Index 
Proces-verbal
PDF 263kWORD 202k
Marţi, 2 februarie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate ***I (dezbatere)
 4.Decizie adoptată de către Comisie cu privire la pachetul privind impozitarea societăților (dezbatere)
 5.Ședință solemnă - Estonia
 6.Votare
  6.1.Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (Text codificat) ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.2.Modificările aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la metale grele *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.3.Modificările aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la poluanții organici persistenți *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.4.Acordul de cooperare dintre Eurojust și Ucraina * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.5.Acordul de cooperare dintre Eurojust și Muntenegru * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.6.Cerere de ridicare a imunității lui Robert Jarosław Iwaszkiewicz (vot)
  6.7.Cerere de ridicare a imunității lui Robert Jarosław Iwaszkiewicz (vot)
  6.8.Cerere de ridicare a imunității lui Florian Philippot (vot)
  6.9.Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate ***I (vot)
  6.10.Evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei UE în domeniul biodiversității (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Criza refugiaților, controalele la frontierele externe și viitorul spațiului Schengen - Respectarea principiului internațional al nereturnării - Finanțarea instrumentului de asistență pentru refugiați destinat Turciei - Intensificarea urii și a violenței rasiale împotriva refugiaților și a migranților în întreaga Europă (dezbatere)
 11.Noua strategie pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor post-2015 (dezbatere)
 12.Măsurile adoptate de Comisie pentru a respecta hotărârea pronunțată în cauza T-521/14 Suedia/Comisia (obligația de a stabili criterii pentru perturbatorii endocrini) (dezbatere)
 13.Transparență și control în trialurile clinice (dezbatere)
 14.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 15.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.    Situația drepturilor omului în Crimeea, în special în ceea ce privește tătarii din Crimeea (2016/2556(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Peter Eriksson, Tamás Meszerics, Bronis Ropė și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la situația drepturilor omului în Crimeea, în special în ceea ce privește tătarii din Crimeea (B8-0173/2016);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, cu privire la situația drepturilor omului în Crimeea, în special în ceea ce privește tătarii din Crimeea (B8-0182/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, cu privire la situația drepturilor omului în Crimeea, în special în ceea ce privește tătarii din Crimeea (B8-0183/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Arne Lietz, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, cu privire la situația drepturilor omului în Crimeea, în special în ceea ce privește tătarii din Crimeea (B8-0184/2016);

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, cu privire la situația drepturilor omului în Crimeea, în special în ceea ce privește tătarii din Crimeea (B8-0186/2016);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la situația drepturilor omului în Crimeea, în special în ceea ce privește tătarii din Crimeea (B8-0188/2016);

—   Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, cu privire la situația drepturilor omului în Crimeea, în special în ceea ce privește tătarii din Crimeea (B8-0190/2016).

II.   Bahrain: cazul lui Mohammed Ramadan (2016/2557(RSP))

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la Bahrain: cazul lui Mohammed Ramadan (B8-0174/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, cu privire la Bahrain: cazul lui Mohammed Ramadan (B8-0192/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Afzal Khan, Eric Andrieu, Knut Fleckenstein, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, cu privire la Bahrain: cazul lui Mohammed Ramadan (B8-0194/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Elisabetta Gardini și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE cu privire la Bahrain: cazul lui Mohammed Ramadan (B8-0195/2016);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Arne Gericke și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, cu privire la Bahrain: cazul lui Mohammed Ramadan (B8-0196/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la Bahrain: cazul lui Mohammed Ramadan (B8-0197/2016);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, cu privire la Bahrain: cazul lui Mohammed Ramadan (B8-0198/2016).

III.   Cazul editorilor dispăruți din Hong Kong (2016/2558(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la cazul editorilor dispăruți din Hong Kong (B8-0175/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi și Marco Valli, în numele Grupului EFDD, cu privire la cazul editorilor dispăruți din Hong Kong (B8-0176/2016);

—   Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, cu privire la cazul editorilor dispăruți din Hong Kong (B8-0185/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, Joachim Zeller și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, cu privire la cazul editorilor dispăruți din Hong Kong (B8-0187/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Roberts Zīle și Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, cu privire la cazul editorilor dispăruți din Hong Kong (B8-0189/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stefan Eck, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la cazul editorilor dispăruți din Hong Kong (B8-0191/2016);

—   José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, cu privire la cazul editorilor dispăruți din Hong Kong (B8-0193/2016).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Georgi Pirinski și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Dennis de Jong (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Kostadinka Kuneva (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Romana Tomc, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi și Bill Etheridge, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Jane Collins, în numele Grupului EFDD, Dominique Martin, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Thomas Mann, Marita Ulvskog, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor și Tom Vandenkendelaere.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias și Neoklis Sylikiotis.

A intervenit Bill Etheridge pe tema desfășurării procedurii „catch the eye” în cursul acestei dezbateri (Președinta a făcut precizări).

Au intervenit: Marianne Thyssen și Georgi Pirinski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.9 al PV din 2.2.2016.


4. Decizie adoptată de către Comisie cu privire la pachetul privind impozitarea societăților (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Decizie adoptată de către Comisie cu privire la pachetul privind impozitarea societăților (2016/2980(RSP))

Pierre Moscovici (membru al Comisiei) a făcut declarația.

A intervenit Alain Lamassoure, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Elisa Ferreira, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Michael Theurer, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Tim Aker, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, Ashley Fox, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner și Tibor Szanyi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun și Kostas Chrysogonos.

A intervenit Pierre Moscovici.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

5. Ședință solemnă - Estonia

De la 12.00 la 12.30, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia vizitei lui Toomas Hendrik Ilves, președintele Republicii Estonia.


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

A intervenit Janice Atkinson.

6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (Text codificat) ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (Text codificat) [COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0025)


6.2. Modificările aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la metale grele *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea modificărilor aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la metale grele [08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0026)

Parlamentul a aprobat modificările aduse protocolului.


6.3. Modificările aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la poluanții organici persistenți *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea modificărilor aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la poluanții organici persistenți [08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0027)

Parlamentul a aprobat modificarea protocolului.


6.4. Acordul de cooperare dintre Eurojust și Ucraina * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Ucraina [2015/0810(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0028)


6.5. Acordul de cooperare dintre Eurojust și Muntenegru * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Muntenegru [11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0029)


6.6. Cerere de ridicare a imunității lui Robert Jarosław Iwaszkiewicz (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Robert Jarosław Iwaszkiewicz [2015/2313(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0030)


6.7. Cerere de ridicare a imunității lui Robert Jarosław Iwaszkiewicz (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Robert Jarosław Iwaszkiewicz [2015/2240(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0031)


6.8. Cerere de ridicare a imunității lui Florian Philippot (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Florian Philippot [2015/2267(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0032)


6.9. Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0033)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0033)


6.10. Evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei UE în domeniul biodiversității (vot)

Raport referitor la evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei UE în domeniul biodiversității [2015/2137(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0034)


7. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Georgi Pirinski - A8-0172/2015
Michela Giuffrida, Tania González Peñas, István Ujhelyi, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Morten Messerschmidt, Andrejs Mamikins, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Seán Kelly și Bill Etheridge

Raport Mark Demesmaeker - A8-0003/2016
Michela Giuffrida, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin, Bendt Bendtsen, Stanislav Polčák și Seán Kelly.


8. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.15, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

A intervenit Lampros Fountoulis pentru a protesta împotriva afirmațiilor făcute de Gabriele Zimmer, luni, privind o manifestație de la Atena pe care aceasta o calificase ca fiind antirefugiați.


10. Criza refugiaților, controalele la frontierele externe și viitorul spațiului Schengen - Respectarea principiului internațional al nereturnării - Finanțarea instrumentului de asistență pentru refugiați destinat Turciei - Intensificarea urii și a violenței rasiale împotriva refugiaților și a migranților în întreaga Europă (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Criza refugiaților, controalele la frontierele externe și viitorul spațiului Schengen (2016/2559(RSP))

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Respectarea principiului internațional al nereturnării (2016/2535(RSP))

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Finanțarea instrumentului de asistență pentru refugiați destinat Turciei (2016/2528(RSP))

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Intensificarea urii și a violenței rasiale împotriva refugiaților și a migranților în întreaga Europă (2016/2563(RSP))

Bert Koenders (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Esteban González Pons, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Alexander Graf Lambsdorff, Cornelia Ernst, Judith Sargentini, Paul Nuttall, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jean-Paul Denanot, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke și Monika Hohlmeier.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Maria Grapini și Cornelia Ernst, care au adresat două întrebări în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Monika Hohlmeier, la care aceasta a răspuns, Victor Boştinaru, Bernd Kölmel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Cecilia Wikström, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Jean Lambert, Peter Lundgren, Gilles Lebreton, Konstantinos Papadakis, Marian-Jean Marinescu, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Costas Mavrides, Isabelle Thomas, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Martina Anderson, Ska Keller, Jonathan Arnott, Laurenţiu Rebega, Aymeric Chauprade, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alexander Graf Lambsdorff și Sophia in 't Veld, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Marco Zanni, Louis Aliot, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Marielle de Sarnez, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Diane James, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Gerolf Annemans, Kristina Winberg, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Olaf Stuger, Udo Voigt, Jan Olbrycht, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Péter Niedermüller, Monica Macovei, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Urtasun, Diane James, Auke Zijlstra, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alessandra Mussolini, Charles Tannock, Maite Pagazaurtundúa Ruiz și Eleonora Forenza.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit: Ernest Maragall, Georgios Epitideios, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Eleonora Forenza, care a răspuns, Marie-Christine Arnautu, Frank Engel, Elena Valenciano, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lampros Fountoulis, Jan Zahradil, Gérard Deprez, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sofia Sakorafa, Franz Obermayr, Nadine Morano, Birgit Sippel, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Monika Hohlmeier, Richard Ashworth, Ivo Vajgl, Tania González Peñas, Franz Obermayr privind intervenția vorbitoarei anterioare, Mara Bizzotto, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ryszard Czarnecki, Morten Helveg Petersen, Josu Juaristi Abaunz, Nicolas Bay, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eider Gardiazabal Rubial, Amjad Bashir, João Pimenta Lopes, Sophie Montel, Barbara Kudrycka, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, Reimer Böge, Kati Piri, Peter van Dalen, Carlos Coelho, Jens Geier, Notis Marias, Georgios Kyrtsos, Daniele Viotti, Nikolay Barekov, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Barbara Matera, Jean-Paul Denanot, Lefteris Christoforou, Soraya Post, Emil Radev, Miriam Dalli, Renate Sommer, Jeppe Kofod, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Ingeborg Gräßle, Roberta Metsola, José Manuel Fernandes și Anna Maria Corazza Bildt.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Hilde Vautmans, Kostas Chrysogonos, Zoltán Balczó, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman și Ana Gomes.

Au intervenit: Johannes Hahn (membru al Comisiei), Dimitris Avramopoulos și Bert Koenders.

Dezbaterea s-a încheiat.


11. Noua strategie pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor post-2015 (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000006/2016) adresată de Iratxe García Pérez, în numele Comisiei FEMM, adresată Comisiei: Noua strategie pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor post-2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016)

Iratxe García Pérez a dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Constance Le Grip, în numele Grupului PPE, Maria Noichl, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Anna Záborská, Maria Arena, Arne Gericke, Louise Bours, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Viorica Dăncilă, Marijana Petir, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera și Anna Hedh.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Csaba Sógor, Julie Ward, Biljana Borzan, Evelyn Regner și Siôn Simon, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de Arne Gericke.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák și Ruža Tomašić.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Daniela Aiuto și Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, referitoare la noua Strategie pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen în Europa post-2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0148/2016);   

— Maria Arena, Maria Noichl, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Iratxe García Pérez, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Pina Picierno și Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica și Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Malin Björk, Eleonora Forenza, Stefan Eck, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez și Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la noua Strategie pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen în Europa post-2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0150/2016);

Constance Le Grip, în numele Grupului PPE, referitoare la noua Strategie pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen în Europa post-2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0163/2016)

Beatrix von Storch, referitoare la noua Strategie pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen în Europa post-2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0164/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 3.2.2016.


12. Măsurile adoptate de Comisie pentru a respecta hotărârea pronunțată în cauza T-521/14 Suedia/Comisia (obligația de a stabili criterii pentru perturbatorii endocrini) (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000003/2016) adresată de Matthias Groote, în numele Grupului S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD adresată Comisiei: Măsurile Comisiei necesare executării hotărârii în Cauza T-521/14 Suedia/Comisia (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi și Merja Kyllönen au dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Jens Gieseke, în numele Grupului PPE, Pavel Poc, în numele Grupului S&D, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen și Soledad Cabezón Ruiz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Notis Marias, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato și Stanislav Polčák.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Transparență și control în trialurile clinice (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Transparență și control în trialurile clinice (2016/2534(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Matthias Groote, în numele Grupului S&D, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julia Reid, José Manuel Fernandes, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo și Marju Lauristin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Notis Marias și João Ferreira.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 576.422/OJME).


15. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.00.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Aviz juridic - Politica de confidențialitate