Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 257kWORD 182k
Tiistai 2. helmikuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustaminen ***I (keskustelu)
 4.Komission päätös yhtiöveropaketista (keskustelu)
 5.Juhlaistunto - Viro
 6.Äänestykset
  6.1.Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskeva unionin säännöstö (Schengenin rajasäännöstö) ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.2.Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään raskasmetalleja koskevaan vuoden 1998 pöytäkirjaan tehdyt muutokset *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.3.Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaan vuoden 1998 pöytäkirjaan tehdyt muutokset *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.4.Eurojustin ja Ukrainan välistä yhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.5.Eurojustin ja Montenegron välistä yhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.6.Robert Jarosław Iwaszkiewiczin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  6.7.Robert Jarosław Iwaszkiewiczin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  6.8.Florian Philippot'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  6.9.Pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustaminen ***I (äänestys)
  6.10.Biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarviointi (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Pakolaisiin liittyvä hätätila, ulkorajavalvonta ja Schengenin tulevaisuus - Kansainvälisen palauttamiskiellon periaatteen noudattaminen - Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen rahoitus - Pakolaisiin ja maahanmuuttajiin kohdistuvan rasistisen vihan ja väkivallan lisääntyminen Euroopassa (keskustelu)
 11.Naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi strategia (keskustelu)
 12.Komission toimet asiassa T-521/14, Ruotsi v. komissio, annetun tuomion noudattamiseksi (velvoite vahvistaa kriteerit hormonaalisille haitta-aineille) (keskustelu)
 13.Kliinisten kokeiden avoimuus ja valvonta (keskustelu)
 14.Seuraavan istunnon esityslista
 15.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.    Krimin ja erityisesti Krimin tataarien ihmisoikeustilanne (2016/2556(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Peter Eriksson, Tamás Meszerics, Bronis Ropė ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta Krimin ja erityisesti Krimin tataarien ihmisoikeustilanteesta (B8-0173/2016)

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta Krimin ja erityisesti Krimin tataarien ihmisoikeustilanteesta (B8-0182/2016)

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta Krimin ja erityisesti Krimin tataarien ihmisoikeustilanteesta (B8-0183/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Arne Lietz, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta Krimin ja erityisesti Krimin tataarien ihmisoikeustilanteesta (B8-0184/2016)

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta Krimin ja erityisesti Krimin tataarien ihmisoikeustilanteesta (B8-0186/2016)

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta Krimin ja erityisesti Krimin tataarien ihmisoikeustilanteesta (B8-0188/2016)

—   Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Krimin ja erityisesti Krimin tataarien ihmisoikeustilanteesta (B8-0190/2016).

II.   Bahrain ja Mohammed Ramadanin tapaus (2016/2557(RSP))

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta Bahrainista ja Mohammed Ramadanin tapauksesta (B8-0174/2016)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Bahrainista ja Mohammed Ramadanin tapauksesta (B8-0192/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Afzal Khan, Eric Andrieu, Knut Fleckenstein, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta Bahrainista ja Mohammed Ramadanin tapauksesta (B8-0194/2016)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Elisabetta Gardini ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta Bahrainista ja Mohammed Ramadanin tapauksesta (B8-0195/2016)

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Arne Gericke ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Bahrainista ja Mohammed Ramadanin tapauksesta (B8-0196/2016)

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta Bahrainista ja Mohammed Ramadanin tapauksesta (B8-0197/2016)

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Bahrainista ja Mohammed Ramadanin tapauksesta (B8-0198/2016).

III.   Kadonneiden kirjankustantajien tapaus Hongkongissa (2016/2558(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta kadonneiden kirjankustantajien tapauksesta Hongkongissa (B8-0175/2016)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi ja Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta kadonneiden kirjankustantajien tapauksesta Hongkongissa (B8-0176/2016)

—   Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta kadonneiden kirjankustantajien tapauksesta Hongkongissa (B8-0185/2016)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, Joachim Zeller ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta kadonneiden kirjankustantajien tapauksesta Hongkongissa (B8-0187/2016)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Roberts Zīle ja Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta kadonneiden kirjankustantajien tapauksesta Hongkongissa (B8-0189/2016)

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stefan Eck, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta kadonneiden kirjankustantajien tapauksesta Hongkongissa (B8-0191/2016)

—   José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta kadonneiden kirjankustantajien tapauksesta Hongkongissa (B8-0193/2016).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustamisesta [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Georgi Pirinski esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Dennis de Jong (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kostadinka Kuneva (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Romana Tomc PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi ja Bill Etheridge, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jane Collins EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Martin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Marita Ulvskog, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor ja Tom Vandenkendelaere.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias ja Neoklis Sylikiotis.

Bill Etheridge käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn soveltamisesta käynnissä olevan keskustelun aikana (puhemies selvensi asiaa).

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Georgi Pirinski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2016, kohta 6.9.


4. Komission päätös yhtiöveropaketista (keskustelu)

Komission julkilausuma: Komission päätös yhtiöveropaketista (2016/2980(RSP))

Pierre Moscovici (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Alain Lamassoure PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tim Aker EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou, Ashley Fox, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner ja Tibor Szanyi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun ja Kostas Chrysogonos.

Pierre Moscovici käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

5. Juhlaistunto - Viro

Parlamentti kokoontui klo 12.00 - 12.30 juhlaistuntoon Viron tasavallan presidentin Toomas Hendrik Ilveksen vierailun johdosta.


Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Janice Atkinson käytti puheenvuoron.

6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskeva unionin säännöstö (Schengenin rajasäännöstö) ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (kodifikaatio) [COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0025)


6.2. Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään raskasmetalleja koskevaan vuoden 1998 pöytäkirjaan tehdyt muutokset *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään raskasmetalleja koskevaan vuoden 1998 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten hyväksymisestä [08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0026)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjaan tehdyille muutoksille.


6.3. Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaan vuoden 1998 pöytäkirjaan tehdyt muutokset *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaan vuoden 1998 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten hyväksymisestä [08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0027)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan muuttamiselle.


6.4. Eurojustin ja Ukrainan välistä yhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Ukrainan välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen [2015/0810(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0028)


6.5. Eurojustin ja Montenegron välistä yhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Montenegron välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen [11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0029)


6.6. Robert Jarosław Iwaszkiewiczin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Robert Jarosław Iwaszkiewiczin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2015/2313(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0030)


6.7. Robert Jarosław Iwaszkiewiczin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Robert Jarosław Iwaszkiewiczin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2015/2240(IMM)] – Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0031)


6.8. Florian Philippot'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Florian Philippot'n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2015/2267(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0032)


6.9. Pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustamisesta [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0033)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0033)


6.10. Biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarviointi (äänestys)

Mietintö biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarvioinnista [2015/2137(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0034)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Georgi Pirinski - A8-0172/2015
Michela Giuffrida, Tania González Peñas, István Ujhelyi, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Morten Messerschmidt, Andrejs Mamikins, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Seán Kelly ja Bill Etheridge

Mietintö Mark Demesmaeker - A8-0003/2016
Michela Giuffrida, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin, Bendt Bendtsen, Stanislav Polčák ja Seán Kelly.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.15 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

Lampros Fountoulis käytti puheenvuoron protestoidakseen Gabriele Zimmerin maanantaina esittämiä väitteitä siitä, että Ateenassa järjestetty mielenosoitus olisi ollut pakolaisvastainen.


10. Pakolaisiin liittyvä hätätila, ulkorajavalvonta ja Schengenin tulevaisuus - Kansainvälisen palauttamiskiellon periaatteen noudattaminen - Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen rahoitus - Pakolaisiin ja maahanmuuttajiin kohdistuvan rasistisen vihan ja väkivallan lisääntyminen Euroopassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Pakolaisiin liittyvä hätätila, ulkorajavalvonta ja Schengenin tulevaisuus (2016/2559(RSP))

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kansainvälisen palauttamiskiellon periaatteen noudattaminen (2016/2535(RSP))

Neuvoston ja komission julkilausumat: Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen rahoitus (2016/2528(RSP))

Neuvoston ja komission julkilausumat: Pakolaisiin ja maahanmuuttajiin kohdistuvan rasistisen vihan ja väkivallan lisääntyminen Euroopassa (2016/2563(RSP))

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Esteban González Pons, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Alexander Graf Lambsdorff, Cornelia Ernst, Judith Sargentini, Paul Nuttall, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Paul Denanot, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke ja Monika Hohlmeier.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Maria Grapini ja Cornelia Ernst esittääkseen kaksi sinisen kortin kysymystä Monika Hohlmeierille, joka vastasi näihin kysymyksiin, Victor Boştinaru, Bernd Kölmel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Cecilia Wikström, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Marek Jurek, Jean Lambert, Peter Lundgren, Gilles Lebreton, Konstantinos Papadakis, Marian-Jean Marinescu, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Costas Mavrides, Isabelle Thomas, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Martina Anderson, Ska Keller, Jonathan Arnott, Laurenţiu Rebega, Aymeric Chauprade, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff ja Sophia in 't Veld, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Marco Zanni, Louis Aliot, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Marielle de Sarnez, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Diane James, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno, Gerolf Annemans, Kristina Winberg, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Olaf Stuger, Udo Voigt, Jan Olbrycht, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Péter Niedermüller, Monica Macovei, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Urtasun, Diane James, Auke Zijlstra, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alessandra Mussolini, Charles Tannock, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ja Eleonora Forenza.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Ernest Maragall, Georgios Epitideios, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Eleonora Forenza vastasi, Marie-Christine Arnautu, Frank Engel, Elena Valenciano, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lampros Fountoulis, Jan Zahradil, Gérard Deprez, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sofia Sakorafa, Franz Obermayr, Nadine Morano, Birgit Sippel, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Monika Hohlmeier, Richard Ashworth, Ivo Vajgl, Tania González Peñas, Franz Obermayr edellisen puhujan puheenvuorosta, Mara Bizzotto, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ryszard Czarnecki, Morten Helveg Petersen, Josu Juaristi Abaunz, Nicolas Bay, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eider Gardiazabal Rubial, Amjad Bashir, João Pimenta Lopes, Sophie Montel, Barbara Kudrycka, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, Reimer Böge, Kati Piri, Peter van Dalen, Carlos Coelho, Jens Geier, Notis Marias, Georgios Kyrtsos, Daniele Viotti, Nikolay Barekov, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Barbara Matera, Jean-Paul Denanot, Lefteris Christoforou, Soraya Post, Emil Radev, Miriam Dalli, Renate Sommer, Jeppe Kofod, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Ingeborg Gräßle, Roberta Metsola, José Manuel Fernandes ja Anna Maria Corazza Bildt.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Hilde Vautmans, Kostas Chrysogonos, Zoltán Balczó, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman ja Ana Gomes.

Puheenvuorot: Johannes Hahn (komission jäsen), Dimitris Avramopoulos ja Bert Koenders.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


11. Naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi strategia (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000006/2016) Iratxe García Pérez FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi strategia (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016)

Iratxe García Pérez esitteli kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Constance Le Grip PPE-ryhmän puolesta, Maria Noichl S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Anna Záborská, Maria Arena, Arne Gericke, Louise Bours, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Viorica Dăncilă, Marijana Petir, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera ja Anna Hedh.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Csaba Sógor, Julie Ward, Biljana Borzan, Evelyn Regner ja Siôn Simon, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Arne Gericke.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák ja Ruža Tomašić.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Daniela Aiuto ja Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskevasta uudesta strategiasta (2016/2526(RSP)) (B8-0148/2016)   

— Maria Arena, Maria Noichl, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Iratxe García Pérez, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Pina Picierno ja Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica ja Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Malin Björk, Eleonora Forenza, Stefan Eck, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez ja Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskevasta uudesta strategiasta (2016/2526(RSP)) (B8-0150/2016)

Constance Le Grip PPE-ryhmän puolesta naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskevasta uudesta strategiasta (2016/2526(RSP)) (B8-0163/2016)

Beatrix von Storch naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskevasta uudesta strategiasta (2016/2526(RSP)) (B8-0164/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.2.2016, kohta 8.9.


12. Komission toimet asiassa T-521/14, Ruotsi v. komissio, annetun tuomion noudattamiseksi (velvoite vahvistaa kriteerit hormonaalisille haitta-aineille) (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000003/2016) Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Komission toimet asiassa T-521/14, Ruotsi v. komissio, annetun tuomion noudattamiseksi (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi ja Merja Kyllönen esittelivät kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Jens Gieseke PPE-ryhmän puolesta, Pavel Poc S&D-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen ja Soledad Cabezón Ruiz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Notis Marias, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato ja Stanislav Polčák.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Kliinisten kokeiden avoimuus ja valvonta (keskustelu)

Komission julkilausuma: Kliinisten kokeiden avoimuus ja valvonta (2016/2534(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julia Reid, José Manuel Fernandes, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo ja Marju Lauristin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Notis Marias ja João Ferreira.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 576.422/OJME).


15. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.00.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

pääsihteeri

varapuheenjohtaja


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö