Indeks 
Protokół
PDF 223kWORD 161k
Poniedziałek, 1 lutego 2016 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.In Memoriam
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład komisji
 6.Składanie dokumentów
 7.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 8.Porządek obrad
 9.Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 (debata)
 10.Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) (debata)
 11.Stosunki handlowe między UE a Chinami oraz status gospodarki rynkowej (debata)
 12.Skład komisji i delegacji
 13.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 14.Przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju w umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Afryką Zachodnią (debata)
 15.Śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej (debata)
 16.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.05.


2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


3. In Memoriam

Przewodniczący, w imieniu Parlamentu, uczcił pamięć posła do PE Miloslava Ransdorfa.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.


4. Skład Parlamentu

W związku ze śmiercią Miloslava Ransdorfa Parlament, zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu, stwierdził wygaśnięcie jego mandatu z dniem 23 stycznia 2016 r.

°
° ° °

Właściwe organy portugalskie powiadomiły o wyborze João Pimenty Lopesa w miejsce Inês Cristiny Zuber na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2016 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu João Pimenta Lopes bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

Głos zabrała Birgit Sippel w sprawie wypowiedzi niektórych posłów na temat migrantów (Przewodniczący odpowiedział, że reagowanie na oświadczenia wygłaszane poza Parlamentem nie należy do jego kompetencji).


5. Skład komisji

Do przewodniczącego wpłynął od grupy ECR następujący wniosek o mianowanie:

komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym : Julie Girling w miejsce Remo Sernagiotto

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


6. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępująca decyzję Rady 2009/316/WSiSW (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Belgii – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

DEVE, AFET

2) przez komisje parlamentarne

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia zmian do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia zmian do Protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego metali ciężkich (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

- Sprawozdanie w sprawie śródokresowego przeglądu unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej (2015/2137(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 i rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Ukrainą (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Czarnogórą (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) (2015/2233(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Viviane Reding (A8-0009/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Floriana Philippota (2015/2267(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (2015/2313(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (2015/2240(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)


7. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000005/2016), które skierował Bernd Lange, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Stosunki handlowe między UE a Chinami oraz status gospodarki rynkowej (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016);

—   (O-000006/2016), które skierowała Iratxe García Pérez, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Nowa Strategia w sprawie równouprawnienia płci i praw kobiet po 2015 r. (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016);

—   (O-000153/2015), które skierowali Bernd Lange i Salvatore Cicu, w imieniu komisji INTA, do Rady: Konwencja ONZ dotycząca przejrzystości w umownych postępowaniach arbitrażowych między inwestorem a państwem (2015/2930(RSP)) (B8-0104/2016);

—   (O-000012/2016), które skierowała Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (2015/3013(RSP)) (B8-0105/2016);

—   (O-000013/2016), które skierowała Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Regiony wyspiarskie (2015/3014(RSP)) (B8-0106/2016)

—   (O-000003/2016), które skierowali Matthias Groote w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL i Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Działania Komisji mające na celu zachowanie zgodności z orzeczeniem w sprawie T-521/14 Szwecja przeciwko Komisji (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016);

—   (O-000011/2016), które skierowali Bernd Lange i Christofer Fjellner, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju w umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Afryką Zachodnią (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016).


8. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych na pierwszej sesji lutowej w 2016 r. (PE 576.422/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Wniosek grupy ENF dotyczący dodania debaty w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa Zika jako pierwszego punktu popołudniowego porządku obrad.

Głos zabrali: Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, która uzasadniła wniosek, i Enrique Guerrero Salom, który zwrócił się o uprzednie skierowanie wniosku do komisji przedmiotowo właściwej.

Parlament zatwierdził powyższy wniosek.

Głos zabrali: Viviane Reding, która nalegała, by głosowanie nad jej sprawozdaniem A8-0009/2016 w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) odbyło się, jak zaplanowano, w czasie głosowania w środę, Manfred Weber, który poparł ten wniosek, oraz Richard Corbett i Edouard Ferrand w sprawie stosowania art. 175 Regulaminu.

Wniosek grupy GUE/NGL dotyczący dodania jako 4. pkt debaty łącznej we wtorek po południu oświadczeń Rady i Komisji w sprawie wzrostu nienawiści na tle rasowym i przemocy wobec uchodźców i migrantów w Europie.

Głos zabrali: Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, Enrique Guerrero Salom, za wnioskiem, oraz Olaf Stuger, przeciwko wnioskowi.

Parlament zatwierdził wniosek w głosowaniu elektronicznym (183 za, 142 przeciw, 27 wstrzymało się).

Pervenche Berès poinformowała, że chciała głosować za w poprzednim głosowaniu.

Środa, czwartek

Bez zmian.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


9. Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 (debata)

Sparwozdanie w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 [2015/2115(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Notis Marias (A8-0012/2016)

Notis Marias przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Mario Draghi (prezes Europejskiego Banku Centralnego) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Tom Vandenkendelaere w imieniu grupy PPE, Costas Mavrides w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Cora van Nieuwenhuizen w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Dariusz Rosati, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera van Dalena, Roberto Gualtieri, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, Dimitrios Papadimoulis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jean-Luca Schaffhausera, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Theodor Dumitru Stolojan, Elisa Ferreira, Beatrix von Storch i Luke Ming Flanagan.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Barbara Kappel, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Eva Paunova, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Peter van Dalen i Siegfried Mureşan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Bernd Lucke, Miguel Viegas, Peter Eriksson, Jonathan Arnott i Jean-Luc Schaffhauser.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi i Notis Marias.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


10. Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) [2015/2233(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Viviane Reding (A8-0009/2016)

Viviane Reding przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Thomas Händel (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Lola Sánchez Caldentey (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Alessia Maria Mosca (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Virginie Rozière (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Terry Reintke (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Wim van de Camp (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), David Borrelli (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Jude Kirton-Darling w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anne-Marie Mineur, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, która nie zgodziła się na pytanie zadawane przez podniesienie niebieskiej kartki William (The Earl of) Dartmouth, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Stelios Kouloglou w imieniu grupy GUE/NGL, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Jarosław Wałęsa, David Martin, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Joachim Starbatty, Helmut Scholz, Max Andersson, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Arne Gericke, która poprosiła o zmianę w porządku dziennym w związku z ostatnimi inicjatywami WHO dotyczącymi wirusa Zika (Przewodniczący przypomniał, że temat ten został już omówiony podczas ustalania porządku prac), Udo Voigt, Santiago Fisas Ayxelà, Bernd Lange, Jana Žitňanská, Anne-Marie Mineur, José Bové, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández i Emmanuel Maurel.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Jonathan Arnott i Jean-Luc Schaffhauser.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Viviane Reding.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 3.2.2016.


11. Stosunki handlowe między UE a Chinami oraz status gospodarki rynkowej (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000005/2016), które skierował Bernd Lange, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Stosunki handlowe między UE a Chinami oraz status gospodarki rynkowej (2016/2514(RSP)) (B8-0102/2016)

Bernd Lange rozwinął pytanie.

Cecilia Malmström (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Iuliu Winkler w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Marielle de Sarnez, William (The Earl of) Dartmouth, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Martina, Jean-Luc Schaffhauser, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Bas Belder, Dita Charanzová, Roger Helmer, Franck Proust, Jo Leinen, Jarosław Wałęsa, który odniósł się również do pytania zadanego przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego, Maria Arena, Wim van de Camp, Joachim Schuster, Christofer Fjellner, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Karoline Graswander-Hainz i Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrały: Michaela Šojdrová i Izaskun Bilbao Barandica.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Hannu Takkula, Jill Evans i Tiziana Beghin.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.


12. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy GUE/NGL następujące wnioski o nominację:

komisja FEMM: João Pimenta Lopes

komisja EMPL: João Pimenta Lopes

Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii: João Pimenta Lopes

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: João Pimenta Lopes

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


13. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

Mario Borghezio, poseł do Parlamentu, przedstawił wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego w przypadku postępowania karnego przed sądem powszechnym w Mediolanie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


14. Przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju w umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Afryką Zachodnią (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000011/2016), które skierował Christofer Fjellner, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju w umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Afryką Zachodnią (2016/2554(RSP)) (B8-0108/2016)

Bernd Lange (zastępca autora) rozwinął pytanie.

Cecilia Malmström (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Jude Kirton-Darling w imieniu grupy S&D, Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Christofer Fjellner i David Martin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Arena i Notis Marias.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.


15. Śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej (debata)

Sprawozdanie w sprawie śródokresowego przeglądu unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej [2015/2137(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

Mark Demesmaeker przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Jordi Sebastià (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Norbert Lins w imieniu grupy PPE, Karin Kadenbach w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, Pilar Ayuso, Renata Briano, Gerben-Jan Gerbrandy, Julia Reid, Francesc Gambús, Jan Huitema, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann i Alojz Peterle.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Notis Marias, Ulrike Müller, João Ferreira i Jonathan Arnott.

Głos zabrał Karmenu Vella.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 2.2.2016.


16. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Esther Herranz García, Tibor Szanyi, Notis Marias, Lynn Boylan, Isabella Adinolfi, Konstantinos Papadakis, Andor Deli, Andrejs Mamikins, Pirkko Ruohonen-Lerner, Margot Parker, Ivana Maletić, Javi López, Franc Bogovič, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor i Tomáš Zdechovský.


17. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 576.422/OJMA).


18. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.45.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McAvan, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności