Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. vasario 2 d. - Strasbūras

10. Pabėgėlių krizė, išorės sienų kontrolė ir Šengeno ateitis - Tarptautinio negrąžinimo principo laikymasis - Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės finansavimas - Padidėjusi rasistinė neapykanta ir smurtas prieš pabėgėlius ir migrantus visoje Europoje (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pabėgėlių krizė, išorės sienų kontrolė ir Šengeno ateitis (2016/2559(RSP))

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tarptautinio negrąžinimo principo laikymasis (2016/2535(RSP))

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės finansavimas (2016/2528(RSP))

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padidėjusi rasistinė neapykanta ir smurtas prieš pabėgėlius ir migrantus visoje Europoje (2016/2563(RSP))

Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu, Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, Esteban González Pons (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Alexander Graf Lambsdorff, Cornelia Ernst, Judith Sargentini, Paul Nuttall (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Paul Denanot), Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke ir Monika Hohlmeier.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Maria Grapini ir Cornelia Ernst (pateikė du mėlynosios kortelės klausimus Monika Hohlmeier, į kuriuos pastaroji atsakė), Victor Boştinaru, Bernd Kölmel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Cecilia Wikström (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Zdzisław Krasnodębski), Malin Björk (nesutiko, kad Marek Jurek pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Jean Lambert, Peter Lundgren, Gilles Lebreton, Konstantinos Papadakis, Marian-Jean Marinescu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Costas Mavrides), Isabelle Thomas, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Martina Anderson, Ska Keller, Jonathan Arnott, Laurenţiu Rebega, Aymeric Chauprade, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Alexander Graf Lambsdorff ir Sophia in 't Veld), Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Marco Zanni, Louis Aliot, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Marielle de Sarnez (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Diane James), Marie-Christine Vergiat, Eva Joly (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gianluca Buonanno), Gerolf Annemans, Kristina Winberg (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Olaf Stuger), Udo Voigt, Jan Olbrycht (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Péter Niedermüller, Monica Macovei (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Filiz Hyusmenova, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Urtasun, Diane James, Auke Zijlstra, Jeroen Lenaers, Claude Moraes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alessandra Mussolini), Charles Tannock, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ir Eleonora Forenza.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Ernest Maragall, Georgios Epitideios (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Eleonora Forenza, pastarasis į jį atsakė), Marie-Christine Arnautu, Frank Engel, Elena Valenciano (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lampros Fountoulis), Jan Zahradil, Gérard Deprez (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Sofia Sakorafa, Franz Obermayr, Nadine Morano, Birgit Sippel (nesutiko, kad Monika Hohlmeier pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Richard Ashworth, Ivo Vajgl, Tania González Peñas, Franz Obermayr dėl ankstesnės kalbėtojos žodžių, Mara Bizzotto, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ryszard Czarnecki, Morten Helveg Petersen, Josu Juaristi Abaunz, Nicolas Bay, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eider Gardiazabal Rubial, Amjad Bashir, João Pimenta Lopes, Sophie Montel, Barbara Kudrycka, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, Reimer Böge, Kati Piri, Peter van Dalen, Carlos Coelho, Jens Geier, Notis Marias, Georgios Kyrtsos, Daniele Viotti, Nikolay Barekov, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Barbara Matera, Jean-Paul Denanot, Lefteris Christoforou, Soraya Post, Emil Radev, Miriam Dalli, Renate Sommer, Jeppe Kofod, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Ingeborg Gräßle, Roberta Metsola, José Manuel Fernandes ir Anna Maria Corazza Bildt.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Hilde Vautmans, Kostas Chrysogonos, Zoltán Balczó, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman ir Ana Gomes.

Kalbėjo: Johannes Hahn (Komisijos narys), Dimitris Avramopoulos ir Bert Koenders.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika