa, David Martin, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Joachim Starbatty, Helmut Scholz, Max Andersson, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Arne Gericke, за да поиска промяна на дневния ред вследствие на последните инициатицви на СЗО във връзка с вируса Зика (председателят припомни, че въпросът вече беше обсъден по време на определянето на реда на работа), Udo Voigt, Santiago Fisas Ayxelà, Bernd Lange, Jana Žitňanská, Anne-Marie Mineur, José Bové, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández и Emmanuel Maurel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Jonathan Arnott и Jean-Luc Schaffhauser.

Изказа се Cecilia Malmström.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказа се Viviane Reding.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 3.2.2016 г.


11. Търговски отношения между ЕС и Китай и статут на пазарна икономика (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000005/2016) зададен от Bernd Lange, от името на комисията INTA, към Комисията: Търговски отношения между ЕС и Китай и статут на пазарна икономика (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016)

Bernd Lange разви въпроса.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Iuliu Winkler, от името на групата PPE, David Martin, от името на групата S&D, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, David Borrelli, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Marielle de Sarnez, William (The Earl of) Dartmouth, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Bas Belder, Dita Charanzová, Roger Helmer, Franck Proust, Jo Leinen, Jarosław Wałęsa, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, Maria Arena, Wim van de Camp, Joachim Schuster, Christofer Fjellner, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Karoline Graswander-Hainz и Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová и Izaskun Bilbao Barandica.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Hannu Takkula, Jill Evans и Tiziana Beghin.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.


12. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата GUE/NGL следните искания за назначаване:

комисия FEMM: João Pimenta Lopes

комисия EMPL: João Pimenta Lopes

Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия: João Pimenta Lopes

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: João Pimenta Lopes

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


13. Искане за защита на парламентарен имунитет

Mario Borghezio, член на Парламента, представи искане за защита на своя парламентарен имунитет във връзка с наказателна процедура пред общия Съд на Милано.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия, в случая комисията JURI.


14. Разпоредби за устойчиво развитие на споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и Западна Африка (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000011/2016) зададен от Christofer Fjellner, от името на комисията INTA, към Комисията: Разпоредби за устойчиво развитие на споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и Западна Африка (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016)

Bernd Lange (в качеството на заместник на автора) разви въпроса.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Jude Kirton-Darling, от името на групата S&D, Daniel Caspary, от името на групата PPE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Arne Gericke, от името на групата ECR, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Christofer Fjellner и David Martin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Arena и Notis Marias.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.


15. Средносрочен преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие (разискване)

Доклад относно средносрочния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие [2015/2137(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

Mark Demesmaeker представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Jordi Sebastià (докладчик по становището на комисията DEVE), Norbert Lins, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Pilar Ayuso, Renata Briano, Gerben-Jan Gerbrandy, Julia Reid, Francesc Gambús, Jan Huitema, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann и Alojz Peterle.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Tibor Szanyi, Notis Marias, Ulrike Müller, João Ferreira и Jonathan Arnott.

Изказа се Karmenu Vella.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 2.2.2016 г.


16. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Esther Herranz García, Tibor Szanyi, Notis Marias, Lynn Boylan, Isabella Adinolfi, Konstantinos Papadakis, Andor Deli, Andrejs Mamikins, Pirkko Ruohonen-Lerner, Margot Parker, Ivana Maletić, Javi López, Franc Bogovič, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor и Tomáš Zdechovský.


17. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 576.422/OJMA).


18. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.45 ч.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McAvan, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Правна информация - Политика за поверителност