Seznam 
Zápis
PDF 220kWORD 157k
Pondělí, 1. února 2016 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.In memoriam
 4.Složení Parlamentu
 5.Členství ve výborech
 6.Předložení dokumentů
 7.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 8.Plán práce
 9.Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014 (rozprava)
 10.Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) (rozprava)
 11.Obchodní vztahy mezi EU a Čínou a status tržního hospodářství (rozprava)
 12.Členství ve výborech a delegacích
 13.Žádost o ochranu poslanecké imunity
 14.Ustanovení dohody o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou týkající se udržitelného rozvoje (rozprava)
 15.Přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období (rozprava)
 16.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 17.Pořad jednání příštího denního zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:05.


2. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


3. In memoriam

Předseda uctil jménem Parlamentu památku poslance Evropského parlamentu Miloslava Ransdorfa.

Parlament držel minutu ticha.


4. Složení Parlamentu

Parlament v souvislosti s úmrtím Miloslava Ransdorfa oznámil v souladu s čl. 4 odst. 1 jednacího řádu uvolnění jeho mandátu s platností od 23. ledna 2016.

°
° ° °

Příslušné portugalské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že João Pimenta Lopes, kterým je nahrazena Inês Cristina Zuber, byl s platností od 31. ledna 2016 zvolen poslancem Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá João Pimenta Lopes v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

°
° ° °

Vystoupila Birgit Sippel k výrokům některých poslanců ohledně migrantů (předseda odpověděl, že není v jeho pravomoci reagovat na prohlášení, která byla učiněna mimo Parlament).


5. Členství ve výborech

Předseda obdržel od skupiny ECR následující žádost o jmenování:

vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu: Julie Girling, kterou je nahrazen Remo Sernagiotto

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


6. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském cestovním dokladu pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET

2) z parlamentních výborů

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí změn Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí změny Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

- Zpráva o přezkumu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období (2015/2137(INI)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou ze strany Eurojustu (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Černou Horou ze strany Eurojustu (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

- Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) (2015/2233(INI)) - výbor INTA - Zpravodajka: Viviane Reding (A8-0009/2016)

- Zpráva o žádosti o zbavení Floriana Philippota imunity (2015/2267(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

- Zpráva o žádosti, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven imunity (2015/2313(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

- Zpráva o žádosti, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven imunity (2015/2240(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)


7. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000005/2016), kterou pokládá Bernd Lange za výbor INTA Komisi: Obchodní vztahy mezi EU a Čínou a status tržního hospodářství (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016);

—   (O-000006/2016), kterou pokládá Iratxe García Pérez za výbor FEMM Komisi: Nová strategie pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016);

—   (O-000153/2015), kterou pokládají Bernd Lange a Salvatore Cicu za výbor INTA Radě: Úmluva OSN o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem na základě smlouvy (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016);

—   (O-000012/2016), kterou pokládá Iskra Mihaylova za výbor REGI Komisi: Úloha místních a regionálních orgánů u evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016);

—   (O-000013/2016), kterou pokládá Iskra Mihaylova za výbor REGI Komisi: Ostrovní charakter (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016);

—   (O-000003/2016), kterou pokládají Matthias Groote za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD Komisi: Opatření Komise pro zajištění souladu s rozsudkem ve věci T-521/14, Švédsko v. Komise (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016);

—   (O-000011/2016), kterou pokládají Bernd Lange a Christofer Fjellner za výbor INTA Komisi: Ustanovení dohody o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou týkající se udržitelného rozvoje (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016).


8. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního únorového plenárního zasedání (PE 576.422/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Žádost skupiny ENF, aby byla jako první bod odpoledního pořadu jednání zařazena rozprava o šíření viru zika.

Vystoupili: Joëlle Mélin za skupinu ENF s odůvodněním žádosti a Enrique Guerrero Salom s žádostí, aby byla věc nejdříve postoupena příslušnému výboru.

Parlament schválil tuto poslední žádost.

Vystoupili: Viviane Reding, která uvedla, že trvá na tom, aby její zpráva A8-0009/2016 o jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) zůstala zařazena do středečního hlasování, Manfred Weber ve prospěch žádosti a Richard Corbett a Edouard Ferrand k uplatnění článku 175 jednacího řádu.

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla do úterní odpolední společné rozpravy zařazena prohlášení Rady a Komise o narůstající rasové nenávisti a násilí vůči uprchlíkům a migrantům v Evropě.

Vystoupili: Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti, Enrique Guerrero Salom ve prospěch žádosti a Olaf Stuger proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (183 pro, 142 proti, 27 se zdrželo).

Pervenche Berès oznámila, že v předcházejícím hlasování chtěla hlasovat ve prospěch žádosti.

Středa, čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


9. Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014 (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2014 [2015/2115(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Notis Marias (A8-0012/2016)

Notis Marias uvedl zprávu.

Vystoupili: Mario Draghi (předseda Evropské centrální banky) a Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Tom Vandenkendelaere za skupinu PPE, Costas Mavrides za skupinu S&D, Stanisław Ożóg za skupinu ECR, Cora van Nieuwenhuizen za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Gerolf Annemans za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Dariusz Rosati, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter van Dalen, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, Dimitrios Papadimoulis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jean-Luc Schaffhauser, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Theodor Dumitru Stolojan, Elisa Ferreira, Beatrix von Storch a Luke Ming Flanagan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Barbara Kappel, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Eva Paunova, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Peter van Dalen a Siegfried Mureşan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Bernd Lucke, Miguel Viegas, Peter Eriksson, Jonathan Arnott a Jean-Luc Schaffhauser.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi a Notis Marias.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


10. Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) (rozprava)

Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) [2015/2233(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Viviane Reding (A8-0009/2016)

Viviane Reding uvedla zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Thomas Händel (navrhovatel výboru EMPL), Lola Sánchez Caldentey (navrhovatelka výboru DEVE), Alessia Maria Mosca (navrhovatelka výboru ECON), Virginie Rozière (navrhovatelka výboru IMCO), Terry Reintke (navrhovatelka výboru REGI), Wim van de Camp (navrhovatel výboru TRAN), David Borrelli (navrhovatel výboru ITRE), Daniel Caspary za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Jude Kirton-Darling za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anne-Marie Mineur, Emma McClarkin za skupinu ECR, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Marietje Schaake za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL, Julia Reda za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Franz Obermayr za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Jarosław Wałęsa, David Martin, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Joachim Starbatty, Helmut Scholz, Max Andersson, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Arne Gericke s žádostí o změnu pořadu jednání v souvislosti s aktuálními iniciativami Světové zdravotnické organizace týkajícími se viru zika (předsedající připomněl, že záležitost byla projednána při schvalování plánu práce), Udo Voigt, Santiago Fisas Ayxelà, Bernd Lange, Jana Žitňanská, Anne-Marie Mineur, José Bové, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández a Emmanuel Maurel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Jonathan Arnott a Jean-Luc Schaffhauser.

Vystoupila Cecilia Malmström.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupila Viviane Reding.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 3.2.2016.


11. Obchodní vztahy mezi EU a Čínou a status tržního hospodářství (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000005/2016), kterou pokládá Bernd Lange za výbor INTA Komisi: Obchodní vztahy mezi EU a Čínou a status tržního hospodářství (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016)

Bernd Lange rozvinul otázku.

Cecilia Malmström (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Iuliu Winkler za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Emma McClarkin za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, David Borrelli za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Marielle de Sarnez, William (The Earl of) Dartmouth, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Bas Belder, Dita Charanzová, Roger Helmer, Franck Proust, Jo Leinen, Jarosław Wałęsa, který rovněž reagoval na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke, Maria Arena, Wim van de Camp, Joachim Schuster, Christofer Fjellner, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Karoline Graswander-Hainz a Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Michaela Šojdrová a Izaskun Bilbao Barandica.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Hannu Takkula, Jill Evans a Tiziana Beghin.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.


12. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny GUE/NGL následující žádosti o jmenování:

výbor FEMM: João Pimenta Lopes

výbor EMPL: João Pimenta Lopes

delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou: João Pimenta Lopes

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: João Pimenta Lopes

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


13. Žádost o ochranu poslanecké imunity

Poslanec Parlamentu Mario Borghezio předložil žádost o ochranu své imunity v rámci trestního řízení probíhajícího před soudem v Miláně.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako příslušnému výboru.


14. Ustanovení dohody o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou týkající se udržitelného rozvoje (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000011/2016), kterou pokládá Christofer Fjellner za výbor INTA Komisi: Ustanovení dohody o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou týkající se udržitelného rozvoje (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016)

Bernd Lange (zastupující autora) rozvinul otázku.

Cecilia Malmström (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Jude Kirton-Darling za skupinu S&D, Daniel Caspary za skupinu PPE, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Arne Gericke za skupinu ECR, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Christofer Fjellner a David Martin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Arena a Notis Marias.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.


15. Přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období (rozprava)

Zpráva o přezkumu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období [2015/2137(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

Mark Demesmaeker uvedl zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Jordi Sebastià (navrhovatel výboru DEVE), Norbert Lins za skupinu PPE, Karin Kadenbach za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Catherine Bearder za skupinu ALDE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Marco Affronte za skupinu EFDD, Pilar Ayuso, Renata Briano, Gerben-Jan Gerbrandy, Julia Reid, Francesc Gambús, Jan Huitema, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann a Alojz Peterle.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Notis Marias, Ulrike Müller, João Ferreira a Jonathan Arnott.

Vystoupil Karmenu Vella.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 2.2.2016.


16. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Esther Herranz García, Tibor Szanyi, Notis Marias, Lynn Boylan, Isabella Adinolfi, Konstantinos Papadakis, Andor Deli, Andrejs Mamikins, Pirkko Ruohonen-Lerner, Margot Parker, Ivana Maletić, Javi López, Franc Bogovič, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor a Tomáš Zdechovský.


17. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 576.422/OJMA).


18. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:45.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McAvan, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Právní upozornění - Ochrana soukromí