Index 
Notulen
PDF 218kWORD 143k
Maandag 1 februari 2016 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.In memoriam
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies
 6.Ingekomen stukken
 7.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 8.Regeling van de werkzaamheden
 9.Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank (debat)
 10.Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) (debat)
 11.De handelsrelatie tussen de EU en China en de status van de markteconomie (debat)
 12.Samenstelling commissies en delegaties
 13.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 14.De bepalingen inzake duurzame ontwikkeling van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en West-Afrika (debat)
 15.Tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU (debat)
 16.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


3. In memoriam

De Voorzitter brengt, namens het Parlement, hulde aan de nagedachtenis van Miloslav Ransdorf, lid van het Parlement.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.


4. Samenstelling Parlement

Na het overlijden van Miloslav Ransdorf constateert het Parlement, overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Reglement dat zijn zetel vacant is met ingang van 23 januari 2016.

°
° ° °

De bevoegde portugaises autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van João Pimenta Lopes tot lid van het Parlement, ter vervanging van Inês Cristina Zuber, met ingang van 31 januari 2016.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt João Pimenta Lopes, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Birgit Sippel over hetgeen een aantal leden zouden hebben gezegd over migranten (de Voorzitter antwoordt dat het reageren op verklaringen die buiten het Parlement zijn afgelegd, geen deel uitmaakt van zijn bevoegdheden).


5. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector: Julie Girling in plaats van Remo Sernagiotto

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


6. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België – EGF/2015/007BE/Henegouwen-Namenglas) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE, AFET

2) van de parlementaire commissies

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot aanvaarding van de wijzigingen van het Protocol van 1998 bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, wat persistente organische verontreinigende stoffen betreft (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de goedkeuring van de wijziging van het protocol van 1998 bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

- Verslag over de tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU (2015/2137(INI)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en Verordening (EU) nr. 1306/2013 wat betreft de steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen (COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

- * Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Oekraïne (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

- * Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Montenegro (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

- Verslag houdende aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) (2015/2233(INI)) - Commissie INTA - Rapporteur: Viviane Reding (A8-0009/2016)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Florian Philippot (2015/2267(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Robert Jarosław Iwaszkiewicz (2015/2313(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Robert Jarosław Iwaszkiewicz (2015/2240(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)


7. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000005/2016) van Bernd Lange, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: De handelsrelatie tussen de EU en China en de status van de markteconomie (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016);

—   (O-000006/2016) van Iratxe García Pérez, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Nieuwe strategie voor gendergelijkheid en rechten van de vrouw na 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016);

—   (O-000153/2015) van Bernd Lange en Salvatore Cicu, namens de Commissie INTA, aan de Raad: VN-Verdrag inzake transparantie van op een verdrag gebaseerde arbitrage tussen investeerders en staten (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016);

—   (O-000012/2016) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, aan de Commissie: De rol van lokale en regionale autoriteiten in de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016);

—   (O-000013/2016) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, aan de Commissie: Insulaire gebieden (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

—   (O-000003/2016) van Matthias Groote, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Maatregelen van de Commissie tot nakoming van het arrest in de zaak T-521/14 (Zweden/Commissie) (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016);

—   (O-000011/2016) van Bernd Lange en Christofer Fjellner, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: De bepalingen inzake duurzame ontwikkeling van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en West-Afrika (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016).


8. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van februari I 2016 (PE 576.422/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verzoek van de ENF-Fractie om als eerste punt op de agenda van dinsdagmiddag een debat toe te voegen over de verspreiding van het Zika-virus.

Het woord wordt gevoerd door Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, die het verzoek toelicht, en Enrique Guerrero Salom, die vraagt dat eerst de bevoegde commissie met de kwestie wordt belast.

Het Parlement willigt laatstgenoemd verzoek in.

Het woord wordt gevoerd doort Viviane Reding, die erop aandringt dat haar verslag A8-0009/2016 over de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) ingeschreven blijft onder de stemmingen van woensdag, Manfred Weber, om dit verzoek te steunen, en Richard Corbett en Edouard Ferrand over de toepassing van artikel 175 van het Reglement.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om als vierde punt van de gecombineerde behandeling op dinsdagmiddag de verklaringen van de Raad en de Commissie over toegenomen rassenhaat en geweld jegens vluchtelingen en migranten in heel Europa op te nemen.

Het woord wordt gevoerd door Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, Enrique Guerrero Salom, voor het verzoek, en Olaf Stuger, tegen het verzoek.

Bij ES (183 voor, 142 tegen, 27 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Pervenche Berès deelde mede dat zij tijdens de vorige stemming voor had willen stemmen.

Woensdag, donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


9. Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank (debat)

Verslag over het jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank [2015/2115(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Notis Marias (A8-0012/2016)

Notis Marias leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Mario Draghi (President van de Europese Centrale Bank) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie, Costas Mavrides, namens de S&D-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Cora van Nieuwenhuizen, namens de ALDE-Fractie, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Dariusz Rosati, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter van Dalen, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, Dimitrios Papadimoulis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jean-Luc Schaffhauser, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Theodor Dumitru Stolojan, Elisa Ferreira, Beatrix von Storch en Luke Ming Flanagan.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Barbara Kappel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Eva Paunova, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Peter van Dalen en Siegfried Mureşan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Bernd Lucke, Miguel Viegas, Peter Eriksson, Jonathan Arnott en Jean-Luc Schaffhauser.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Mario Draghi en Notis Marias.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


10. Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) (debat)

Verslag houdende aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) [2015/2233(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Viviane Reding (A8-0009/2016)

Viviane Reding leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Thomas Händel (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Lola Sánchez Caldentey (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Alessia Maria Mosca (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Virginie Rozière (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Terry Reintke (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Wim van de Camp (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), David Borrelli (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Jude Kirton-Darling, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anne-Marie Mineur, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren William (The Earl of) Dartmouth, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Jarosław Wałęsa, David Martin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Joachim Starbatty, Helmut Scholz, Max Andersson, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Arne Gericke, om een wijziging van de agenda te vragen naar aanleiding van de recentste initiatieven van de WHO in verband met het zika-virus (de Voorzitter wijst erop dat dit onderwerp al is behandeld bij de regeling van de werkzaamheden), Udo Voigt, Santiago Fisas Ayxelà, Bernd Lange, Jana Žitňanská, Anne-Marie Mineur, José Bové, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández en Emmanuel Maurel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Jonathan Arnott en Jean-Luc Schaffhauser.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 3.2.2016.


11. De handelsrelatie tussen de EU en China en de status van de markteconomie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000005/2016) van Bernd Lange, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: De handelsrelatie tussen de EU en China en de status van de markteconomie (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016)

Bernd Lange licht de vraag toe.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Iuliu Winkler, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Marielle de Sarnez, William (The Earl of) Dartmouth, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Bas Belder, Dita Charanzová, Roger Helmer, Franck Proust, Jo Leinen, Jarosław Wałęsa, die eveneens reageert op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Maria Arena, Wim van de Camp, Joachim Schuster, Christofer Fjellner, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Karoline Graswander-Hainz en Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová en Izaskun Bilbao Barandica.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Hannu Takkula, Jill Evans en Tiziana Beghin.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.


12. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de GUE/NGL-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie FEMM: João Pimenta Lopes

Commissie EMPL: João Pimenta Lopes

Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië: João Pimenta Lopes

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: João Pimenta Lopes

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


13. Verzoek om verdediging van de immuniteit

Mario Borghezio, lid van het Europees Parlement, heeft een verzoek om verdediging van zijn immuniteit ingediend in het kader van een strafprocedure bij de rechtbank van eerste aanleg te Milaan.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


14. De bepalingen inzake duurzame ontwikkeling van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en West-Afrika (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000011/2016) van Christofer Fjellner, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: De bepalingen inzake duurzame ontwikkeling van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en West-Afrika (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016)

Bernd Lange (ter vervanging van de auteur) licht de vraag toe.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Jude Kirton-Darling, namens de S&D-Fractie, Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Christofer Fjellner en David Martin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Arena en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.


15. Tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU (debat)

Verslag over de tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU [2015/2137(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

Mark Demesmaeker leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jordi Sebastià (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Norbert Lins, namens de PPE-Fractie, Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, Pilar Ayuso, Renata Briano, Gerben-Jan Gerbrandy, Julia Reid, Francesc Gambús, Jan Huitema, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann en Alojz Peterle.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Tibor Szanyi, Notis Marias, Ulrike Müller, João Ferreira en Jonathan Arnott.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 2.2.2016.


16. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Esther Herranz García, Tibor Szanyi, Notis Marias, Lynn Boylan, Isabella Adinolfi, Konstantinos Papadakis, Andor Deli, Andrejs Mamikins, Pirkko Ruohonen-Lerner, Margot Parker, Ivana Maletić, Javi López, Franc Bogovič, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor en Tomáš Zdechovský.


17. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 576.422/OJMA).


18. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Secretaris-generaal

vicevoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McAvan, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Juridische mededeling - Privacybeleid