Rodyklė 
Protokolas
PDF 215kWORD 159k
Pirmadienis, 2016 m. vasario 1 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Atminimo pagerbimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Komitetų sudėtis
 6.Gauti dokumentai
 7.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 8.Darbų programa
 9.Europos Centrinio Banko 2014 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 10.Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) (diskusijos)
 11.ES ir Kinijos prekybos santykiai ir rinkos ekonomikos statusas (diskusijos)
 12.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 13.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą
 14.ES ir Vakarų Afrikos ekonominės partnerystės susitarimo nuostatos dėl darnaus vystymosi (diskusijos)
 15.ES biologinės įvairovės strategijos laikotarpio vidurio peržiūra (diskusijos)
 16.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.05 val.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


3. Atminimo pagerbimas

Pirmininkas Parlamento vardu pagerbė Parlamento nario Miloslavo Ransdorfo atminimą.

Parlamentas pagerbė tylos minute.


4. Parlamento sudėtis

Mirus Miloslavui Ransdorfui Parlamentas pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalį konstatavo, kad nuo 2016 m. sausio 23 d. jo vieta laisva.

°
° ° °

Kompetentingos Portugalijos valdžios institucijos pranešė apie João Pimenta Lopes, kuris pakeis Inês Cristina Zuber, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2016 m. sausio 31 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol João Pimenta Lopes įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

°
° ° °

Kalbėjo Birgit Sippel dėl kai kurių Parlamento narių kalbų dėl migrantų (Pirmininkas atsakė, kad reaguoti į ne Parlamente išsakytus pareiškimus neįeina į jo kompetenciją).


5. Komitetų sudėtis

Pirmininkas gavo šį ECR frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas: Julie Girling vietoj Remo Sernagiotto

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


6. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass“) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos kelionės dokumento neteisėtai ES esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

DEVE, AFET

2) Parlamento komitetų:

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. Protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų pakeitimų priėmimo projekto (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. protokolo dėl sunkiųjų metalų pakeitimų priėmimo projekto (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

- Pranešimas dėl ES biologinės įvairovės strategijos laikotarpio vidurio peržiūros (2015/2137(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

- *** I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programos iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 (COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Ukrainos bendradarbiavimo susitarimą, projekto (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Juodkalnijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

- Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacijomis Komisijai dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) (2015/2233(INI)) - INTA komitetas - Pranešėja: Viviane Reding (A8-0009/2016)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Floriano Philippot (Florian Philippot) imunitetą (2015/2267(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Roberto Jarosławo Iwaszkiewiczo (Robert Jarosław Iwaszkiewicz) imunitetą (2015/2313(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Roberto Jarosławo Iwaszkiewiczo (Robert Jarosław Iwaszkiewicz) imunitetą (2015/2240(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)


7. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000005/2016), kurį pateikė Bernd Lange INTA komiteto vardu Komisijai: ES ir Kinijos prekybiniai santykiai ir rinkos ekonomikos statusas (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016);

—   (O-000006/2016), kurį pateikė Iratxe García Pérez FEMM komiteto vardu Komisijai: Naujoji lyčių lygybės ir moterų teisių strategija po 2015 m. (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016);

—   (O-000153/2015), kurį pateikė Bernd Lange ir Salvatore Cicu INTA komiteto vardu Tarybai: JT konvencija dėl skaidrumo sprendžiant Sutartimi grindžiamus investuotojo ir valstybės ginčus (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016);

—   (O-000012/2016), kurį pateikė Iskra Mihaylova REGI komiteto vardu Komisijai: Su Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondai) susijęs vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmuo (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016);

—   (O-000013/2016), kurį pateikė Iskra Mihaylova REGI komiteto vardu Komisijai: Salų regionai (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

—   (O-000003/2016), kurį pateikė Matthias Groote S&D frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu Komisijai: Komisijos veiksmai, siekiant vykdyti Sprendimą Švedija prieš Komisiją (T-521/14) (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016);

—   (O-000011/2016), kurį pateikė Bernd Lange ir Christofer Fjellner INTA komiteto vardu Komisijai: ES ir Vakarų Afrikos ekonominės partnerystės susitarimo nuostatos dėl darnaus vystymosi (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016).


8. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2016 m. pirmosios vasario mėn. sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 576.422/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

ENF frakcija paprašė kaip pirmą popietinės darbotvarkės punktą įtraukti diskusijas dėl viruso Zika plitimo.

Kalbėjo: Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, ir Enrique Guerrero Salom, jis paprašė, kad prieš tai šis klausimas būtų pateiktas svarstyti atsakingam komitetui.

Parlamentas pritarė paskutiniam prašymui.

Kalbėjo: Viviane Reding, ji primygtinai paprašė, kad jos pranešimas A8-0009/2016 dėl Derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) liktų įrašytas į trečiadienio balsavimui skirtą laiką, Manfred Weber, jis pritarė prašymui, ir Richard Corbett ir Edouard Ferrand dėl Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsnio taikymo.

GUE/NGL frakcija paprašė kaip ketvirtą popietinės darbotvarkės punktą įtraukti bendrą diskusiją dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimo „Padidėjusi rasistinė neapykanta ir smurtas prieš pabėgėlius ir migrantus visoje Europoje“.

Kalbėjo: Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Enrique Guerrero Salom, jis pritarė prašymui, ir Olaf Stuger, jis nepritarė prašymui.

Balsuojant elektroniniu būdu (183 , 142 prieš, 27 susilaikė) Parlamentas pritarė prašymui.

Pervenche Berès pranešė, kad per ankstesnį balsavimą ji norėjo balsuoti už.

Trečiadienis, ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


9. Europos Centrinio Banko 2014 m. metinė ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko 2014 m. metinės ataskaitos [2015/2115(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Notis Marias (A8-0012/2016)

Notis Marias pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Mario Draghi (Europos Centrinio Banko pirmininkas) ir Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Tom Vandenkendelaere PPE frakcijos vardu, Costas Mavrides S&D frakcijos vardu, Stanisław Ożóg ECR frakcijos vardu, Cora van Nieuwenhuizen ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Dariusz Rosati (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter van Dalen), Roberto Gualtieri, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, Dimitrios Papadimoulis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Luc Schaffhauser), Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Theodor Dumitru Stolojan, Elisa Ferreira, Beatrix von Storch ir Luke Ming Flanagan.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Barbara Kappel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Eva Paunova, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Peter van Dalen ir Siegfried Mureşan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Bernd Lucke, Miguel Viegas, Peter Eriksson, Jonathan Arnott ir Jean-Luc Schaffhauser.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi ir Notis Marias.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija.


10. Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) (diskusijos)

Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacijomis Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) [2015/2233(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Viviane Reding (A8-0009/2016)

Viviane Reding pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Thomas Händel (EMPL komiteto nuomonės referentas), Lola Sánchez Caldentey (DEVE komiteto nuomonės referentė), Alessia Maria Mosca (ECON komiteto nuomonės referentė), Virginie Rozière (IMCO komiteto nuomonės referentė), Terry Reintke (REGI komiteto nuomonės referentė), Wim van de Camp (TRAN komiteto nuomonės referentas), David Borrelli (ITRE komiteto nuomonės referentas), Daniel Caspary PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Jude Kirton-Darling S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anne-Marie Mineur), Emma McClarkin ECR frakcijos vardu, kuri nesutiko, kad William (The Earl of) Dartmouth pateiktų mėlynosios kortelės klausimą, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė William (The Earl of) Dartmouth), Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu, Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Jarosław Wałęsa, David Martin (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Joachim Starbatty, Helmut Scholz, Max Andersson (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Arne Gericke paprašė padaryti darbotvarkės pakeitimus atsižvelgiant į PSO pastarojo meto iniciatyvas dėl Zika viruso (pirmininkas priminė, kad šis klausimas jau buvo aptartas tvirtinant darbotvarkę), Udo Voigt, Santiago Fisas Ayxelà, Bernd Lange, Jana Žitňanská, Anne-Marie Mineur, José Bové, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ir Emmanuel Maurel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Jonathan Arnott ir Jean-Luc Schaffhauser.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Viviane Reding.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 02 03 protokolo 8.8 punktas.


11. ES ir Kinijos prekybos santykiai ir rinkos ekonomikos statusas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000005/2016), kurį pateikė Bernd Lange INTA komiteto vardu Komisijai: ES ir Kinijos prekybiniai santykiai ir rinkos ekonomikos statusas (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016)

Bernd Lange pristatė klausimą.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Iuliu Winkler PPE frakcijos vardu, David Martin S&D frakcijos vardu, Emma McClarkin ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, David Borrelli EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Marielle de Sarnez, William (The Earl of) Dartmouth (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Martin), Jean-Luc Schaffhauser, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Bas Belder, Dita Charanzová, Roger Helmer, Franck Proust, Jo Leinen, Jarosław Wałęsa (taip pat kalbėjo dėl mėlynosios kortelės klausimo, kurį pateikė Janusz Korwin-Mikke), Maria Arena, Wim van de Camp, Joachim Schuster, Christofer Fjellner, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Karoline Graswander-Hainz ir Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová ir Izaskun Bilbao Barandica.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Hannu Takkula, Jill Evans ir Tiziana Beghin.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.


12. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos GUE/NGL frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

FEMM komitetas: João Pimenta Lopes

EMPL komitetas: João Pimenta Lopes

Delegacija ryšiams su Brazilijos Federacine Respublika: João Pimenta Lopes

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: João Pimenta Lopes

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


13. Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą

Parlamento narys Mario Borghezio pateikė prašymą ginti jo imunitetą vykstant baudžiamajam procesui Milano teisme.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


14. ES ir Vakarų Afrikos ekonominės partnerystės susitarimo nuostatos dėl darnaus vystymosi (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000011/2016), kurį pateikė Christofer Fjellner INTA komiteto vardu Komisijai: ES ir Vakarų Afrikos ekonominės partnerystės susitarimo nuostatos dėl darnaus vystymosi (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016)

Bernd Lange (pavaduojantis autorių) pristatė klausimą.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Jude Kirton-Darling S&D frakcijos vardu, Daniel Caspary PPE frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Christofer Fjellner ir David Martin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Arena ir Notis Marias.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.


15. ES biologinės įvairovės strategijos laikotarpio vidurio peržiūra (diskusijos)

Pranešimas dėl ES biologinės įvairovės strategijos laikotarpio vidurio peržiūros [2015/2137(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

Mark Demesmaeker pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jordi Sebastià (DEVE komiteto nuomonės referentas), Norbert Lins PPE frakcijos vardu, Karin Kadenbach S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Catherine Bearder ALDE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Affronte EFDD frakcijos vardu, Pilar Ayuso, Renata Briano, Gerben-Jan Gerbrandy, Julia Reid, Francesc Gambús, Jan Huitema, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann ir Alojz Peterle.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Notis Marias, Ulrike Müller, João Ferreira ir Jonathan Arnott.

Kalbėjo Karmenu Vella.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 02 02 protokolo 6.10 punktas.


16. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Esther Herranz García, Tibor Szanyi, Notis Marias, Lynn Boylan, Isabella Adinolfi, Konstantinos Papadakis, Andor Deli, Andrejs Mamikins, Pirkko Ruohonen-Lerner, Margot Parker, Ivana Maletić, Javi López, Franc Bogovič, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor ir Tomáš Zdechovský.


17. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 576.422/OJMA).


18. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.45 val.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Generalinis sekretorius

pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McAvan, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Teisinė informacija - Privatumo politika