Indeks 
Protokol
PDF 220kWORD 141k
Mandag den 1. februar 2016 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Mindeord
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Udvalgenes sammensætning
 6.Modtagne dokumenter
 7.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 8.Arbejdsplan
 9.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 (forhandling)
 10.Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) (forhandling)
 11.Handelsforbindelserne mellem EU og Kina og status som markedsøkonomi (forhandling)
 12.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 13.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 14.Bestemmelser om bæredygtig udvikling i den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Vestafrika (forhandling)
 15.Midtvejsrevision af EU's biodiversitetsstrategi (forhandling)
 16.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


3. Mindeord

Formanden ærede på Parlamentets vegne mindet om medlem af Parlamentet Miloslav Ransdorf.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


4. Parlamentets sammensætning

Efter Miloslav Ransdorfs dødsfald konstaterede Parlamentet, jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 1, at hans mandat var ledigt med virkning fra den 23. januar 2016.

°
° ° °

De kompetente portugisiske myndigheder havde meddelt, at João Pimenta Lopes var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Inês Cristina Zuber med virkning fra den 31. januar 2016.

João Pimenta Lopes deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

°
° ° °

Indlæg af Birgit Sippel om visse medlemmers udtalelser om migranter (formanden svarede, at det ikke lå inden for hans beføjelser at reagere på udtalelser, som blev fremsat uden for Europa-Parlamentet).


5. Udvalgenes sammensætning

Formanden havde fra ECR-Gruppen modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien: Julie Girling i stedet for Remo Sernagiotto

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


6. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE, AFET

2) fra udvalgene

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringerne til 1998-protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)) - ENVI - Ordfører: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse af ændringerne til protokollen fra 1998 om tungmetaller til konventionen fra 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)) - ENVI - Ordfører: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

- Betænkning om midtvejsrevision af EU's biodiversitetsstrategi (2015/2137(INI)) - ENVI - Ordfører: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner (COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)) - AGRI - Ordfører: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

- * Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Ukraine (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS)) - LIBE - Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

- *Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Montenegro (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)) - LIBE - Ordfører: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

- Betænkning med Europa-Parlamentets henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) (2015/2233(INI)) - INTA - Ordfører: Viviane Reding (A8-0009/2016)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Florian Philippots immunitet (2015/2267(IMM)) - JURI - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Robert Jarosław Iwaszkiewicz' immunitet (2015/2313(IMM)) - JURI - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Robert Jarosław Iwaszkiewicz' immunitet (2015/2240(IMM)) - JURI - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)


7. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000005/2016) af Bernd Lange for INTA til Kommissionen: Handelsforbindelserne mellem EU og Kina og status som markedsøkonomi (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016);

—   (O-000006/2016) af Iratxe García Pérez for FEMM til Kommissionen: En ny strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder og kvinders rettigheder efter 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016);

—   (O-000153/2015) af Bernd Lange og Salvatore Cicu for INTA til Rådet: FN's konvention om gennemsigtighed i aftalebaseret investor-stat-voldgift (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016);

—   (O-000012/2016) af Iskra Mihaylova for REGI til Kommissionen: Lokale og regionale myndigheders rolle i de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016);

—   (O-000013/2016) af Iskra Mihaylova for REGI til Kommissionen: Økarakter (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

—   (O-000003/2016) af Matthias Groote for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, og Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen til Kommissionen: Kommissionens indsats for at overholde dommen i sag T-521/14 Sverige mod Kommissionen (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016);

—   (O-000011/2016) af Bernd Lange og Christofer Fjellner for INTA til Kommissionen: Bestemmelser om bæredygtig udvikling i den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Vestafrika (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016).


8. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden februar I 2016 (PE 576.422/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Anmodning fra ENF-Gruppen om at opføre en forhandling om ”Zikavirussets spredning” på dagsordenen som det første punkt om eftermiddagen.

Talere: Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Enrique Guerrero Salom, der anmodede om, at emnet først blev henvist til det kompetente udvalg.

Le Parlement godkendte den sidstnævnte anmodning.

Talere: Viviane Reding, der insisterede på, at hendes betækning A8-0009/2016 om "Forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA)" forblev på dagsordenen til afstemning i afstemningstiden onsdag, Manfred Weber, der støttede anmodningen, og Richard Corbett og Edouard Ferrand om anvendelse af forretningsordenens artikel 175.

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at opføre redegørelser ved Rådet og Kommissionen om "Øget racistisk had og vold mod flygtninge og migranter i Europa" som et fjerde punkt under forhandlingen under ét tirsdag eftermiddag.

Talere: Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, Enrique Guerrero Salom, der talte for anmodningen, og Olaf Stuger, der talte imod.

Parlamentet godkendte anmodningen ved elektronisk afstemning (183 for, 142 imod, 27 hverken/eller).

Pervenche Berès meddelte, at hun ville have stemt for ved den netop gennemførte afstemning.

Onsdag, torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


9. Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 (forhandling)

Betænkning om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 [2015/2115(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Notis Marias (A8-0012/2016)

Notis Marias forelagde betænkningen.

Talere: Mario Draghi (formand for Den Europæiske Centralbank) og Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Tom Vandenkendelaere for PPE-Gruppen, Costas Mavrides for S&D-Gruppen, Stanisław Ożóg for ECR-Gruppen, Cora van Nieuwenhuizen for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Dariusz Rosati, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter van Dalen, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, Dimitrios Papadimoulis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jean-Luc Schaffhauser, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Theodor Dumitru Stolojan, Elisa Ferreira, Beatrix von Storch og Luke Ming Flanagan.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Barbara Kappel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Eva Paunova, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Peter van Dalen og Siegfried Mureşan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Bernd Lucke, Miguel Viegas, Peter Eriksson, Jonathan Arnott og Jean-Luc Schaffhauser.

Talere: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi og Notis Marias.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


10. Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) (forhandling)

Betænkning med Europa-Parlamentets henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) [2015/2233(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Viviane Reding (A8-0009/2016)

Viviane Reding forelagde betænkningen.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Thomas Händel (ordfører for udtalelse fra EMPL), Lola Sánchez Caldentey (ordfører for udtalelse fra DEVE), Alessia Maria Mosca (ordfører for udtalelse fra ECON), Virginie Rozière (ordfører for udtalelse fra IMCO), Terry Reintke (ordfører for udtalelse fra REGI), Wim van de Camp (ordfører for udtalelse fra TRAN), David Borrelli (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Daniel Caspary for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Jude Kirton-Darling for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anne-Marie Mineur, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Jarosław Wałęsa, David Martin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Joachim Starbatty, Helmut Scholz, Max Andersson, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Arne Gericke, der anmodede om en ændring af dagsordenen som følge af det seneste initiativ fra WHO vedrørende zikavirusset (formanden mindede om, at emnet allerede var blevet behandlet under fastsættelsen af arbejdsplanen), Udo Voigt, Santiago Fisas Ayxelà, Bernd Lange, Jana Žitňanská, Anne-Marie Mineur, José Bové, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández og Emmanuel Maurel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Jonathan Arnott og Jean-Luc Schaffhauser.

Indlæg af Cecilia Malmström.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Indlæg af Viviane Reding.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 3.2.2016.


11. Handelsforbindelserne mellem EU og Kina og status som markedsøkonomi (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000005/2016) af Bernd Lange for INTA til Kommissionen: Handelsforbindelserne mellem EU og Kina og status som markedsøkonomi (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016)

Bernd Lange begrundede spørgsmålet.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Iuliu Winkler for PPE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, David Borrelli for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Marielle de Sarnez, William (The Earl of) Dartmouth, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Bas Belder, Dita Charanzová, Roger Helmer, Franck Proust, Jo Leinen, Jarosław Wałęsa, der ligeledes reagerede på et blåt kort-spørgsmål fra Janusz Korwin-Mikke, Maria Arena, Wim van de Camp, Joachim Schuster, Christofer Fjellner, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Karoline Graswander-Hainz og Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández..

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová og Izaskun Bilbao Barandica.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Hannu Takkula, Jill Evans og Tiziana Beghin.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra GUE/NGL-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

FEMM: João Pimenta Lopes

EMPL: João Pimenta Lopes

Delegationen for Forbindelserne med Den Føderale Republik Brasilien: João Pimenta Lopes

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: João Pimenta Lopes

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


13. Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Mario Borghezio, medlem af Europa-Parlamentet, havde fremsat en anmodning om beskyttelse af sin immunitet i forbindelse med en straffesag ved domstolen i Milano.

Denne anmodning var i henhold til forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


14. Bestemmelser om bæredygtig udvikling i den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Vestafrika (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000011/2016) af Christofer Fjellner for INTA til Kommissionen: Bestemmelser om bæredygtig udvikling i den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Vestafrika (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016)

Bernd Lange (for stilleren) begrundede spørgsmålet.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Jude Kirton-Darling for S&D-Gruppen, Daniel Caspary for PPE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Christofer Fjellner og David Martin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Arena og Notis Marias.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Midtvejsrevision af EU's biodiversitetsstrategi (forhandling)

Betænkning om midtvejsrevision af EU's biodiversitetsstrategi [2015/2137(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

Mark Demesmaeker forelagde betænkningen.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Jordi Sebastià (ordfører for udtalelse fra DEVE), Norbert Lins for PPE-Gruppen, Karin Kadenbach for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Marco Affronte for EFDD-Gruppen, Pilar Ayuso, Renata Briano, Gerben-Jan Gerbrandy, Julia Reid, Francesc Gambús, Jan Huitema, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann og Alojz Peterle.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Notis Marias, Ulrike Müller, João Ferreira og Jonathan Arnott.

Indlæg af Karmenu Vella.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 2.2.2016.


16. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Esther Herranz García, Tibor Szanyi, Notis Marias, Lynn Boylan, Isabella Adinolfi, Konstantinos Papadakis, Andor Deli, Andrejs Mamikins, Pirkko Ruohonen-Lerner, Margot Parker, Ivana Maletić, Javi López, Franc Bogovič, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor og Tomáš Zdechovský.


17. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 576.422/OJMA).


18. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.45.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McAvan, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik