Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 282kWORD 204k
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας ***I (συζήτηση)
 4.Εγκριθείσα απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη φορολόγηση των εταιρειών (συζήτηση)
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Εσθονία
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για τα βαρέα μέταλλα του 1998 της Σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη Σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Ουκρανίας * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Συμφωνία συνεργασίας της Eurojust και του Μαυροβουνίου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.6.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz (ψηφοφορία)
  
6.7.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz (ψηφοφορία)
  
6.8.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Florian Philippot (ψηφοφορία)
  
6.9.Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας ***I (ψηφοφορία)
  
6.10.Ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Η προσφυγική κρίση, ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και το μέλλον της Σένγκεν - Σεβασμός της διεθνούς αρχής της μη επαναπροώθησης - Χρηματοδότηση της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία - Αύξηση του ρατσιστικού μίσους και της βίας κατά των προσφύγων και των μεταναστών σε όλη την Ευρώπη (συζήτηση)
 11.Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για την περίοδο μετά το 2015 (συζήτηση)
 12.Μέτρα της Επιτροπής προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση στην υπόθεση T-521/14, Σουηδία κατά Επιτροπής (υποχρέωση θέσπισης κριτηρίων για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες) (συζήτηση)
 13.Διαφάνεια και έλεγχος κλινικών δοκιμών (συζήτηση)
 14.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 15.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.    Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία, ιδίως των Τατάρων της Κριμαίας (2016/2556(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Peter Eriksson, Tamás Meszerics, Bronis Ropė και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία, ιδίως των Τατάρων της Κριμαίας (B8-0173/2016

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία, ιδίως των Τατάρων της Κριμαίας (B8-0182/2016

—   Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία, ιδίως των Τατάρων της Κριμαίας (B8-0183/2016

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Arne Lietz, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία, ιδίως των Τατάρων της Κριμαίας (B8-0184/2016

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία, ιδίως των Τατάρων της Κριμαίας (B8-0186/2016

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία, ιδίως των Τατάρων της Κριμαίας (B8-0188/2016

—   Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία, ιδίως των Τατάρων της Κριμαίας (B8-0190/2016).

II.   Μπαχρέιν: η περίπτωση του Mohammed Ramadan (2016/2557(RSP))

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Μπαχρέιν: η περίπτωση του Mohammed Ramadan (B8-0174/2016

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το Μπαχρέιν: η περίπτωση του Mohammed Ramadan (B8-0192/2016

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Afzal Khan, Eric Andrieu, Knut Fleckenstein, Jo Leinen, Arne Lietz, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Μπαχρέιν: η περίπτωση του Mohammed Ramadan (B8-0194/2016

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Elisabetta Gardini και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE σχετικά με το Μπαχρέιν: η περίπτωση του Mohammed Ramadan (B8-0195/2016

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Arne Gericke και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Μπαχρέιν: η περίπτωση του Mohammed Ramadan (B8-0196/2016

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος, Στέλιος Κούλογλου και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Μπαχρέιν: η περίπτωση του Mohammed Ramadan (B8-0197/2016

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Μπαχρέιν: η περίπτωση του Mohammed Ramadan (B8-0198/2016).

III.   Η περίπτωση των αγνοούμενων εκδοτών βιβλίων στο Χονγκ Κονγκ (2016/2558(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την περίπτωση των αγνοουμένων εκδοτών βιβλίων στο Χονγκ Κονγκ (B8-0175/2016

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi και Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την περίπτωση των αγνοουμένων εκδοτών βιβλίων στο Χονγκ Κονγκ (B8-0176/2016

—   Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την περίπτωση των αγνοουμένων εκδοτών βιβλίων στο Χονγκ Κονγκ (B8-0185/2016

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, Joachim Zeller και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την περίπτωση των αγνοουμένων εκδοτών βιβλίων στο Χονγκ Κονγκ (B8-0187/2016

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Roberts Zīle και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την περίπτωση των αγνοουμένων εκδοτών βιβλίων στο Χονγκ Κονγκ (B8-0189/2016

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stefan Eck, Younous Omarjee, Κώστας Χρυσόγονος, Στέλιος Κούλογλου και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την περίπτωση των αγνοουμένων εκδοτών βιβλίων στο Χονγκ Κονγκ (B8-0191/2016

—   José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την περίπτωση των αγνοουμένων εκδοτών βιβλίων στο Χονγκ Κονγκ (B8-0193/2016).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Ο Georgi Pirinski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dennis de Jong (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Κωνσταντίνα Κούνεβα (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Romana Tomc, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Tibor Szanyi και Bill Etheridge, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jane Collins, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Martin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Thomas Mann, Marita Ulvskog, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Λάμπρος Φουντούλης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor και Tom Vandenkendelaere.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Νότης Μαριάς και Νεοκλής Συλικιώτης.

Παρεμβαίνει ο Bill Etheridge σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye" κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινήσεις).

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Georgi Pirinski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.2.2016.


4. Εγκριθείσα απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη φορολόγηση των εταιρειών (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Εγκριθείσα απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη φορολόγηση των εταιρειών (2016/2980(RSP))

Ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tim Aker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λευτέρη Χριστοφόρου, Ashley Fox, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Νότης Μαριάς, Maria Grapini, Ernest Urtasun και Κώστας Χρυσόγονος.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

5. Πανηγυρική συνεδρίαση - Εσθονία

Από τις 12.00 έως τις 12.30, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της επίσκεψης του Toomas Hendrik Ilves, Προέδρου της Δημοκρατίας της Εσθονίας.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Janice Atkinson.

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


6.1. Καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0025)


6.2. Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για τα βαρέα μέταλλα του 1998 της Σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου για τα βαρέα μέταλλα του 1998 της Σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις [08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0026)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει την αποδοχή των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου.


6.3. Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη Σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη Σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης [08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0027)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει την αποδοχή των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου.


6.4. Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Ουκρανίας * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Ουκρανίας [2015/0810(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0028)


6.5. Συμφωνία συνεργασίας της Eurojust και του Μαυροβουνίου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και του Μαυροβουνίου [11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0029)


6.6. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz [2015/2313(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0015/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0030)


6.7. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz [2015/2240(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0016/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0031)


6.8. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Florian Philippot (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Florian Philippot [2015/2267(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0032)


6.9. Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0033)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0033)


6.10. Ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα [2015/2137(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0034)


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Georgi Pirinski - A8-0172/2015
Michela Giuffrida, Tania González Peñas, István Ujhelyi, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Morten Messerschmidt, Andrejs Mamikins, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Seán Kelly και Bill Etheridge

Έκθεση Mark Demesmaeker - A8-0003/2016
Michela Giuffrida, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin, Bendt Bendtsen, Stanislav Polčák και Seán Kelly.


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.15 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

Παρεμβαίνει ο Λάμπρος Φουντούλης για να διαμαρτυρηθεί για τους ισχυρισμούς της Gabriele Zimmer, τη Δευτέρα, σχετικά με μια διαδήλωση στην Αθήνα, την οποία είχε χαρακτηρίσει ότι στρέφεται κατά των προσφύγων.


10. Η προσφυγική κρίση, ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και το μέλλον της Σένγκεν - Σεβασμός της διεθνούς αρχής της μη επαναπροώθησης - Χρηματοδότηση της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία - Αύξηση του ρατσιστικού μίσους και της βίας κατά των προσφύγων και των μεταναστών σε όλη την Ευρώπη (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η προσφυγική κρίση, ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και το μέλλον της Σένγκεν (2016/2559(RSP))

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Σεβασμός της διεθνούς αρχής της μη επαναπροώθησης (2016/2535(RSP))

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Χρηματοδότηση της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (2016/2528(RSP))

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αύξηση του ρατσιστικού μίσους και της βίας κατά των προσφύγων και των μεταναστών σε όλη την Ευρώπη (2016/2563(RSP))

Οι Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Esteban González Pons, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Alexander Graf Lambsdorff, Cornelia Ernst, Judith Sargentini, Paul Nuttall, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jean-Paul Denanot, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke και Monika Hohlmeier.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maria Grapini και Cornelia Ernst για να υποβάλουν δύο ερωτήσεις με "γαλάζια κάρτα" στην Monika Hohlmeier, στις οποίες η τελευταία απαντά, Victor Boştinaru, Bernd Kölmel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Cecilia Wikström, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Jean Lambert, Peter Lundgren, Gilles Lebreton, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Marian-Jean Marinescu, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Κώστα Μαυρίδη, Isabelle Thomas, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Martina Anderson, Ska Keller, Jonathan Arnott, Laurenţiu Rebega, Aymeric Chauprade, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Alexander Graf Lambsdorff και Sophia in 't Veld, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Marco Zanni, Louis Aliot, Γεώργιος Επιτήδειος, Kinga Gál, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Marielle de Sarnez, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Diane James, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, η οποία και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Gerolf Annemans, Kristina Winberg, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Olaf Stuger, Udo Voigt, Jan Olbrycht, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Péter Niedermüller, Monica Macovei, η οποία απαντά επίσης σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ernest Urtasun, Diane James, Auke Zijlstra, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Alessandra Mussolini, Charles Tannock, Maite Pagazaurtundúa Ruiz και Eleonora Forenza.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ernest Maragall, Γεώργιος Επιτήδειος, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Eleonora Forenza, η οποία απαντά, Marie-Christine Arnautu, Frank Engel, Elena Valenciano, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λάμπρου Φουντούλη, Jan Zahradil, Gérard Deprez, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Σοφία Σακοράφα, Franz Obermayr, Nadine Morano, Birgit Sippel, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Monika Hohlmeier, Richard Ashworth, Ivo Vajgl, Tania González Peñas, Franz Obermayr σχετικά με την παρέμβαση της προηγούμενης ομιλήτριας, Mara Bizzotto, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ryszard Czarnecki, Morten Helveg Petersen, Josu Juaristi Abaunz, Nicolas Bay, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Eider Gardiazabal Rubial, Amjad Bashir, João Pimenta Lopes, Sophie Montel, Barbara Kudrycka, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, Reimer Böge, Kati Piri, Peter van Dalen, Carlos Coelho, Jens Geier, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Κύρτσος, Daniele Viotti, Nikolay Barekov, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Barbara Matera, Jean-Paul Denanot, Λευτέρης Χριστοφόρου, Soraya Post, Emil Radev, Miriam Dalli, Renate Sommer, Jeppe Kofod, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Ingeborg Gräßle, Roberta Metsola, José Manuel Fernandes και Anna Maria Corazza Bildt.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Hilde Vautmans, Κώστας Χρυσόγονος, Zoltán Balczó, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής), Δημήτρης Αβραμόπουλος και Bert Koenders.

Η συζήτηση περατώνεται.


11. Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για την περίοδο μετά το 2015 (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000006/2016) που κατέθεσε η Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για την περίοδο μετά το 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016)

Η Iratxe García Pérez αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Constance Le Grip, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Noichl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Anna Záborská, Maria Arena, Arne Gericke, Louise Bours, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Viorica Dăncilă, Marijana Petir, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera και Anna Hedh.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Csaba Sógor, Julie Ward, Biljana Borzan, Evelyn Regner και Siôn Simon, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Arne Gericke.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

Daniela Aiuto και Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη μετά το 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0148/2016);   

— Maria Arena, Maria Noichl, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Iratxe García Pérez, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Pina Picierno και Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica και Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malin Björk, Eleonora Forenza, Stefan Eck, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez και Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη μετά το 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0150/2016);

Constance Le Grip, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη μετά το -2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0163/2016)

Beatrix von Storch, σχετικά με τη νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη μετά το 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0164/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.2.2016.


12. Μέτρα της Επιτροπής προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση στην υπόθεση T-521/14, Σουηδία κατά Επιτροπής (υποχρέωση θέσπισης κριτηρίων για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες) (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000003/2016) που κατέθεσαν οι Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD προς την Επιτροπή: Μέτρα της Επιτροπής προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση στην υπόθεση T-521/14 Σουηδία κατά Επιτροπής (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

Οι Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi και Merja Kyllönen αναπτύσσουν την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pavel Poc, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen και Soledad Cabezón Ruiz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Νότης Μαριάς, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Διαφάνεια και έλεγχος κλινικών δοκιμών (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Διαφάνεια και έλεγχος κλινικών δοκιμών (2016/2534(RSP))

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julia Reid, José Manuel Fernandes, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo και Marju Lauristin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς και João Ferreira.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 576.422/OJME).


15. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.00.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου