Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 2 февруари 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд ***I (разискване)
 4.Решение на Комисията, прието във връзка с пакета за корпоративното данъчно облагане (разискване)
 5.Тържествено заседание - Естония
 6.Време за гласуване
  
6.1.Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Приемане на изменението на Протокола от 1998 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г. *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Украйна * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Черна гора * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.6.Искане за снемане на имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич (гласуване)
  
6.7.Искане за снемане на имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич (гласуване)
  
6.8.Искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо (гласуване)
  
6.9.Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд ***I (гласуване)
  
6.10.Средносрочен преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Извънредно положение с бежанците, контрол по външните граници и бъдещето на Шенген - Спазване на международния принцип на забрана за връщане - Финансиране на структура за бежанци в Турция - Нарастване на расистката омраза и насилието срещу бежанците и мигрантите в цяла Европа (разискване)
 11.Нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 г. (разискване)
 12.Действията на Комисията за изпълнение на решението по дело T-521/14 Швеция срещу Комисията (задължение за установяване на критерии за определянето на свойствата, нарушаващи ендокринната система) (разискване)
 13.Прозрачност и контрол на клиничните изпитвания (разискване)
 14.Дневен ред на следващото заседание
 15.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (207 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (766 kb) 
 
Протокол (199 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (23 kb) Резултати от поименно гласуване (41 kb) 
 
Протокол (277 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (483 kb) Резултати от поименно гласуване (970 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност