Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 2. helmikuuta 2016 - Strasbourg

10. Pakolaisiin liittyvä hätätila, ulkorajavalvonta ja Schengenin tulevaisuus - Kansainvälisen palauttamiskiellon periaatteen noudattaminen - Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen rahoitus - Pakolaisiin ja maahanmuuttajiin kohdistuvan rasistisen vihan ja väkivallan lisääntyminen Euroopassa (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Pakolaisiin liittyvä hätätila, ulkorajavalvonta ja Schengenin tulevaisuus (2016/2559(RSP))

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kansainvälisen palauttamiskiellon periaatteen noudattaminen (2016/2535(RSP))

Neuvoston ja komission julkilausumat: Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen rahoitus (2016/2528(RSP))

Neuvoston ja komission julkilausumat: Pakolaisiin ja maahanmuuttajiin kohdistuvan rasistisen vihan ja väkivallan lisääntyminen Euroopassa (2016/2563(RSP))

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Esteban González Pons, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Alexander Graf Lambsdorff, Cornelia Ernst, Judith Sargentini, Paul Nuttall, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Paul Denanot, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke ja Monika Hohlmeier.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Maria Grapini ja Cornelia Ernst esittääkseen kaksi sinisen kortin kysymystä Monika Hohlmeierille, joka vastasi näihin kysymyksiin, Victor Boştinaru, Bernd Kölmel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Cecilia Wikström, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Marek Jurek, Jean Lambert, Peter Lundgren, Gilles Lebreton, Konstantinos Papadakis, Marian-Jean Marinescu, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Costas Mavrides, Isabelle Thomas, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Martina Anderson, Ska Keller, Jonathan Arnott, Laurenţiu Rebega, Aymeric Chauprade, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff ja Sophia in 't Veld, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Marco Zanni, Louis Aliot, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Marielle de Sarnez, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Diane James, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno, Gerolf Annemans, Kristina Winberg, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Olaf Stuger, Udo Voigt, Jan Olbrycht, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Péter Niedermüller, Monica Macovei, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Urtasun, Diane James, Auke Zijlstra, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alessandra Mussolini, Charles Tannock, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ja Eleonora Forenza.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Ernest Maragall, Georgios Epitideios, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Eleonora Forenza vastasi, Marie-Christine Arnautu, Frank Engel, Elena Valenciano, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lampros Fountoulis, Jan Zahradil, Gérard Deprez, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sofia Sakorafa, Franz Obermayr, Nadine Morano, Birgit Sippel, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Monika Hohlmeier, Richard Ashworth, Ivo Vajgl, Tania González Peñas, Franz Obermayr edellisen puhujan puheenvuorosta, Mara Bizzotto, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ryszard Czarnecki, Morten Helveg Petersen, Josu Juaristi Abaunz, Nicolas Bay, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eider Gardiazabal Rubial, Amjad Bashir, João Pimenta Lopes, Sophie Montel, Barbara Kudrycka, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, Reimer Böge, Kati Piri, Peter van Dalen, Carlos Coelho, Jens Geier, Notis Marias, Georgios Kyrtsos, Daniele Viotti, Nikolay Barekov, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Barbara Matera, Jean-Paul Denanot, Lefteris Christoforou, Soraya Post, Emil Radev, Miriam Dalli, Renate Sommer, Jeppe Kofod, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Ingeborg Gräßle, Roberta Metsola, José Manuel Fernandes ja Anna Maria Corazza Bildt.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Hilde Vautmans, Kostas Chrysogonos, Zoltán Balczó, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman ja Ana Gomes.

Puheenvuorot: Johannes Hahn (komission jäsen), Dimitris Avramopoulos ja Bert Koenders.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö