Kazalo 
Zapisnik
PDF 255kWORD 194k
Torek, 2. februar 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno ***I (razprava)
 4.Sklep Komisije o svežnju o obdavčevanju dohodkov pravnih oseb (razprava)
 5.Slavnostna seja - Estonija
 6.Čas glasovanja
  6.1.Pravila, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.2.Spremembe Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.3.Spremembe Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.4.Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.5.Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Črno goro * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.6.Zahteva za odvzem imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu (glasovanje)
  6.7.Zahteva za odvzem imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu (glasovanje)
  6.8.Zahteva za odvzem imunitete Florianu Philippotu (glasovanje)
  6.9.Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno ***I (glasovanje)
  6.10.Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Begunska kriza, nadzor na zunanjih mejah in prihodnost schengenskega območja - Spoštovanje mednarodnega načela nevračanja - Financiranje instrumenta za pomoč beguncem v Turčiji - Porast rasnega sovraštva in nasilja nad begunci in migranti po Evropi (razprava)
 11.Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015 (razprava)
 12.Ukrepi Komisije za spoštovanje sodbe v zadevi T-521/14 Švedska proti Komisiji (obveznost za določitev meril za endokrine motilce) (razprava)
 13.Preglednost pri kliničnih preskušanjih ter nadzor nad njimi (razprava)
 14.Dnevni red naslednje seje
 15.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.    Razmere na področju človekovih pravic na Krimu, zlasti glede krimskih Tatarov (2016/2556(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Peter Eriksson, Tamás Meszerics, Bronis Ropė in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE o razmerah na področju človekovih pravic na Krimu, zlasti glede krimskih Tatarov (B8-0173/2016);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke in Monica Macovei v imenu skupine ECR o razmerah na področju človekovih pravic na Krimu, zlasti glede krimskih Tatarov (B8-0182/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD o razmerah na področju človekovih pravic na Krimu, zlasti glede krimskih Tatarov (B8-0183/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Arne Lietz, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D o razmerah na področju človekovih pravic na Krimu, zlasti glede krimskih Tatarov (B8-0184/2016);

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia in Roberta Metsola v imenu skupine PPE o razmerah na področju človekovih pravic na Krimu, zlasti glede krimskih Tatarov (B8-0186/2016);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL o razmerah na področju človekovih pravic na Krimu, zlasti glede krimskih Tatarov (B8-0188/2016);

—   Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o razmerah na področju človekovih pravic na Krimu, zlasti glede krimskih Tatarov (B8-0190/2016).

II.   Bahrajn: primer Mohameda Ramadana (2016/2557(RSP))

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE o Bahrajnu: primer Mohameda Ramadana (B8-0174/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o Bahrajnu: primer Mohameda Ramadana (B8-0192/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Afzal Khan, Eric Andrieu, Knut Fleckenstein, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D o Bahrajnu: primer Mohameda Ramadana (B8-0194/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Elisabetta Gardini in Roberta Metsola v imenu skupine PPE o Bahrajnu: primer Mohameda Ramadana (B8-0195/2016);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Arne Gericke in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o Bahrajnu: primer Mohameda Ramadana (B8-0196/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL o Bahrajnu: primer Mohameda Ramadana (B8-0197/2016);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o Bahrajnu: primer Mohameda Ramadana (B8-0198/2016).

III.   Primer pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu (2016/2558(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE o primeru pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu (B8-0175/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi in Marco Valli v imenu skupine EFDD o primeru pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu (B8-0176/2016);

—   Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D o primeru pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu (B8-0185/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, Joachim Zeller in Roberta Metsola v imenu skupine PPE o primeru pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu (B8-0187/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Roberts Zīle in Beatrix von Storch v imenu skupine ECR o primeru pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu (B8-0189/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stefan Eck, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL o primeru pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu (B8-0191/2016);

—   José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o primeru pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu (B8-0193/2016).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno ***I (razprava)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Georgi Pirinski je predstavil poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Dennis de Jong (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Kostadinka Kuneva (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Romana Tomc v imenu skupine PPE, Jutta Steinruck v imenu skupine S&D, Anthea McIntyre v imenu skupine ECR, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Tibor Szanyi in Bill Etheridge, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Rina Ronja Kari v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Jane Collins v imenu skupine EFDD, Dominique Martin v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Thomas Mann, Marita Ulvskog, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor in Tom Vandenkendelaere.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias in Neoklis Sylikiotis.

Govoril je Bill Etheridge o vodenju postopka "catch the eye" med to razpravo (predsedujoča je podala pojasnila).

Govorila sta Marianne Thyssen in Georgi Pirinski.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika z dne 2.2.2016.


4. Sklep Komisije o svežnju o obdavčevanju dohodkov pravnih oseb (razprava)

Izjava Komisije: Sklep Komisije o svežnju o obdavčevanju dohodkov pravnih oseb (2016/2980(RSP))

Pierre Moscovici (član Komisije) je podal izjavo.

Govoril je Alain Lamassoure v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Elisa Ferreira v imenu skupine S&D, Sander Loones v imenu skupine ECR, Michael Theurer v imenu skupine ALDE, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Tim Aker v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, Ashley Fox, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner in Tibor Szanyi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun in Kostas Chrysogonos.

Govoril je Pierre Moscovici.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

5. Slavnostna seja - Estonija

Parlament se je od 12.00 do 12.30 sestal na slavnostni seji zaradi obiska predsednika Republike Estonije Toomasa Hendrika Ilvesa.


PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorila je Janice Atkinson.

6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Pravila, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (kodificirano besedilo) [COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0025)


6.2. Spremembe Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sprejetju spremembe Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja [08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0026)

Parlament je odobril sprejetje predlogov sprememb k protokolu.


6.3. Spremembe Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sprejetju sprememb Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja [08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0027)

Parlament je odobril spremembo sporazuma.


6.4. Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino s strani Eurojusta [2015/0810(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0028)


6.5. Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Črno goro * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Črno goro s strani Eurojusta [11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0029)


6.6. Zahteva za odvzem imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu [2015/2313(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0030)


6.7. Zahteva za odvzem imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu [2015/2240(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0031)


6.8. Zahteva za odvzem imunitete Florianu Philippotu (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Florianu Philippotu [2015/2267(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0032)


6.9. Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0033)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0033)


6.10. Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost (glasovanje)

Poročilo o vmesnem pregledu strategije EU za biotsko raznovrstnost [2015/2137(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0034)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Georgi Pirinski - A8-0172/2015
Michela Giuffrida, Tania González Peñas, István Ujhelyi, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Morten Messerschmidt, Andrejs Mamikins, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Seán Kelly in Bill Etheridge

Poročilo: Mark Demesmaeker - A8-0003/2016
Michela Giuffrida, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin, Bendt Bendtsen, Stanislav Polčák in Seán Kelly.


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.15, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

Govoril je Lampros Fountoulis, da bi protestiral zoper ponedeljkovo izjavo Gabriele Zimmer o demonstracijah v Atenah, za katere je poslanka trdila, da so bile naperjene proti beguncem.


10. Begunska kriza, nadzor na zunanjih mejah in prihodnost schengenskega območja - Spoštovanje mednarodnega načela nevračanja - Financiranje instrumenta za pomoč beguncem v Turčiji - Porast rasnega sovraštva in nasilja nad begunci in migranti po Evropi (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Begunska kriza, nadzor na zunanjih mejah in prihodnost schengenskega območja (2016/2559(RSP))

Izjavi Sveta in Komisije: Spoštovanje mednarodnega načela nevračanja (2016/2535(RSP))

Izjavi Sveta in Komisije: Financiranje instrumenta za pomoč beguncem v Turčiji (2016/2528(RSP))

Izjavi Sveta in Komisije: Porast rasnega sovraštva in nasilja nad begunci in migranti po Evropi (2016/2563(RSP))

Bert Koenders (predsedujoči Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Vicky Maeijer v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Esteban González Pons, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Alexander Graf Lambsdorff, Cornelia Ernst, Judith Sargentini, Paul Nuttall, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jean-Paul Denanot, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke in Monika Hohlmeier.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Maria Grapini in Cornelia Ernst, ki sta Moniki Hohlmeier postavili dve vprašanji z dvigom modrega kartončka, na kateri je ta odgovorila, Victor Boştinaru, Bernd Kölmel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Cecilia Wikström, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Marek Jurek, Jean Lambert, Peter Lundgren, Gilles Lebreton, Konstantinos Papadakis, Marian-Jean Marinescu, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Costas Mavrides, Isabelle Thomas, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Martina Anderson, Ska Keller, Jonathan Arnott, Laurenţiu Rebega, Aymeric Chauprade, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Alexander Graf Lambsdorff in Sophia in 't Veld, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Marco Zanni, Louis Aliot, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Marielle de Sarnez, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Diane James, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno, Gerolf Annemans, Kristina Winberg, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Olaf Stuger, Udo Voigt, Jan Olbrycht, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Péter Niedermüller, Monica Macovei, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Urtasun, Diane James, Auke Zijlstra, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Alessandra Mussolini, Charles Tannock, Maite Pagazaurtundúa Ruiz in Eleonora Forenza.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorili so Ernest Maragall, Georgios Epitideios, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Eleonori Forenza, ki je nanj odgovorila, Marie-Christine Arnautu, Frank Engel, Elena Valenciano, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lampros Fountoulis, Jan Zahradil, Gérard Deprez, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sofia Sakorafa, Franz Obermayr, Nadine Morano, Birgit Sippel, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavila Monika Hohlmeier, Richard Ashworth, Ivo Vajgl, Tania González Peñas, Franz Obermayr o predhodnem govoru, Mara Bizzotto, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ryszard Czarnecki, Morten Helveg Petersen, Josu Juaristi Abaunz, Nicolas Bay, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eider Gardiazabal Rubial, Amjad Bashir, João Pimenta Lopes, Sophie Montel, Barbara Kudrycka, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, Reimer Böge, Kati Piri, Peter van Dalen, Carlos Coelho, Jens Geier, Notis Marias, Georgios Kyrtsos, Daniele Viotti, Nikolay Barekov, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Barbara Matera, Jean-Paul Denanot, Lefteris Christoforou, Soraya Post, Emil Radev, Miriam Dalli, Renate Sommer, Jeppe Kofod, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Ingeborg Gräßle, Roberta Metsola, José Manuel Fernandes in Anna Maria Corazza Bildt.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Hilde Vautmans, Kostas Chrysogonos, Zoltán Balczó, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman in Ana Gomes.

Govorili so Johannes Hahn (član Komisije), Dimitris Avramopoulos in Bert Koenders.

Razprava se je zaključila.


11. Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015 (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000006/2016), ki ga je postavila Iratxe García Pérez v imenu odbora FEMM Komisiji: Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016)

Iratxe García Pérez je predstavila vprašanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Constance Le Grip v imenu skupine PPE, Maria Noichl v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Anna Záborská, Maria Arena, Arne Gericke, Louise Bours, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Viorica Dăncilă, Marijana Petir, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera in Anna Hedh.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Csaba Sógor, Julie Ward, Biljana Borzan, Evelyn Regner in Siôn Simon, ki ni želel odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Arne Gericke.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák in Ruža Tomašić.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

Daniela Aiuto in Marco Zullo v imenu skupine EFDD o novi strategiji za pravice žensk in enakost spolov v Evropi po letu 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0148/2016);

— Maria Arena, Maria Noichl, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Iratxe García Pérez, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Pina Picierno in Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica in Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Malin Björk, Eleonora Forenza, Stefan Eck, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez in Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke in Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE o novi strategiji za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0150/2016);

Constance Le Grip v imenu skupine PPE o novi strategiji za pravice žensk in enakost spolov v Evropi po letu 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0163/2016)

Beatrix von Storch o novi strategiji za pravice žensk in enakost spolov v Evropi po letu 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0164/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 3.2.2016.


12. Ukrepi Komisije za spoštovanje sodbe v zadevi T-521/14 Švedska proti Komisiji (obveznost za določitev meril za endokrine motilce) (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000003/2016), ki so ga postavili Matthias Groote v imenu skupine S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, in Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD Komisiji: Ukrepi Komisije za izvršitev sodbe v zadevi T-521/14 Švedska proti Komisiji (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi in Merja Kyllönen so predstavili vprašanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Jens Gieseke v imenu skupine PPE, Pavel Poc v imenu skupine S&D, Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen in Soledad Cabezón Ruiz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Notis Marias, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato in Stanislav Polčák.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


13. Preglednost pri kliničnih preskušanjih ter nadzor nad njimi (razprava)

Izjava Komisije: Preglednost pri kliničnih preskušanjih ter nadzor nad njimi (2016/2534(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Matthias Groote v imenu skupine S&D, Frédérique Ries v imenu skupine ALDE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julia Reid, José Manuel Fernandes, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo in Marju Lauristin.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Notis Marias in João Ferreira.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


14. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 576.422/OJME).


15. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.00.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov