Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2536(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000003/2016

Внесени текстове :

O-000003/2016 (B8-0107/2016)

Разисквания :

PV 02/02/2016 - 12
CRE 02/02/2016 - 12

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 2 февруари 2016 г. - Страсбург

12. Действията на Комисията за изпълнение на решението по дело T-521/14 Швеция срещу Комисията (задължение за установяване на критерии за определянето на свойствата, нарушаващи ендокринната система) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000003/2016), зададен от Matthias Groote, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD към Комисията: Действията на Комисията за изпълнение на решението по дело T-521/14 (Швеция срещу Комисията) (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi и Merja Kyllönen развиха въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Jens Gieseke, от името на групата PPE, Pavel Poc, от името на групата S&D, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen и Soledad Cabezón Ruiz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Notis Marias, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato и Stanislav Polčák.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност