Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2536(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000003/2016

Ingediende teksten :

O-000003/2016 (B8-0107/2016)

Debatten :

PV 02/02/2016 - 12
CRE 02/02/2016 - 12

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 2 februari 2016 - Straatsburg

12. Maatregelen van de Commissise tot nakoming van het arrest in de zaak T-521/14 Zweden/Europese Commissie (verplichting om criteria vast te stellen voor hormoonontregelende stoffen) (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000003/2016) van Matthias Groote, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie aan de Commissie: Maatregelen van de Commissie tot nakoming van het arrest in de zaak T-521/14 (Zweden/Commissie) (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi en Merja Kyllönen lichten de vraag toe.

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie, Pavel Poc, namens de S&D-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen en Soledad Cabezón Ruiz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Notis Marias, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid