Zoznam 
Zápisnica
PDF 263kWORD 194k
Utorok, 2. februára 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Zriadenie európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce ***I (rozprava)
 4.Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa dane z príjmov právnických osôb (rozprava)
 5.Slávnostná schôdza – Estónsko
 6.Hlasovanie
  6.1.Pravidlá upravujúce pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.2.Zmeny Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.3.Zmeny Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.4.Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Ukrajinou * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.5.Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Čiernou Horou * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.6.Žiadosť o zbavenie imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (hlasovanie)
  6.7.Žiadosť o zbavenie imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (hlasovanie)
  6.8.Žiadosť o zbavenie imunity Floriana Philippota (hlasovanie)
  6.9.Zriadenie európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce ***I (hlasovanie)
  6.10.Preskúmanie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity v polovici trvania (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Mimoriadna situácia týkajúca sa utečencov, kontrola vonkajších hraníc a budúcnosť Schengenu - Dodržiavanie medzinárodnej zásady nevyhostenia - Financovanie nástroja na pomoc utečencom pre Turecko - Nárast rasovej nenávisti a násilia voči utečencom a migrantom v celej Európe (rozprava)
 11.Nová stratégia pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015 (rozprava)
 12.Kroky Komisie na vykonanie rozsudku vo veci T-521/14 Švédsko/Komisia (povinnosť stanoviť kritériá pre endokrinné disruptory) (rozprava)
 13.Transparentnosť a kontrola klinických skúšaní (rozprava)
 14.Program rokovania na nasledujúci deň
 15.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 8.30 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.    Situácia v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov (2016/2556(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Peter Eriksson, Tamás Meszerics, Bronis Ropė a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov (B8-0173/2016);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke a Monica Macovei v mene skupiny ECR, o situácii na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov (B8-0182/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, o situácii v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov (B8-0183/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Arne Lietz, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward a Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D, o situácii v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov (B8-0184/2016);

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia a Roberta Metsola v mene skupiny PPE, o situácii v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov (B8-0186/2016);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee a Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov (B8-0188/2016);

—   Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE, o situácii v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov (B8-0190/2016).

II.   Bahrajn: prípad Muhammada Ramadána (2016/2557(RSP))

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, o Bahrajne: prípad Muhammada Ramadána (B8-0174/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o Bahrajne: prípad Muhammada Ramadána (B8-0192/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Afzal Khan, Eric Andrieu, Knut Fleckenstein, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D, o Bahrajne: prípad Muhammada Ramadána (B8-0194/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Elisabetta Gardini a Roberta Metsola v mene skupiny PPE, o Bahrajne: prípad Muhammada Ramadána (B8-0195/2016);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Arne Gericke a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR, o Bahrajne: prípad Muhammada Ramadána (B8-0196/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou a Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, o Bahrajne: prípad Muhammada Ramadána (B8-0197/2016);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE, o Bahrajne: prípad Muhammada Ramadána (B8-0198/2016).

III.   Prípad nezvestných vydavateľov v Hongkongu (2016/2558(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, o prípade nezvestných vydavateľov v Hongkongu (B8-0175/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi a Marco Valli v mene skupiny EFDD, o prípade nezvestných vydavateľov v Hongkongu (B8-0176/2016);

—   Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer a Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D, o prípade nezvestných vydavateľov v Hongkongu (B8-0185/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, Joachim Zeller a Roberta Metsola v mene skupiny PPE, o prípade nezvestných vydavateľov v Hongkongu (B8-0187/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Roberts Zīle a Beatrix von Storch v mene skupiny ECR, o prípade nezvestných vydavateľov v Hongkongu (B8-0189/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stefan Eck, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou a Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, o prípade nezvestných vydavateľov v Hongkongu (B8-0191/2016);

—   José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE, o prípade nezvestných vydavateľov v Hongkongu (B8-0193/2016).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Zriadenie európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Georgi Pirinski uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dennis de Jong (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Kostadinka Kuneva (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Romana Tomc v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Tibor Szanyi a Bill Etheridge, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Jane Collins v mene skupiny EFDD, Dominique Martin v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Thomas Mann, Marita Ulvskog, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor a Tom Vandenkendelaere.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias a Neoklis Sylikiotis.

V rozprave vystúpil Bill Etheridge k vedeniu postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) počas rozpravy (predsedníčka uviedla objasnenie).

Vystúpili: Marianne Thyssen a Georgi Pirinski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 2.2.2016.


4. Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa dane z príjmov právnických osôb (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa dane z príjmov právnických osôb (2016/2980(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Alain Lamassoure v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Elisa Ferreira v mene skupiny S&D, Sander Loones v mene skupiny ECR, Michael Theurer v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Tim Aker v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Ashley Fox, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner a Tibor Szanyi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun a Kostas Chrysogonos.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

5. Slávnostná schôdza – Estónsko

Od 12.00 h do 12.30 h sa pri príležitosti návštevy Toomasa Hendrika Ilvesa, prezidenta Estónskej republiky, konala slávnostná schôdza Parlamentu.


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

V rozprave vystúpila Janice Atkinson.

6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Pravidlá upravujúce pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie) [COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0025)


6.2. Zmeny Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 [08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0026)

Parlament schválil prijatie zmien protokolu.


6.3. Zmeny Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 [08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0027)

Parlament schválil zmeny protokolu.


6.4. Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Ukrajinou * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Ukrajinou zo strany Eurojustu [2015/0810(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0028)


6.5. Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Čiernou Horou * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Čiernou Horou zo strany Eurojustu [11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0029)


6.6. Žiadosť o zbavenie imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza [2015/2313(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0030)


6.7. Žiadosť o zbavenie imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza [2015/2240(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0031)


6.8. Žiadosť o zbavenie imunity Floriana Philippota (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Floriana Philippota [2015/2267(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2016)0032)


6.9. Zriadenie európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0033)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0033)


6.10. Preskúmanie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity v polovici trvania (hlasovanie)

Správa o preskúmaní stratégie EÚ v oblasti biodiverzity v polovici trvania [2015/2137(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0034)


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Georgi Pirinski - A8-0172/2015
Michela Giuffrida, Tania González Peñas, István Ujhelyi, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Morten Messerschmidt, Andrejs Mamikins, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Seán Kelly a Bill Etheridge

Správa: Mark Demesmaeker - A8-0003/2016
Michela Giuffrida, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin, Bendt Bendtsen, Stanislav Polčák a Seán Kelly.


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.15 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

V rozprave vystúpil Lampros Fountoulis, ktorý sa ohradil proti tvrdeniam, ktoré v pondelok predniesla Gabriele Zimmer v súvislosti s demonštráciou v Aténach, ktorú označila za protiutečeneckú.


10. Mimoriadna situácia týkajúca sa utečencov, kontrola vonkajších hraníc a budúcnosť Schengenu - Dodržiavanie medzinárodnej zásady nevyhostenia - Financovanie nástroja na pomoc utečencom pre Turecko - Nárast rasovej nenávisti a násilia voči utečencom a migrantom v celej Európe (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Mimoriadna situácia týkajúca sa utečencov, kontrola vonkajších hraníc a budúcnosť Schengenu (2016/2559(RSP))

Vyhlásenia Rady a Komisie: Dodržiavanie medzinárodnej zásady nevyhostenia (2016/2535(RSP))

Vyhlásenia Rady a Komisie: Financovanie nástroja na pomoc utečencom pre Turecko (2016/2528(RSP))

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nárast rasovej nenávisti a násilia voči utečencom a migrantom v celej Európe (2016/2563(RSP))

Bert Koenders (úradujúci predseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Esteban González Pons, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Alexander Graf Lambsdorff, Cornelia Ernst, Judith Sargentini, Paul Nuttall, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Paul Denanot, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke a Monika Hohlmeier.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier, ktorá odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Maria Grapini a Cornelia Ernst, Victor Boştinaru, Bernd Kölmel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Cecilia Wikström, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Jean Lambert, Peter Lundgren, Gilles Lebreton, Konstantinos Papadakis, Marian-Jean Marinescu, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Costas Mavrides, Isabelle Thomas, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Martina Anderson, Ska Keller, Jonathan Arnott, Laurenţiu Rebega, Aymeric Chauprade, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Alexander Graf Lambsdorff a Sophia in 't Veld, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Marco Zanni, Louis Aliot, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Marielle de Sarnez, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Diane James, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Gerolf Annemans, Kristina Winberg, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Olaf Stuger, Udo Voigt, Jan Olbrycht, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Péter Niedermüller, Monica Macovei, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Urtasun, Diane James, Auke Zijlstra, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Alessandra Mussolini, Charles Tannock, Maite Pagazaurtundúa Ruiz a Eleonora Forenza.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ernest Maragall, Eleonora Forenza, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Marie-Christine Arnautu, Frank Engel, Elena Valenciano, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Jan Zahradil, Gérard Deprez, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sofia Sakorafa, Franz Obermayr, Nadine Morano, Birgit Sippel, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položilMonika Hohlmeier, Richard Ashworth, Ivo Vajgl, Tania González Peñas, Franz Obermayr k predchádzajúcemu vystúpeniu, Mara Bizzotto, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ryszard Czarnecki, Morten Helveg Petersen, Josu Juaristi Abaunz, Nicolas Bay, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eider Gardiazabal Rubial, Amjad Bashir, João Pimenta Lopes, Sophie Montel, Barbara Kudrycka, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, Reimer Böge, Kati Piri, Peter van Dalen, Carlos Coelho, Jens Geier, Notis Marias, Georgios Kyrtsos, Daniele Viotti, Nikolay Barekov, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Barbara Matera, Jean-Paul Denanot, Lefteris Christoforou, Soraya Post, Emil Radev, Miriam Dalli, Renate Sommer, Jeppe Kofod, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Ingeborg Gräßle, Roberta Metsola, José Manuel Fernandes a Anna Maria Corazza Bildt.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Hilde Vautmans, Kostas Chrysogonos, Zoltán Balczó, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman a Ana Gomes.

Vystúpili: Johannes Hahn (člen Komisie), Dimitris Avramopoulos a Bert Koenders.

Rozprava sa skončila.


11. Nová stratégia pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015 (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000006/2016), ktorú položila Iratxe García Pérez, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Nová stratégia pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016)

Iratxe García Pérez rozvinula otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Constance Le Grip v mene skupiny PPE, Maria Noichl v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Anna Záborská, Maria Arena, Arne Gericke, Louise Bours, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Viorica Dăncilă, Marijana Petir, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera a Anna Hedh.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Csaba Sógor, Julie Ward, Biljana Borzan, Evelyn Regner a Siôn Simon, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Arne Gericke.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák a Ruža Tomašić.

Vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Daniela Aiuto a Marco Zullo v mene skupiny EFDD, o novej stratégii pre práva žien a rodovú rovnosť v Európe na obdobie po roku 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0148/2016);   

— Maria Arena, Maria Noichl, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Iratxe García Pérez, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Pina Picierno a Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica a Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Malin Björk, Eleonora Forenza, Stefan Eck, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez a Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke a Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, o novej stratégii pre práva žien a rodovú rovnosť v Európe na obdobie po roku 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0150/2016);

Constance Le Grip v mene skupiny PPE, o novej stratégii pre práva žien a rodovú rovnosť v Európe na obdobie po roku 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0163/2016)

Beatrix von Storch, o novej stratégii pre práva žien a rodovú rovnosť v Európe na obdobie po roku 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0164/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 3.2.2016.


12. Kroky Komisie na vykonanie rozsudku vo veci T-521/14 Švédsko/Komisia (povinnosť stanoviť kritériá pre endokrinné disruptory) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000003/2016), ktorú položili Matthias Groote v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL a Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Kroky Komisie na vykonanie rozsudku vo veci T-521/14 Švédsko/Komisia (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi a Merja Kyllönen rozvinuli otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jens Gieseke v mene skupiny PPE, Pavel Poc v mene skupiny S&D, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen a Soledad Cabezón Ruiz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Notis Marias, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.


13. Transparentnosť a kontrola klinických skúšaní (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Transparentnosť a kontrola klinických skúšaní (2016/2534(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Matthias Groote v mene skupiny S&D, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julia Reid, José Manuel Fernandes, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo a Marju Lauristin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Notis Marias a João Ferreira.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.


14. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 576.422/OJME).


15. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia