Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 2. februāris - Strasbūra

10. Ārkārtas stāvoklis saistībā ar bēgļu jautājumu, ārējo robežu kontrole un Šengenas nākotne - Starptautiskā neizraidīšanas principa ievērošana - Turcijai paredzētā bēgļu atbalsta mehānisma finansēšana - Pieaugošais rasistu naids un vardarbība pret bēgļiem un migrantiem visā Eiropā (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ārkārtas stāvoklis saistībā ar bēgļu jautājumu, ārējo robežu kontrole un Šengenas nākotne (2016/2559(RSP)).

Padomes un Komisijas paziņojumi: Starptautiskā neizraidīšanas principa ievērošana (2016/2535(RSP)).

Padomes un Komisijas paziņojumi: Turcijai paredzētā bēgļu atbalsta mehānisma finansēšana (2016/2528(RSP)).

Padomes un Komisijas paziņojumi: Pieaugošais rasistu naids un vardarbība pret bēgļiem un migrantiem visā Eiropā (2016/2563(RSP)).

Bert Koenders (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Esteban González Pons, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Alexander Graf Lambsdorff, Cornelia Ernst, Judith Sargentini, Paul Nuttall, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean-Paul Denanot, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke un Monika Hohlmeier.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Maria Grapini un Cornelia Ernst, uzdodot divus zilās kartītes jautājumus Monika Hohlmeier, uz kuriem viņa atbildēja, Victor Boştinaru, Bernd Kölmel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Cecilia Wikström, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Marek Jurek, Jean Lambert, Peter Lundgren, Gilles Lebreton, Konstantinos Papadakis, Marian-Jean Marinescu, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Costas Mavrides, Isabelle Thomas, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Martina Anderson, Ska Keller, Jonathan Arnott, Laurenţiu Rebega, Aymeric Chauprade, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Alexander Graf Lambsdorff un Sophia in 't Veld, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Marco Zanni, Louis Aliot, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Marielle de Sarnez, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Diane James, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Gerolf Annemans, Kristina Winberg, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Olaf Stuger, Udo Voigt, Jan Olbrycht, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Péter Niedermüller, Monica Macovei, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Urtasun, Diane James, Auke Zijlstra, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alessandra Mussolini, Charles Tannock, Maite Pagazaurtundúa Ruiz un Eleonora Forenza.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Ernest Maragall, Georgios Epitideios, uzdodot zilās kartītes jautājumu Eleonora Forenza, kas uz to atbildēja, Marie-Christine Arnautu, Frank Engel, Elena Valenciano, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lampros Fountoulis, Jan Zahradil, Gérard Deprez, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sofia Sakorafa, Franz Obermayr, Nadine Morano, Birgit Sippel, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Monika Hohlmeier, Richard Ashworth, Ivo Vajgl, Tania González Peñas, Franz Obermayr par iepriekšējās runātājas uzstāšanos, Mara Bizzotto, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ryszard Czarnecki, Morten Helveg Petersen, Josu Juaristi Abaunz, Nicolas Bay, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eider Gardiazabal Rubial, Amjad Bashir, João Pimenta Lopes, Sophie Montel, Barbara Kudrycka, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, Reimer Böge, Kati Piri, Peter van Dalen, Carlos Coelho, Jens Geier, Notis Marias, Georgios Kyrtsos, Daniele Viotti, Nikolay Barekov, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Barbara Matera, Jean-Paul Denanot, Lefteris Christoforou, Soraya Post, Emil Radev, Miriam Dalli, Renate Sommer, Jeppe Kofod, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Ingeborg Gräßle, Roberta Metsola, José Manuel Fernandes un Anna Maria Corazza Bildt.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Hilde Vautmans, Kostas Chrysogonos, Zoltán Balczó, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman un Ana Gomes.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis), Dimitris Avramopoulos un Bert Koenders.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika