Indiċi 
Minuti
PDF 264kWORD 197k
It-Tlieta, 2 ta' Frar 2016 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.L-istabbiliment ta’ Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-prevenzjoni u l-iskoraġġiment ta’ xogħol mhux iddikjarat ***I (dibattitu)
 4.Deċiżjoni adottata tal-Kummissjoni dwar il-Pakkett "Taxxa fuq il-Kumpaniji" (dibattitu)
 5.Seduta solenni - Estonja
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.2.Emenda għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja fuq Distanza Twila dwar Metalli Tqal *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.3.Emendi għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja Fuq Distanza Twila għas-Sustanzi Niġġiesa Organiċi Persistenti *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.4.Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn l-Eurojust u l-Ukrajna * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.5.Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn l-Eurojust u l-Montenegro * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.6.Talba ta' tneħħija tal-immunità ta' Robert Jarosław Iwaszkiewicz (votazzjoni)
  6.7.Talba ta' tneħħija tal-immunità ta' Robert Jarosław Iwaszkiewicz (votazzjoni)
  6.8.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Florian Philippot (votazzjoni)
  6.9.L-istabbiliment ta’ Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-prevenzjoni u l-iskoraġġiment ta’ xogħol mhux iddikjarat ***I (votazzjoni)
  6.10.Rieżami ta' nofs it-terminu tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.L-emerġenza tar-rifuġjati, il-kontroll tal-fruntieri esterni u l-futur ta' Schengen - Rispett tal-prinċipju internazzjonali ta' non-refoulement - Finanzjament ta' faċilità għar-rifuġjati għat-Turkija - Żieda fil-mibegħda u l-vjolenza razzisti kontra r-rifuġjati u l-migranti madwar l-Ewropa (dibattitu)
 11.Strateġija Ġdida għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-drittijiet tan-nisa wara l-2015 (dibattitu)
 12.Azzjoni tal-Kummissjoni biex tikkonforma mas-sentenza fil-kawża T-521/14 l-Iżvezja vs il-Kummissjoni (obbligu li jiġu stabbiliti kriterji għas-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali) (dibattitu)
 13.It-trasparenza u l-kontroll tal-provi kliniċi (dibattitu)
 14.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 15.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.    Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Krimea, b'mod partikolari tat-Tartari tal-Krimea (2016/2556(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Peter Eriksson, Tamás Meszerics, Bronis Ropė u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Krimea, b'mod partikolari tat-Tartari tal-Krimea (B8-0173/2016);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke u Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Krimea, b'mod partikolari tat-Tartari tal-Krimea (B8-0182/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Krimea, b'mod partikolari tat-Tartari tal-Krimea (B8-0183/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Arne Lietz, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward u Damiano Zoffoli f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Krimea, b'mod partikolari tat-Tartari tal-Krimea (B8-0184/2016);

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia u Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Krimea, b'mod partikolari tat-Tartari tal-Krimea (B8-0186/2016);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee u Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Krimea, b'mod partikolari tat-Tartari tal-Krimea (B8-0188/2016);

—   Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Krimea, b'mod partikolari tat-Tartari tal-Krimea (B8-0190/2016).

II.   Bahrain: il-każ ta' Mohammed Ramadan (2016/2557(RSP))

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Bahrain: il-każ ta' Mohammed Ramadan (B8-0174/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-Bahrain: il-każ ta' Mohammed Ramadan (B8-0192/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Afzal Khan, Eric Andrieu, Knut Fleckenstein, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato u Damiano Zoffoli f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Bahrain: il-każ ta' Mohammed Ramadan (B8-0194/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Elisabetta Gardini u Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE dwar il-Bahrain: il-każ ta' Mohammed Ramadan (B8-0195/2016);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Arne Gericke u Valdemar Tomaševski f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Bahrain: il-każ ta' Mohammed Ramadan (B8-0196/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou u Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Bahrain: il-każ ta' Mohammed Ramadan (B8-0197/2016);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Bahrain: il-każ ta' Mohammed Ramadan (B8-0198/2016).

III.   Il-każ tal-pubblikaturi tal-kotba neqsin f'Hong Kong (2016/2558(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-każ tal-pubblikaturi tal-kotba neqsin f'Hong Kong (B8-0175/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi u Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-każ tal-pubblikaturi tal-kotba neqsin f'Hong Kong (B8-0176/2016);

—   Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer u Damiano Zoffoli f'isem il-Grupp S&D, dwar il-każ tal-pubblikaturi tal-kotba neqsin f'Hong Kong (B8-0185/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, Joachim Zeller u Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, dwar il-każ tal-pubblikaturi tal-kotba neqsin f'Hong Kong (B8-0187/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Roberts Zīle u Beatrix von Storch f'isem il-Grupp ECR, dwar il-każ tal-pubblikaturi tal-kotba neqsin f'Hong Kong (B8-0189/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stefan Eck, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou u Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-każ tal-pubblikaturi tal-kotba neqsin f'Hong Kong (B8-0191/2016);

—   José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-każ tal-pubblikaturi tal-kotba neqsin f'Hong Kong (B8-0193/2016).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. L-istabbiliment ta’ Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-prevenzjoni u l-iskoraġġiment ta’ xogħol mhux iddikjarat ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-prevenzjoni u l-iskoraġġiment ta’ xogħol mhux iddikjarat [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Georgi Pirinski ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Dennis de Jong (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Kostadinka Kuneva (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Romana Tomc f'isem il-Grupp PPE, Jutta Steinruck f'isem il-Grupp S&D, Anthea McIntyre f'isem il-Grupp ECR, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Tibor Szanyi u Bill Etheridge, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Rina Ronja Kari f'isem il-Grupp GUE/NGL, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jane Collins f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Martin f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Thomas Mann, Marita Ulvskog, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor u Tom Vandenkendelaere.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias u Neoklis Sylikiotis.

Intervent ta': Bill Etheridge dwar l-iżvolġiment tal-proċedura "catch the eye" matul dan id-dibattitu (il-President ta spjegazzjoni).

Interventi ta': Marianne Thyssen u Georgi Pirinski.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.9 tal-Minuti ta' 2.2.2016.


4. Deċiżjoni adottata tal-Kummissjoni dwar il-Pakkett "Taxxa fuq il-Kumpaniji" (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Deċiżjoni adottata tal-Kummissjoni dwar il-Pakkett "Taxxa fuq il-Kumpaniji" (2016/2980(RSP))

Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Intervent ta': Alain Lamassoure f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Elisa Ferreira f'isem il-Grupp S&D, Sander Loones f'isem il-Grupp ECR, Michael Theurer f'isem il-Grupp ALDE, Fabio De Masi f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tim Aker f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lefteris Christoforou, Ashley Fox, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner u Tibor Szanyi.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun u Kostas Chrysogonos.

Intervent ta': Pierre Moscovici.

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

5. Seduta solenni - Estonja

Minn 12.00 san-12.30 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni taż-żjara ta' Toomas Hendrik Ilves, President tar-Repubblika tal-Estonja.


PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Intervent ta': Janice Atkinson.

6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. Regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Kodiċi tal-Unjoni dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni transfruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen) (Kodifikazzjoni) [COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0025)


6.2. Emenda għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja fuq Distanza Twila dwar Metalli Tqal *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-aċċettazzjoni tal-Emenda għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja fuq Distanza Twila dwar Metal Tqal [08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0026)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu biex jiġu aċċettati l-emendi għall-Protokoll.


6.3. Emendi għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja Fuq Distanza Twila għas-Sustanzi Niġġiesa Organiċi Persistenti *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-aċċettazzjoni tal-Emendi għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja fuq Distanza Twila rigward Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes [08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0027)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-emendi għall-Protokoll.


6.4. Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn l-Eurojust u l-Ukrajna * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn l-Eurojust u l-Ukrajna [2015/0810(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0028)


6.5. Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn l-Eurojust u l-Montenegro * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn l-Eurojust u l-Montenegro [11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0029)


6.6. Talba ta' tneħħija tal-immunità ta' Robert Jarosław Iwaszkiewicz (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba ta' tneħħija tal-immunità ta' Robert Jarosław Iwaszkiewicz [2015/2313(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0030)


6.7. Talba ta' tneħħija tal-immunità ta' Robert Jarosław Iwaszkiewicz (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Robert Jarosław Iwaszkiewicz [2015/2240(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0031)


6.8. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Florian Philippot (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Florian Philippot [2015/2267(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0032)


6.9. L-istabbiliment ta’ Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-prevenzjoni u l-iskoraġġiment ta’ xogħol mhux iddikjarat ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-prevenzjoni u l-iskoraġġiment ta’ xogħol mhux iddikjarat [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0033)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0033)


6.10. Rieżami ta' nofs it-terminu tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità [2015/2137(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0034)


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Georgi Pirinski - A8-0172/2015
Michela Giuffrida, Tania González Peñas, István Ujhelyi, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Morten Messerschmidt, Andrejs Mamikins, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Seán Kelly u Bill Etheridge

Rapport Mark Demesmaeker - A8-0003/2016
Michela Giuffrida, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin, Bendt Bendtsen, Stanislav Polčák u Seán Kelly.


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.15. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.

Intervent ta': Lampros Fountoulis biex jipprotesta kontra l-affermazzjonijiet ta' Gabriele Zimmer, ta' nhar it-Tnejn, dwar manifestazzjoni f'Ateni li hi ddefinixxiet bħala kontra r-rifuġjati.


10. L-emerġenza tar-rifuġjati, il-kontroll tal-fruntieri esterni u l-futur ta' Schengen - Rispett tal-prinċipju internazzjonali ta' non-refoulement - Finanzjament ta' faċilità għar-rifuġjati għat-Turkija - Żieda fil-mibegħda u l-vjolenza razzisti kontra r-rifuġjati u l-migranti madwar l-Ewropa (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-emerġenza tar-rifuġjati, il-kontroll tal-fruntieri esterni u l-futur ta' Schengen (2016/2559(RSP))

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rispett tal-prinċipju internazzjonali ta' non-refoulement (2016/2535(RSP))

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Finanzjament ta' faċilità għar-rifuġjati għat-Turkija (2016/2528(RSP))

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Żieda fil-mibegħda u l-vjolenza razzisti kontra r-rifuġjati u l-migranti madwar l-Ewropa (2016/2563(RSP))

Bert Koenders (President fil-kariga tal-Kunsill) u Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Vicky Maeijer f'isem il-Grupp ENF, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Esteban González Pons, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Alexander Graf Lambsdorff, Cornelia Ernst, Judith Sargentini, Paul Nuttall, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jean-Paul Denanot, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke u Monika Hohlmeier.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta': Maria Grapini u Cornelia Ernst biex jagħmlu żewġ mistoqsijiet "karta blu" lil Monika Hohlmeier, li għalihom wieġbet din tal-aħħar, Victor Boştinaru, Bernd Kölmel, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari, Cecilia Wikström, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Jean Lambert, Peter Lundgren, Gilles Lebreton, Konstantinos Papadakis, Marian-Jean Marinescu, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Costas Mavrides, Isabelle Thomas, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Martina Anderson, Ska Keller, Jonathan Arnott, Laurenţiu Rebega, Aymeric Chauprade, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Alexander Graf Lambsdorff u Sophia in 't Veld, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Marco Zanni, Louis Aliot, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Marielle de Sarnez, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Diane James, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gianluca Buonanno, Gerolf Annemans, Kristina Winberg, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Olaf Stuger, Udo Voigt, Jan Olbrycht, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Péter Niedermüller, Monica Macovei, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Urtasun, Diane James, Auke Zijlstra, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Alessandra Mussolini, Charles Tannock, Maite Pagazaurtundúa Ruiz u Eleonora Forenza.

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

Interventi ta': Ernest Maragall, Georgios Epitideios, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Eleonora Forenza, li wieġbet, Marie-Christine Arnautu, Frank Engel, Elena Valenciano, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lampros Fountoulis, Jan Zahradil, Gérard Deprez, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sofia Sakorafa, Franz Obermayr, Nadine Morano, Birgit Sippel, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Monika Hohlmeier, Richard Ashworth, Ivo Vajgl, Tania González Peñas, Franz Obermayr dwar l-intervent tal-kelliema preċedenti, Mara Bizzotto, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ryszard Czarnecki, Morten Helveg Petersen, Josu Juaristi Abaunz, Nicolas Bay, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eider Gardiazabal Rubial, Amjad Bashir, João Pimenta Lopes, Sophie Montel, Barbara Kudrycka, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, Reimer Böge, Kati Piri, Peter van Dalen, Carlos Coelho, Jens Geier, Notis Marias, Georgios Kyrtsos, Daniele Viotti, Nikolay Barekov, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Barbara Matera, Jean-Paul Denanot, Lefteris Christoforou, Soraya Post, Emil Radev, Miriam Dalli, Renate Sommer, Jeppe Kofod, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Ingeborg Gräßle, Roberta Metsola, José Manuel Fernandes u Anna Maria Corazza Bildt.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Hilde Vautmans, Kostas Chrysogonos, Zoltán Balczó, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman u Ana Gomes.

Interventi ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni), Dimitris Avramopoulos u Bert Koenders.

Id-dibattitu ngħalaq.


11. Strateġija Ġdida għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-drittijiet tan-nisa wara l-2015 (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000006/2016) imressqa minn Iratxe García Pérez, f'isem il-Kumitat FEMM, lill-Kummissjoni: Strateġija Ġdida għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi u d-Drittijiet tan-Nisa wara l-2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016)

Iratxe García Pérez daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Constance Le Grip f'isem il-Grupp PPE, Maria Noichl f'isem il-Grupp S&D, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Angelika Mlinar f'isem il-Grupp ALDE, Malin Björk f'isem il-Grupp GUE/NGL, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Daniela Aiuto f'isem il-Grupp EFDD, Anna Záborská, Maria Arena, Arne Gericke, Louise Bours, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Viorica Dăncilă, Marijana Petir, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera u Anna Hedh.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Csaba Sógor, Julie Ward, Biljana Borzan, Evelyn Regner u Siôn Simon, li rrifjuta li jwieġeb il-mistoqsija "karta blu" ta' Arne Gericke.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák u Ruža Tomašić.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

Daniela Aiuto u Marco Zullo f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-Istrateġija l-Ġdida għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fl-Ewropa wara l-2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0148/2016);   

— Maria Arena, Maria Noichl, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Iratxe García Pérez, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Pina Picierno u Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica u Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Malin Björk, Eleonora Forenza, Stefan Eck, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez u Lidia Senra Rodríguez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Terry Reintke u Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Istrateġija l-Ġdida għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fl-Ewropa wara l-2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0150/2016);

Constance Le Grip f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Istrateġija l-Ġdida għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fl-Ewropa wara l-2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0163/2016)

Beatrix von Storch, dwar l-Istrateġija l-Ġdida għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fl-Ewropa wara l-2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0164/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.9 tal-Minuti ta' 3.2.2016.


12. Azzjoni tal-Kummissjoni biex tikkonforma mas-sentenza fil-kawża T-521/14 l-Iżvezja vs il-Kummissjoni (obbligu li jiġu stabbiliti kriterji għas-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali) (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000003/2016) imressqa minn Matthias Groote f'isem il-Grupp S&D, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD lill-Kummissjoni: Azzjoni tal-Kummissjoni biex tikkonforma mal-Kawża T-521/14 Iżvezja vs Kummissjoni (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi u Merja Kyllönen daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Jens Gieseke f'isem il-Grupp PPE, Pavel Poc f'isem il-Grupp S&D, Stefan Eck f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen u Soledad Cabezón Ruiz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Anna Záborská, Notis Marias, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. It-trasparenza u l-kontroll tal-provi kliniċi (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: It-trasparenza u l-kontroll tal-provi kliniċi (2016/2534(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Matthias Groote f'isem il-Grupp S&D, Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julia Reid, José Manuel Fernandes, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo u Marju Lauristin.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Notis Marias u João Ferreira.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 576.422/OJME).


15. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.00.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Avviż legali - Politika tal-privatezza