Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 213kWORD 140k
Esmaspäev, 1. veebruar 2016 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.In memoriam
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendikomisjonide koosseis
 6.Esitatud dokumendid
 7.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 8.Tööplaan
 9.Euroopa Keskpanga 2014. aasta aruanne (arutelu)
 10.Soovitused Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks (arutelu)
 11.ELi ja Hiina kaubandussuhted ja turumajanduslik staatus (arutelu)
 12.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 13.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 14.ELi ja Lääne-Aafrika vahelise majanduspartnerluslepingu säästvat arengut käsitlevad sätted (arutelu)
 15.ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehinnang (arutelu)
 16.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. In memoriam

Parlamendi president avaldas Euroopa Parlamendi nimel austust Euroopa Parlamendi liikme Miloslav Ransdorfi mälestusele.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.


4. Parlamendi koosseis

Miloslav Ransdorfi surma tõttu luges parlament kooskõlas kodukorra artikli 4 lõikega 1 tema ametikoha vabaks alates 23. jaanuarist 2016.

°
° ° °

Portugali pädevad ametiasutused on teatanud, et Inês Cristina Zuberi asemel nimetati ametisse João Pimenta Lopes, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 31. jaanuarist 2016.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb João Pimenta Lopes vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

°
° ° °

Sõna võttis Birgit Sippel teatavate parlamendiliikmete väidetavate avalduste kohta rändajate teemal. (President vastas, et tema pädevuses ei ole reageerida parlamendiliikmete avaldustele, mis on tehtud väljaspool Euroopa Parlamenti.)


5. Parlamendikomisjonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ECR taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon: Remo Sernagiotto asemel Julie Girling

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


6. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa reisidokumendi kohta ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET

2) Parlamendi komisjonid on esitanud järgmised raportid:

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta püsivate orgaaniliste saasteainete protokolli muudatused (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)) - ENVI komisjon - Raportöör: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta raskmetallide protokolli muudatused (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)) - ENVI komisjon - Raportöör: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

- Raport ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehinnangu kohta (2015/2137(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013 ning määrust (EL) nr 1306/2013 haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava osas (COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Ukraina vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Montenegro vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

- Raport Euroopa Parlamendi soovitustega komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks (2015/2233(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Viviane Reding (A8-0009/2016)

- Raport Florian Philippotʼ puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2267(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

- Raport Robert Jarosław Iwaszkiewiczi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2313(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

- Raport Robert Jarosław Iwaszkiewiczi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2240(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)


7. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000005/2016), mille esitas(id) Bernd Lange INTA komisjoni nimel komisjonile: Euroopa Liidu ja Hiina vahelised ärilised suhted ja turumajanduslik staatus (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016);

—   (O-000006/2016), mille esitas(id) Iratxe García Pérez FEMM komisjoni nimel komisjonile: Uus strateegia soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste kohta 2015. aasta järgseks perioodiks (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016);

—   (O-000153/2015), mille esitas(id) Bernd Lange ja Salvatore Cicu INTA komisjoni nimel nõukogule: ÜRO konventsioon lepingul põhinevate investori ja riigi vaheliste vahekohtumenetluste läbipaistvuse kohta (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016);

—   (O-000012/2016), mille esitas(id) Iskra Mihaylova REGI komisjoni nimel komisjonile: Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016);

—   (O-000013/2016), mille esitas(id) Iskra Mihaylova REGI komisjoni nimel komisjonile: Saarelisus (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016);

—   (O-000003/2016), mille esitas(id) Matthias Groote fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Komisjoni meetmed kohtuasjas T-521/14 Rootsi vs. komisjon tehtud otsuse täitmiseks (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016);

—   (O-000011/2016), mille esitas(id) Bernd Lange ja Christofer Fjellner INTA komisjoni nimel komisjonile: ELi ja Lääne-Aafrika riikide vahelise majanduspartnerluslepingu säästva arengu sätted (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016).


8. Tööplaan

Jagati välja 2016. aasta veebruari I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 576.422/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Fraktsiooni ENF taotlus lisada pärastlõunal esimese päevakorrapunktina arutelu Zika viiruse leviku teemal.

Sõna võtsid Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, kes toetas taotlust, ja Enrique Guerrero Salom, kes taotles seda, et pädev komisjon arutaks küsimust eelnevalt.

Parlament kiitis viimase taotluse heaks.

Sõna võtsid Viviane Reding, kes palus tungivalt jätta tema raport A8-0009/2016 teenustekaubanduse lepingu läbirääkimiste kohta kolmapäeval hääletatavate raportite hulka, Manfred Weber, kes toetas taotlust, ning Richard Corbett ja Edouard Ferrand kodukorra artikli 175 kohaldamise teemal.

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada kolmapäeva pärastlõunaste ühiste arutelude 4. punktina nõukogu ja komisjoni avaldused pagulaste- ja rändajatevastase rassilise vihkamise ja vägivalla kasvu kohta Euroopas.

Sõna võtsid Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, Enrique Guerrero Salom, kes toetas taotlust, ja Olaf Stuger oli selle vastu.

Parlament kiitis elektroonilisel hääletusel (183 poolt, 142 vastu, erapooletuid 27) taotluse heaks.

Pervenche Berès andis teada, et ta oleks soovinud eelmisel hääletusel anda poolthääle.

Kolmapäev, neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


9. Euroopa Keskpanga 2014. aasta aruanne (arutelu)

Raport Euroopa Keskpanga 2014. aasta aruande kohta [2015/2115(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Notis Marias (A8-0012/2016)

Notis Marias tutvustas raportit.

Sõna võtsid Mario Draghi (Euroopa Keskpanga president) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Tom Vandenkendelaere fraktsiooni PPE nimel, Costas Mavrides fraktsiooni S&D nimel, Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Cora van Nieuwenhuizen fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Dariusz Rosati, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter van Dalen, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, Dimitrios Papadimoulis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Luc Schaffhauser, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Theodor Dumitru Stolojan, Elisa Ferreira, Beatrix von Storch ja Luke Ming Flanagan.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Barbara Kappel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Eva Paunova, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Peter van Dalen ja Siegfried Mureşan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Bernd Lucke, Miguel Viegas, Peter Eriksson, Jonathan Arnott ja Jean-Luc Schaffhauser.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Mario Draghi ja Notis Marias.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


10. Soovitused Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi soovitustega komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks [2015/2233(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Viviane Reding (A8-0009/2016)

Viviane Reding tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Thomas Händel (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Lola Sánchez Caldentey (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Alessia Maria Mosca (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Virginie Rozière (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Terry Reintke (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Wim van de Camp (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), David Borrelli (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Jude Kirton-Darling fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anne-Marie Mineur, Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel, kes ei vastanud küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jarosław Wałęsa, David Martin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Joachim Starbatty, Helmut Scholz, Max Andersson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Arne Gericke, kes taotles muudatuse tegemist päevakorda pärast WHO viimaseid algatusi seoses Zika viirusega (President tuletas meelde, et seda teemat käsitleti juba tööplaani kinnitamise ajal.), Udo Voigt, Santiago Fisas Ayxelà, Bernd Lange, Jana Žitňanská, Anne-Marie Mineur, José Bové, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ja Emmanuel Maurel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Jonathan Arnott ja Jean-Luc Schaffhauser.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võttis Viviane Reding.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.2.2016 protokollipunkt 8.8.


11. ELi ja Hiina kaubandussuhted ja turumajanduslik staatus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000005/2016), mille esitas(id) Bernd Lange INTA komisjoni nimel komisjonile: Euroopa Liidu ja Hiina vahelised ärilised suhted ja turumajanduslik staatus (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016)

Bernd Lange esitas küsimuse.

Cecilia Malmström (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Iuliu Winkler fraktsiooni PPE nimel, David Martin fraktsiooni S&D nimel, Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Marielle de Sarnez, William (The Earl of) Dartmouth, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Bas Belder, Dita Charanzová, Roger Helmer, Franck Proust, Jo Leinen, Jarosław Wałęsa, kes reageeris ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke, Maria Arena, Wim van de Camp, Joachim Schuster, Christofer Fjellner, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Karoline Graswander-Hainz ja Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová ja Izaskun Bilbao Barandica.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Hannu Takkula, Jill Evans ja Tiziana Beghin.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Arutelu lõpetati.


12. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni GUE/NGL taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

FEMM-komisjon: João Pimenta Lopes

EMPL-komisjon: João Pimenta Lopes

delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks: João Pimenta Lopes

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: João Pimenta Lopes

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


13. Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus

Euroopa Parlamendi liige Mario Borghezio esitas puutumatuse kaitsmise taotluse seoses kriminaalmenetlusega Milano üldkohtus.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 saadeti taotlus edasi JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


14. ELi ja Lääne-Aafrika vahelise majanduspartnerluslepingu säästvat arengut käsitlevad sätted (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000011/2016), mille esitas(id) Christofer Fjellner INTA komisjoni nimel komisjonile: ELi ja Lääne-Aafrika riikide vahelise majanduspartnerluslepingu säästva arengu sätted (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016)

Bernd Lange (koostaja nimel) esitas küsimuse.

Cecilia Malmström (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Jude Kirton-Darling fraktsiooni S&D nimel, Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Christofer Fjellner ja David Martin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Arena ja Notis Marias.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Arutelu lõpetati.


15. ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehinnang (arutelu)

Raport ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehinnangu kohta [2015/2137(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

Mark Demesmaeker tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jordi Sebastià (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Norbert Lins fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Catherine Bearder fraktsiooni ALDE nimel, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel, Pilar Ayuso, Renata Briano, Gerben-Jan Gerbrandy, Julia Reid, Francesc Gambús, Jan Huitema, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann ja Alojz Peterle.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Tibor Szanyi, Notis Marias, Ulrike Müller, João Ferreira ja Jonathan Arnott.

Sõna võttis Karmenu Vella.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 2.2.2016 protokollipunkt 6.10.


16. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Esther Herranz García, Tibor Szanyi, Notis Marias, Lynn Boylan, Isabella Adinolfi, Konstantinos Papadakis, Andor Deli, Andrejs Mamikins, Pirkko Ruohonen-Lerner, Margot Parker, Ivana Maletić, Javi López, Franc Bogovič, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor ja Tomáš Zdechovský.


17. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 576.422/OJMA).


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.45.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McAvan, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Õigusteave - Privaatsuspoliitika