Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 2 februari 2016 - Strasbourg

10. Flyktingkrisen, kontrollen av de yttre gränserna och Schengenområdets framtid - Respekt för den internationella principen om "non-refoulement" - Finansiering av flyktingfaciliteten för Turkiet - Ökande rasistiskt hat och våld mot flyktingar och migranter i hela Europa (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Flyktingkrisen, kontrollen av de yttre gränserna och Schengenområdets framtid (2016/2559(RSP))

Uttalanden av rådet och kommissionen: Respekt för den internationella principen om "non-refoulement" (2016/2535(RSP))

Uttalanden av rådet och kommissionen: Finansiering av flyktingfaciliteten för Turkiet (2016/2528(RSP))

Uttalanden av rådet och kommissionen: Ökande rasistiskt hat och våld mot flyktingar och migranter i hela Europa (2016/2563(RSP))

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Esteban González Pons, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Alexander Graf Lambsdorff, Cornelia Ernst, Judith Sargentini, Paul Nuttall, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Paul Denanot, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke och Monika Hohlmeier.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Maria Grapini och Cornelia Ernst som ställde två frågor ("blått kort") till Monika Hohlmeier, som besvarade dem, Victor Boştinaru, Bernd Kölmel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Cecilia Wikström, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, som avböjde en fråga ("blått kort") från, Marek Jurek, Jean Lambert, Peter Lundgren, Gilles Lebreton, Konstantinos Papadakis, Marian-Jean Marinescu, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Costas Mavrides, Isabelle Thomas, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Martina Anderson, Ska Keller, Jonathan Arnott, Laurenţiu Rebega, Aymeric Chauprade, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff och Sophia in 't Veld, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Marco Zanni, Louis Aliot, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Marielle de Sarnez, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Diane James, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Gerolf Annemans, Kristina Winberg, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Olaf Stuger, Udo Voigt, Jan Olbrycht, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Péter Niedermüller, Monica Macovei, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Urtasun, Diane James, Auke Zijlstra, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alessandra Mussolini, Charles Tannock, Maite Pagazaurtundúa Ruiz och Eleonora Forenza.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Ernest Maragall, Georgios Epitideios, ställde en fråga ("blått kort") till Eleonora Forenza, som besvarade frågan, Marie-Christine Arnautu, Frank Engel, Elena Valenciano, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis, Jan Zahradil, Gérard Deprez, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sofia Sakorafa, Franz Obermayr, Nadine Morano, Birgit Sippel, som avböjde en fråga ("blått kort") från Monika Hohlmeier, Richard Ashworth, Ivo Vajgl, Tania González Peñas, Franz Obermayr, om föregående talares inlägg, Mara Bizzotto, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ryszard Czarnecki, Morten Helveg Petersen, Josu Juaristi Abaunz, Nicolas Bay, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eider Gardiazabal Rubial, Amjad Bashir, João Pimenta Lopes, Sophie Montel, Barbara Kudrycka, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, Reimer Böge, Kati Piri, Peter van Dalen, Carlos Coelho, Jens Geier, Notis Marias, Georgios Kyrtsos, Daniele Viotti, Nikolay Barekov, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Barbara Matera, Jean-Paul Denanot, Lefteris Christoforou, Soraya Post, Emil Radev, Miriam Dalli, Renate Sommer, Jeppe Kofod, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cécile Kashetu Kyenge, Ingeborg Gräßle, Roberta Metsola, José Manuel Fernandes och Anna Maria Corazza Bildt.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Hilde Vautmans, Kostas Chrysogonos, Zoltán Balczó, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman och Ana Gomes.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen), Dimitris Avramopoulos och Bert Koenders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy