Seznam 
Zápis
PDF 261kWORD 192k
Úterý, 2. února 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Zřízení evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní ***I (rozprava)
 4.Rozhodnutí přijaté Komisí o balíčku týkajícím se daně z příjmů právnických osob (rozprava)
 5.Slavnostní zasedání – Estonsko
 6.Hlasování
  6.1.Pravidla upravující přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.2.Změna Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.3.Změna Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.4.Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.5.Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Černou Horou * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.6.Žádost, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven imunity (hlasování)
  6.7.Žádost, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven imunity (hlasování)
  6.8.Žádost, aby byl Florian Philippot zbaven imunity (hlasování)
  6.9.Zřízení evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní ***I (hlasování)
  6.10.Přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Mimořádná situace v souvislosti s uprchlíky, kontrola na vnějších hranicích a budoucnost schengenského prostoru – Dodržování mezinárodní zásady nenavracení – Financování uprchlického nástroje pro Turecko – Narůstající rasová nenávist a násilí vůči uprchlíkům a migrantům v Evropě (rozprava)
 11.Nová strategie pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015 (rozprava)
 12.Opatření Komise pro zajištění souladu s rozsudkem ve věci T-521/14, Švédsko v. Komise (povinnost zavést kritéria pro endokrinní disruptory) (rozprava)
 13.Transparentnost a kontrola klinických hodnocení (rozprava)
 14.Pořad jednání příštího denního zasedání
 15.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.    Situace v oblasti lidských práv na Krymu, zejména práv krymských Tatarů (2016/2556(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Peter Eriksson, Tamás Meszerics, Bronis Ropė a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o situaci v oblasti lidských práv na Krymu, zejména práv krymských Tatarů (B8-0173/2016);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke a Monica Macovei za skupinu ECR o situaci na Krymu, zejména krymských Tatarů (B8-0182/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD o situaci v oblasti lidských práv na Krymu, zejména práv krymských Tatarů (B8-0183/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Arne Lietz, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward a Damiano Zoffoli za skupinu S&D o situaci v oblasti lidských práv na Krymu, zejména práv krymských Tatarů (B8-0184/2016);

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia a Roberta Metsola za skupinu PPE o situaci v oblasti lidských práv na Krymu, zejména práv krymských Tatarů (B8-0186/2016);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL o situaci v oblasti lidských práv na Krymu, zejména práv krymských Tatarů (B8-0188/2016);

—   Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o situaci v oblasti lidských práv na Krymu, zejména práv krymských Tatarů (B8-0190/2016).

II.   Bahrajn: případ Muhammada Ramadána (2016/2557(RSP))

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE o Bahrajnu: případ Muhammada Ramadána (B8-0174/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o Bahrajnu: případ Muhammada Ramadána (B8-0192/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Afzal Khan, Eric Andrieu, Knut Fleckenstein, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli za skupinu S&D o Bahrajnu: případ Muhammada Ramadána (B8-0194/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Elisabetta Gardini a Roberta Metsola za skupinu PPE o Bahrajnu: případ Muhammada Ramadána (B8-0195/2016);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Arne Gericke a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o Bahrajnu: případ Muhammada Ramadána (B8-0196/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL o Bahrajnu: případ Muhammada Ramadána (B8-0197/2016);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o Bahrajnu: případ Muhammada Ramadána (B8-0198/2016).

III.   Případ pohřešovaných nakladatelů v Hongkongu (2016/2558(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE o případu pohřešovaných nakladatelů v Hongkongu (B8-0175/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi a Marco Valli za skupinu EFDD o případu pohřešovaných nakladatelů v Hongkongu (B8-0176/2016);

—   Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer a Damiano Zoffoli za skupinu S&D o případu pohřešovaných nakladatelů v Hongkongu (B8-0185/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, Joachim Zeller a Roberta Metsola za skupinu PPE o případu pohřešovaných nakladatelů v Hongkongu (B8-0187/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Roberts Zīle a Beatrix von Storch za skupinu ECR o případu pohřešovaných nakladatelů v Hongkongu (B8-0189/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stefan Eck, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL o případu pohřešovaných nakladatelů v Hongkongu (B8-0191/2016);

—   José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o případu pohřešovaných nakladatelů v Hongkongu (B8-0193/2016).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Zřízení evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Georgi Pirinski uvedl zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Dennis de Jong (navrhovatel výboru IMCO), Kostadinka Kuneva (navrhovatelka výboru FEMM), Romana Tomc za skupinu PPE, Jutta Steinruck za skupinu S&D, Anthea McIntyre za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tibor Szanyi a Bill Etheridge, Marian Harkin za skupinu ALDE, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Jane Collins za skupinu EFDD, Dominique Martin za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Thomas Mann, Marita Ulvskog, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor a Tom Vandenkendelaere.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias a Neoklis Sylikiotis.

Vystoupil Bill Etheridge k vedení vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky při této rozpravě (předsedající poskytla upřesnění).

Vystoupili: Marianne Thyssen a Georgi Pirinski.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 2.2.2016.


4. Rozhodnutí přijaté Komisí o balíčku týkajícím se daně z příjmů právnických osob (rozprava)

Prohlášení Komise: Rozhodnutí přijaté Komisí o balíčku týkajícím se daně z příjmů právnických osob (2016/2980(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupil Alain Lamassoure za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Elisa Ferreira za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Michael Theurer za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Tim Aker za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Ashley Fox, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner a Tibor Szanyi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun a Kostas Chrysogonos.

Vystoupil Pierre Moscovici.

Rozprava skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

5. Slavnostní zasedání – Estonsko

U příležitosti návštěvy prezidenta Estonské republiky Toomase Hendrika Ilvese se od 12:00 do 12:30 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupila Janice Atkinson.

6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Pravidla upravující přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (kodifikované znění) [COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0025)


6.2. Změna Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí změny Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 [08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0026)

Parlament uděluje souhlas s přijetím změny dohody.


6.3. Změna Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí změny Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 [08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0027)

Parlament uděluje svůj souhlas se změnou protokolu.


6.4. Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou ze strany Eurojustu [2015/0810(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0028)


6.5. Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Černou Horou * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Černou Horou ze strany Eurojustu [11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0029)


6.6. Žádost, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven imunity [2015/2313(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0030)


6.7. Žádost, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven imunity [2015/2240(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0031)


6.8. Žádost, aby byl Florian Philippot zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Florian Philippot zbaven imunity [2015/2267(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0032)


6.9. Zřízení evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0033)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0033)


6.10. Přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období (hlasování)

Zpráva o přezkumu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období [2015/2137(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0034)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Georgi Pirinski - A8-0172/2015
Michela Giuffrida, Tania González Peñas, István Ujhelyi, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Morten Messerschmidt, Andrejs Mamikins, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Seán Kelly a Bill Etheridge

zpráva Mark Demesmaeker - A8-0003/2016
Michela Giuffrida, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin, Bendt Bendtsen, Stanislav Polčák a Seán Kelly.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:15, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

Vystoupil Lampros Fountoulis, aby se ohradil proti tvrzením, které v pondělí pronesla Gabriele Zimmer a ve kterých označila demonstraci v Aténách za protiuprchlickou.


10. Mimořádná situace v souvislosti s uprchlíky, kontrola na vnějších hranicích a budoucnost schengenského prostoru – Dodržování mezinárodní zásady nenavracení – Financování uprchlického nástroje pro Turecko – Narůstající rasová nenávist a násilí vůči uprchlíkům a migrantům v Evropě (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Mimořádná situace v souvislosti s uprchlíky, kontrola na vnějších hranicích a budoucnost schengenského prostoru (2016/2559(RSP))

Prohlášení Rady a Komise: Dodržování mezinárodní zásady nenavracení (2016/2535(RSP))

Prohlášení Rady a Komise: Financování uprchlického nástroje pro Turecko (2016/2528(RSP))

Prohlášení Rady a Komise: Narůstající rasová nenávist a násilí vůči uprchlíkům a migrantům v Evropě (2016/2563(RSP))

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Vicky Maeijer za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Esteban González Pons, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Alexander Graf Lambsdorff, Cornelia Ernst, Judith Sargentini, Paul Nuttall, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jean-Paul Denanot, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke a Monika Hohlmeier.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Monika Hohlmeier, aby odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Maria Grapini a Cornelia Ernst, Victor Boştinaru, Bernd Kölmel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Cecilia Wikström, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Jean Lambert, Peter Lundgren, Gilles Lebreton, Konstantinos Papadakis, Marian-Jean Marinescu, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Costas Mavrides, Isabelle Thomas, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Martina Anderson, Ska Keller, Jonathan Arnott, Laurenţiu Rebega, Aymeric Chauprade, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Alexander Graf Lambsdorff a Sophia in 't Veld, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Marco Zanni, Louis Aliot, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Marielle de Sarnez, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Diane James, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Gerolf Annemans, Kristina Winberg, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Olaf Stuger, Udo Voigt, Jan Olbrycht, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Péter Niedermüller, Monica Macovei, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Urtasun, Diane James, Auke Zijlstra, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Alessandra Mussolini, Charles Tannock, Maite Pagazaurtundúa Ruiz a Eleonora Forenza.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Ernest Maragall, Eleonora Forenza, aby odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios, Marie-Christine Arnautu, Frank Engel, Elena Valenciano, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lampros Fountoulis, Jan Zahradil, Gérard Deprez, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sofia Sakorafa, Franz Obermayr, Nadine Morano, Birgit Sippel, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položila Monika Hohlmeier, Richard Ashworth, Ivo Vajgl, Tania González Peñas, Franz Obermayr k předcházejícímu vystoupení, Mara Bizzotto, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ryszard Czarnecki, Morten Helveg Petersen, Josu Juaristi Abaunz, Nicolas Bay, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eider Gardiazabal Rubial, Amjad Bashir, João Pimenta Lopes, Sophie Montel, Barbara Kudrycka, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, Reimer Böge, Kati Piri, Peter van Dalen, Carlos Coelho, Jens Geier, Notis Marias, Georgios Kyrtsos, Daniele Viotti, Nikolay Barekov, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Barbara Matera, Jean-Paul Denanot, Lefteris Christoforou, Soraya Post, Emil Radev, Miriam Dalli, Renate Sommer, Jeppe Kofod, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Ingeborg Gräßle, Roberta Metsola, José Manuel Fernandes a Anna Maria Corazza Bildt.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Hilde Vautmans, Kostas Chrysogonos, Zoltán Balczó, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman a Ana Gomes.

Vystoupili: Johannes Hahn (člen Komise), Dimitris Avramopoulos a Bert Koenders.

Rozprava skončila.


11. Nová strategie pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015 (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000006/2016), kterou pokládá Iratxe García Pérez za výbor FEMM Komisi: Nová strategie pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016)

Iratxe García Pérez rozvinula otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Constance Le Grip za skupinu PPE, Maria Noichl za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Anna Záborská, Maria Arena, Arne Gericke, Louise Bours, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Viorica Dăncilă, Marijana Petir, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera a Anna Hedh.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Csaba Sógor, Julie Ward, Biljana Borzan, Evelyn Regner a Siôn Simon, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Arne Gericke.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák a Ruža Tomašić.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

Daniela Aiuto a Marco Zullo za skupinu EFDD o nové strategii pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0148/2016);   

— Maria Arena, Maria Noichl, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Iratxe García Pérez, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Pina Picierno a Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica a Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Malin Björk, Eleonora Forenza, Stefan Eck, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez a Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE o nové strategii pro práva žen a pro rovnost žen a mužů v Evropě po roce 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0150/2016);

Constance Le Grip za skupinu PPE o nové strategii pro práva žen a pro rovnost žen a mužů v Evropě po roce 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0163/2016);

Beatrix von Storch za skupinu ECR o nové strategii pro práva žen a pro rovnost žen a mužů v Evropě po roce 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0164/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 3.2.2016.


12. Opatření Komise pro zajištění souladu s rozsudkem ve věci T-521/14, Švédsko v. Komise (povinnost zavést kritéria pro endokrinní disruptory) (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000003/2016), kterou pokládají Matthias Groote za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD Komisi: Opatření Komise pro zajištění souladu s rozsudkem ve věci T-521/14, Švédsko v. Komise (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi a Merja Kyllönen rozvinuli otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Jens Gieseke za skupinu PPE, Pavel Poc za skupinu S&D, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen a Soledad Cabezón Ruiz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Notis Marias, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato a Stanislav Polčák.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


13. Transparentnost a kontrola klinických hodnocení (rozprava)

Prohlášení Komise: Transparentnost a kontrola klinických hodnocení (2016/2534(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Matthias Groote za skupinu S&D, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julia Reid, José Manuel Fernandes, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo a Marju Lauristin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Notis Marias a João Ferreira.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


14. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 576.422/OJME).


15. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:00.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Právní upozornění - Ochrana soukromí