Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2526(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000006/2016 (B8-0103/2016)

Debatter :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 2 februari 2016 - Strasbourg

11. Ny strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000006/2016) från Iratxe García Pérez, för utskottet FEMM, till kommissionen: Den nya strategin för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016)

Iratxe García Pérez utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Constance Le Grip för PPE-gruppen, Maria Noichl för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Anna Záborská, Maria Arena, Arne Gericke, Louise Bours, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Viorica Dăncilă, Marijana Petir, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera och Anna Hedh.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Csaba Sógor, Julie Ward, Biljana Borzan, Evelyn Regner och Siôn Simon, som avböjde en fråga ("blått kort") från Arne Gericke.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák och Ruža Tomašić.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

Daniela Aiuto och Marco Zullo för EFDD-gruppen, om den nya strategin för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0148/2016);   

— Maria Arena, Maria Noichl, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Iratxe García Pérez, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Pina Picierno och Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica och Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Malin Björk, Eleonora Forenza, Stefan Eck, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez och Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, om den nya strategin för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Europa efter 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0150/2016);

Constance Le Grip för PPE-gruppen, om den nya strategin för jämställdhet och kvinnors rättigheter i Europa efter 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0163/2016)

Beatrix von Storch, om den nya strategin för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0164/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 3.2.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy