Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2536(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000003/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000003/2016 (B8-0107/2016)

Συζήτηση :

PV 02/02/2016 - 12
CRE 02/02/2016 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

12. Μέτρα της Επιτροπής προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση στην υπόθεση T-521/14, Σουηδία κατά Επιτροπής (υποχρέωση θέσπισης κριτηρίων για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες) (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000003/2016) που κατέθεσαν οι Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD προς την Επιτροπή: Μέτρα της Επιτροπής προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση στην υπόθεση T-521/14 Σουηδία κατά Επιτροπής (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

Οι Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi και Merja Kyllönen αναπτύσσουν την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pavel Poc, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen και Soledad Cabezón Ruiz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Νότης Μαριάς, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου