Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 215kWORD 143k
Maanantai 1. helmikuuta 2016 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Muistosanat
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Valiokuntien kokoonpano
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 8.Käsittelyjärjestys
 9.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2014 (keskustelu)
 10.Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin (keskustelu)
 11.EU:n ja Kiinan kauppasuhteet ja markkinatalousasema (keskustelu)
 12.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 13.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 14.Kestävää kehitystä koskevat määräykset EU:n ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimuksessa (keskustelu)
 15.Biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarviointi (keskustelu)
 16.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


3. Muistosanat

Puhemies piti parlamentin nimissä puheen parlamentin jäsenen Miloslav Ransdorfin muistoksi.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.


4. Parlamentin kokoonpano

Parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen Miloslav Ransdorfin kuoleman johdosta 23. tammikuuta 2016 alkaen.

°
° ° °

Toimivaltaiset Portugalin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että João Pimenta Lopes on nimitetty parlamentin jäseneksi Inês Cristina Zuberin tilalle 31. tammikuuta 2016 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, João Pimenta Lopes osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

°
° ° °

Birgit Sippel käytti puheenvuoron tiettyjen jäsenten maahanmuuttajista esittämien lausuntojen johdosta (puhemies vastasi, että hänellä ei ole valtuuksia ryhtyä toimiin parlamentin ulkopuolella annettujen lausuntojen johdosta).


5. Valiokuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ECR-ryhmältä seuraavan nimityspyynnön:

autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkintavaliokunta: Remo Sernagiotton tilalle Julie Girling

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


6. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä neuvoston päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta matkustusasiakirjasta laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE, AFET

2) parlamentin valiokunnilta

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaan vuoden 1998 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten hyväksymisestä (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään raskasmetalleja koskevaan vuoden 1998 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten hyväksymisestä (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

- Mietintö biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarvioinnista (2015/2137(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin (COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Ukrainan välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Montenegron välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

- Mietintö johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset komissiolle transatlanttista palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin (2015/2233(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Viviane Reding (A8-0009/2016)

- Mietintö Florian Philippot’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2015/2267(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

- Mietintö Robert Jarosław Iwaszkiewiczin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (2015/2313(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

- Mietintö Robert Jarosław Iwaszkiewiczin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2015/2240(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)


7. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000005/2016) Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n ja Kiinan kauppasuhteet ja markkinatalousasema (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016)

—   (O-000006/2016) Iratxe García Pérez FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi strategia (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016)

—   (O-000153/2015) Bernd Lange ja Salvatore Cicu INTA-valiokunnan puolesta neuvostolle: YK:n yleissopimus sijoittajan ja valtion välisen sopimuspohjaisen sovittelun avoimuudesta (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016)

—   (O-000012/2016) Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta komissiolle: Paikallis- ja alueviranomaisten rooli Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa (ERI-rahastot) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016)

—   (O-000013/2016) Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta komissiolle: Saariasema (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

—   (O-000003/2016) Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Komission toimet asiassa T-521/14, Ruotsi v. komissio, annetun tuomion noudattamiseksi (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

—   (O-000011/2016) Bernd Lange ja Christofer Fjellner INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Kestävää kehitystä koskevat määräykset EU:n ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimuksessa (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016).


8. Käsittelyjärjestys

Helmikuun 2016 I istuntojakson (PE 576.422/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

ENF-ryhmän pyyntö ottaa iltapäivän ensimmäiseksi kohdaksi keskustelu aiheesta "Zikaviruksen leviäminen".

Puheenvuorot: Joëlle Mélin, joka perusteli pyynnön ENF-ryhmän puolesta, ja Enrique Guerrero Salom, joka pyysi, että asia annettaisiin ensin toimivaltaisen valiokunnan käsiteltäväksi.

Parlamentti hyväksyi jälkimmäisen pyynnön.

Puheenvuorot: Viviane Reding, joka pyysi, että hänen mietintönsä A8-0009/2016 aiheesta "Palvelukauppasopimusta (TiSA) koskevat neuvottelut" säilytetään keskiviikon äänestyksissä, Manfred Weber, joka kannatti pyyntöä, ja Richard Corbett ja Edouard Ferrand työjärjestyksen 175 artiklan soveltamisesta.

GUE/NGL-ryhmän pyyntö sisällyttää tiistai-iltapäivän yhteiskeskustelujen neljänneksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta "Pakolaisiin ja maahanmuuttajiin kohdistuvan rasistisen vihan ja väkivallan lisääntyminen Euroopassa".

Puheenvuorot: Gabriele Zimmer, joka perusteli pyynnön GUE/NGL-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom pyynnön puolesta ja Olaf Stuger vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (183 puolesta, 142 vastaan, 27 tyhjää).

Pervenche Berès ilmoittaakseen, että hän olisi halunnut äänestää puolesta edellisessä äänestyksessä.

Keskiviikko, torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


9. Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2014 (keskustelu)

Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2014 [2015/2115(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Notis Marias (A8-0012/2016)

Notis Marias esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Mario Draghi (Euroopan keskuspankin pääjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja).

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Tom Vandenkendelaere PPE-ryhmän puolesta, Costas Mavrides S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Dariusz Rosati, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter van Dalen, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, Dimitrios Papadimoulis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Luc Schaffhauser, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Theodor Dumitru Stolojan, Elisa Ferreira, Beatrix von Storch ja Luke Ming Flanagan.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Barbara Kappel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Eva Paunova, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Peter van Dalen ja Siegfried Mureşan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Bernd Lucke, Miguel Viegas, Peter Eriksson, Jonathan Arnott ja Jean-Luc Schaffhauser.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi ja Notis Marias.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


10. Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin (keskustelu)

Mietintö johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset komissiolle transatlanttista palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin [2015/2233(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Viviane Reding (A8-0009/2016)

Viviane Reding esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Thomas Händel (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lola Sánchez Caldentey (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alessia Maria Mosca (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Virginie Rozière (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Terry Reintke (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Wim van de Camp (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), David Borrelli (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Jude Kirton-Darling S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anne-Marie Mineur, Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää William (The Earl of) Dartmouth, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Jarosław Wałęsa, David Martin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Joachim Starbatty, Helmut Scholz, Max Andersson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Arne Gericke, joka pyysi esityslistan muuttamista, jotta voitaisiin ottaa huomioon WHO:n viimeisimmät Zika-virusta koskevat ilmoitukset (puhemies palautti mieliin, että asia käsiteltiin jo vahvistettaessa käsittelyjärjestys), Udo Voigt, Santiago Fisas Ayxelà, Bernd Lange, Jana Žitňanská, Anne-Marie Mineur, José Bové, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ja Emmanuel Maurel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Jonathan Arnott ja Jean-Luc Schaffhauser.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Viviane Reding käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.2.2016, kohta 8.8.


11. EU:n ja Kiinan kauppasuhteet ja markkinatalousasema (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000005/2016) Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n ja Kiinan kauppasuhteet ja markkinatalousasema (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016)

Bernd Lange esitteli kysymyksen.

Cecilia Malmström (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Iuliu Winkler PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Marielle de Sarnez, William (The Earl of) Dartmouth, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Bas Belder, Dita Charanzová, Roger Helmer, Franck Proust, Jo Leinen, Jarosław Wałęsa, joka reagoi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, Maria Arena, Wim van de Camp, Joachim Schuster, Christofer Fjellner, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Karoline Graswander-Hainz ja Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová ja Izaskun Bilbao Barandica.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Hannu Takkula, Jill Evans ja Tiziana Beghin.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut GUE/NGL-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

FEMM-valiokunta: João Pimenta Lopes

EMPL-valiokunta: João Pimenta Lopes

suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta: João Pimenta Lopes

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: João Pimenta Lopes

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


13. Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Parlamentin jäsen Mario Borghezio on esittänyt koskemattomuutensa puolustamista koskevan pyynnön Milanon yleisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevaan asiaan liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


14. Kestävää kehitystä koskevat määräykset EU:n ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimuksessa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000011/2016) Christofer Fjellner INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Kestävää kehitystä koskevat määräykset EU:n ja Länsi-Afrikan talouskumppanuussopimuksessa (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016)

Bernd Lange (laatijan sijainen) esitteli kysymyksen.

Cecilia Malmström (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Jude Kirton-Darling S&D-ryhmän puolesta, Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Christofer Fjellner ja David Martin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Arena ja Notis Marias.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarviointi (keskustelu)

Mietintö biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarvioinnista [2015/2137(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

Mark Demesmaeker esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jordi Sebastià (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Norbert Lins PPE-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, Pilar Ayuso, Renata Briano, Gerben-Jan Gerbrandy, Julia Reid, Francesc Gambús, Jan Huitema, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann ja Alojz Peterle.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Notis Marias, Ulrike Müller, João Ferreira ja Jonathan Arnott.

Karmenu Vella käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2016, kohta 6.10.


16. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Esther Herranz García, Tibor Szanyi, Notis Marias, Lynn Boylan, Isabella Adinolfi, Konstantinos Papadakis, Andor Deli, Andrejs Mamikins, Pirkko Ruohonen-Lerner, Margot Parker, Ivana Maletić, Javi López, Franc Bogovič, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor ja Tomáš Zdechovský.


17. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 576.422/OJMA).


18. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.45.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

pääsihteeri

varapuheenjohtaja


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McAvan, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö