Indekss 
Protokols
PDF 217kWORD 159k
Pirmdiena, 2016. gada 1. februāris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Piemiņas brīdis
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Komiteju sastāvs
 6.Dokumentu iesniegšana
 7.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 8.Darba kārtība
 9.Eiropas Centrālās bankas 2014. gada pārskats (debates)
 10.Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA) (debates)
 11.ES un Ķīnas tirdzniecības attiecības un tirgus ekonomikas statuss (debates)
 12.Komiteju un delegāciju sastāvs
 13.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 14.ES un Rietumāfrikas ekonomisko partnerattiecību nolīguma noteikumi par ilgtspējīgu attīstību (debates)
 15.ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas starpposma pārskatīšana (debates)
 16.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 17.Nākamās sēdes darba kārtība
 18.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.05.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


3. Piemiņas brīdis

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā godināja Parlamenta deputāta Miloslav Ransdorf piemiņu.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.


4. Parlamenta sastāvs

Ņemot vērā Miloslav Ransdorf nāvi, Parlaments saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu paziņoja, ka, sākot ar 2016. gada 23. janvāri, ir atbrīvojusies šā deputāta vieta.

°
° ° °

Portugāles kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka João Pimenta Lopes ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Inês Cristina Zuber vietā, sākot ar 2016. gada 31. janvāri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr João Pimenta Lopes pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

°
° ° °

Uzstājās Birgit Sippel par konkrētu deputātu izteikumiem saistībā ar migrantiem (priekšsēdētājs atbildēja, ka nav kompetents reaģēt uz paziņojumiem, kas izteikti ārpus Parlamenta).


5. Komiteju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ECR grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu.

Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē: Julie Girling – Remo Sernagiotto vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


6. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Beļģijas pieteikums – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas ceļošanas dokumentu tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE, AFET

2. Parlamenta komitejas

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko akceptē grozījumu 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)) - ENVI komiteja - Referents: Giovanni La Via (A8-0001/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko akceptē grozījumus 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1998. gada Protokolā par smagajiem metāliem (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)) - ENVI komiteja - Referents: Giovanni La Via (A8-0002/2016).

- Ziņojums par ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas starpposma pārskatīšanu (2015/2137(INI)) - ENVI komiteja - Referents: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)) - AGRI komiteja - Referents: Marc Tarabella (A8-0006/2016).

- * Ziņojums par projektu Padomes Īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Ukrainu (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016).

- * Ziņojums par projektu Padomes Īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Melnkalni (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016).

- Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikumiem Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA) (2015/2233(INI)) - INTA komiteja - Referente: Viviane Reding (A8-0009/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Florian Philippot imunitāti (2015/2267(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Laura Ferrara (A8-0014/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz imunitāti (2015/2313(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz imunitāti (2015/2240(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016).


7. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000005/2016), kuru uzdeva Bernd Lange INTA komitejas vārdā Komisijai: ES un Ķīnas tirdzniecības attiecības un tirgus ekonomikas statuss (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016);

—   (O-000006/2016), kuru uzdeva Iratxe García Pérez FEMM komitejas vārdā Komisijai: Jauna dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību stratēģija pēc 2015. gada (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016);

—   (O-000153/2015), kuru uzdeva Bernd Lange un Salvatore Cicu INTA komitejas vārdā Padomei: ANO Konvencija par pārredzamību ieguldījumu līgumā paredzētā šķīrējtiesas procesā starp ieguldītāju un valsti (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016);

—   (O-000012/2016), kuru uzdeva Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdā Komisijai: Vietējo un reģionālo iestāžu loma saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016);

—   (O-000013/2016), kuru uzdeva Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdā Komisijai: Salu izolētība (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016);

—   (O-000003/2016), kuru uzdeva Matthias Groote S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā Komisijai: Komisijas rīcība, lai izpildītu lietā T-521/14 Zviedrija pret Komisiju pieņemto spriedumu (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016);

—   (O-000011/2016), kuru uzdeva Bernd Lange un Christofer Fjellner INTA komitejas vārdā Komisijai: ES un Rietumāfrikas ekonomisko partnerattiecību nolīguma noteikumi par ilgtspējīgu attīstību (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016).


8. Darba kārtība

Bija izdalīts 2016. gada februāra pirmās sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 576.422/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Otrdiena

ENF grupas pieprasījums kā pirmo punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut debates par Zikas vīrusa izplatīšanos.

Uzstājās Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Enrique Guerrero Salom, pieprasot, lai jautājums iepriekš tiktu nodots atbildīgajai komitejai.

Parlaments atbalstīja šo pēdējo pieprasījumu.

Uzstājās Viviane Reding, pieprasot, lai viņas ziņojums A8-0009/2016 par sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA) paliktu iekļauts trešdienas balsošanas laikā, Manfred Weber, atbalstot pieprasījumu, un Richard Corbett un Edouard Ferrand par Reglamenta 175. panta piemērošanu.

GUE/NGL grupas pieprasījums par to, lai otrdienas pēcpusdienas kopīgajās debatēs kā 4. punktu iekļautu Padomes un Komisijas paziņojumus "Pieaugošais rasistu naids un vardarbība pret bēgļiem un migrantiem visā Eiropā".

Uzstājās Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Enrique Guerrero Salom, atbalstot pieprasījumu, un Olaf Stuger, iebilstot pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (183 par, 142 pret, 27 atturas).

Pervenche Berès paziņoja, ka iepriekšējā balsošanā viņa būtu vēlējusies balsot par.

Trešdiena, ceturtdiena

Grozījumi nav ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


9. Eiropas Centrālās bankas 2014. gada pārskats (debates)

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2014. gada pārskatu [2015/2115(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Notis Marias (A8-0012/2016).

Notis Marias iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mario Draghi (Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs) un Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Tom Vandenkendelaere PPE grupas vārdā, Costas Mavrides S&D grupas vārdā, Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā, Cora van Nieuwenhuizen ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Dariusz Rosati, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter van Dalen, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, Dimitrios Papadimoulis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean-Luc Schaffhauser, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Theodor Dumitru Stolojan, Elisa Ferreira, Beatrix von Storch un Luke Ming Flanagan.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Barbara Kappel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Eva Paunova, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Peter van Dalen un Siegfried Mureşan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Bernd Lucke, Miguel Viegas, Peter Eriksson, Jonathan Arnott un Jean-Luc Schaffhauser.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Mario Draghi un Notis Marias.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


10. Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA) (debates)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikumiem Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA) [2015/2233(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Viviane Reding (A8-0009/2016).

Viviane Reding iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Thomas Händel (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Lola Sánchez Caldentey (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Alessia Maria Mosca (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Virginie Rozière (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Terry Reintke (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Wim van de Camp (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), David Borrelli (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Daniel Caspary PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Jude Kirton-Darling S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anne-Marie Mineur, Emma McClarkin ECR grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot William (The Earl of) Dartmouth, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā, Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Franz Obermayr ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Jarosław Wałęsa, David Martin, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Joachim Starbatty, Helmut Scholz, Max Andersson, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Arne Gericke, lai prasītu grozīt darba kārtību, ņemot vērā PVO jaunākās iniciatīvas saistībā ar Zikas vīrusu (sēdes vadītājs atgādināja, ka šis jauājums jau ticis skatīts, nosakot darba kārtību), Udo Voigt, Santiago Fisas Ayxelà, Bernd Lange, Jana Žitňanská, Anne-Marie Mineur, José Bové, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández un Emmanuel Maurel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Jonathan Arnott un Jean-Luc Schaffhauser.

Uzstājās Cecilia Malmström.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Viviane Reding.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.2.2016. protokola 8.8. punkts.


11. ES un Ķīnas tirdzniecības attiecības un tirgus ekonomikas statuss (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000005/2016) un kuru uzdeva Bernd Lange INTA komitejas vārdā Komisijai: ES un Ķīnas tirdzniecības attiecības un tirgus ekonomikas statuss (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016).

Bernd Lange izvērsa jautājumu.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Iuliu Winkler PPE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Emma McClarkin ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Marielle de Sarnez, William (The Earl of) Dartmouth, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Bas Belder, Dita Charanzová, Roger Helmer, Franck Proust, Jo Leinen, Jarosław Wałęsa, kas reaģēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janusz Korwin-Mikke, Maria Arena, Wim van de Camp, Joachim Schuster, Christofer Fjellner, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Karoline Graswander-Hainz un Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová un Izaskun Bilbao Barandica.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Hannu Takkula, Jill Evans un Tiziana Beghin.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.


12. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis GUE/NGL grupas pieprasījumus iecelt turpmāk minētos deputātus šādos amatos:

FEMM komiteja: João Pimenta Lopes.

EMPL komiteja: João Pimenta Lopes.

Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku: João Pimenta Lopes.

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: João Pimenta Lopes.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


13. Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti

Parlamenta deputāts Mario Borghezio bija iesniedzis pieprasījumu aizstāvēt viņa imunitāti saistībā ar Milānas tiesā uzsāktu tiesvedību krimināllietā.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


14. ES un Rietumāfrikas ekonomisko partnerattiecību nolīguma noteikumi par ilgtspējīgu attīstību (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000011/2016) un kuru uzdeva Christofer Fjellner INTA komitejas vārdā Komisijai: ES un Rietumāfrikas ekonomisko partnerattiecību nolīguma noteikumi par ilgtspējīgu attīstību (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016).

Bernd Lange (aizstājot autoru) izvērsa jautājumu.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Jude Kirton-Darling S&D grupas vārdā, Daniel Caspary PPE grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Christofer Fjellner un David Martin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Arena un Notis Marias.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.


15. ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas starpposma pārskatīšana (debates)

Ziņojums par ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas starpposma pārskatīšanu [2015/2137(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016).

Mark Demesmaeker iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jordi Sebastià (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Norbert Lins PPE grupas vārdā, Karin Kadenbach S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Marco Affronte EFDD grupas vārdā, Pilar Ayuso, Renata Briano, Gerben-Jan Gerbrandy, Julia Reid, Francesc Gambús, Jan Huitema, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann un Alojz Peterle.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Tibor Szanyi, Notis Marias, Ulrike Müller, João Ferreira un Jonathan Arnott.

Uzstājās Karmenu Vella.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2.2.2016. protokola 6.10. punkts.


16. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Esther Herranz García, Tibor Szanyi, Notis Marias, Lynn Boylan, Isabella Adinolfi, Konstantinos Papadakis, Andor Deli, Andrejs Mamikins, Pirkko Ruohonen-Lerner, Margot Parker, Ivana Maletić, Javi López, Franc Bogovič, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor un Tomáš Zdechovský.


17. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 576.422/OJMA).


18. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.45.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Ģenerālsekretārs

priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McAvan, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Juridisks paziņojums - Privātuma politika