Index 
Protokoll
PDF 257kWORD 179k
Tisdagen den 2 februari 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete ***I (debatt)
 4.Kommissionens beslut om paketet om bolagsskatt (debatt)
 5.Högtidligt möte - Estland
 6.Omröstning
  
6.1.Unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (kodifiering) ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Ändringarna av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Avtalet om samarbete mellan Eurojust och Ukraina * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Avtalet om samarbete mellan Eurojust och Montenegro * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.6.Begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewicz immunitet (omröstning)
  
6.7.Begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewicz immunitet (omröstning)
  
6.8.Begäran om upphävande av Florian Philippots immunitet (omröstning)
  
6.9.Inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete ***I (omröstning)
  
6.10.Halvtidsöversyn av EU:s strategi för biologisk mångfald (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Flyktingkrisen, kontrollen av de yttre gränserna och Schengenområdets framtid - Respekt för den internationella principen om "non-refoulement" - Finansiering av flyktingfaciliteten för Turkiet - Ökande rasistiskt hat och våld mot flyktingar och migranter i hela Europa (debatt)
 11.Ny strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (debatt)
 12.Kommissionens åtgärder för att iaktta domstolens dom i mål T-521/14 Sverige mot kommissionen (skyldigheten att fastställa kriterier för hormonstörande ämnen) (debatt)
 13.Insyn i och kontroll av kliniska prövningar (debatt)
 14.Föredragningslista för nästa sammanträde
 15.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.    Människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna (2016/2556(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Peter Eriksson, Tamás Meszerics, Bronis Ropė och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna (B8-0173/2016),

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke och Monica Macovei för ECR-gruppen, om människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna (B8-0182/2016),

—   Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, om människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna (B8-0183/2016),

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Arne Lietz, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward och Damiano Zoffoli för S&D-gruppen, om människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna (B8-0184/2016),

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia och Roberta Metsola för PPE-gruppen, om människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna (B8-0186/2016),

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee och Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, om människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna (B8-0188/2016),

—   Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen, om människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna (B8-0190/2016).

II.   Bahrain: fallet Mohammed Ramadan (2016/2557(RSP))

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, om Bahrain: fallet Mohammed Ramadan (B8-0174/2016),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om Bahrain: fallet Mohammed Ramadan (B8-0192/2016),

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Afzal Khan, Eric Andrieu, Knut Fleckenstein, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato och Damiano Zoffoli för S&D-gruppen, om Bahrain: fallet Mohammed Ramadan (B8-0194/2016),

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Elisabetta Gardini och Roberta Metsola för PPE-gruppen om Bahrain: fallet Mohammed Ramadan (B8-0195/2016),

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Arne Gericke och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen, om Bahrain: fallet Mohammed Ramadan (B8-0196/2016),

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou och Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, om Bahrain: fallet Mohammed Ramadan (B8-0197/2016),

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen, om Bahrain: fallet Mohammed Ramadan (B8-0198/2016).

III.   Fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong (2016/2558(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, om fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong (B8-0175/2016),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi och Marco Valli för EFDD-gruppen, om fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong (B8-0176/2016),

—   Jo Leinen, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer och Damiano Zoffoli för S&D-gruppen, om fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong (B8-0185/2016),

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Eva Paunova, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, Joachim Zeller och Roberta Metsola för PPE-gruppen, om fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong (B8-0187/2016),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Roberts Zīle och Beatrix von Storch för ECR-gruppen, om fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong (B8-0189/2016),

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Martina Anderson, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stefan Eck, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou och Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, om fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong (B8-0191/2016),

—   José Inácio Faria, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen, om fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong (B8-0193/2016).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

Georgi Pirinski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Dennis de Jong (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Kostadinka Kuneva (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Romana Tomc för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tibor Szanyi och Bill Etheridge, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Jane Collins för EFDD-gruppen, Dominique Martin för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Thomas Mann, Marita Ulvskog, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Tiziana Beghin, Joëlle Mélin, Lampros Fountoulis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, António Marinho e Pinto, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Zdzisław Krasnodębski, Filiz Hyusmenova, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Helga Stevens, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Ribeiro, Evelyn Regner, Claude Rolin, Javi López, Anne Sander, Siôn Simon, Sven Schulze, Csaba Sógor och Tom Vandenkendelaere.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Notis Marias och Neoklis Sylikiotis.

Talare: Bill Etheridge om hur ögonkontaktsförfarandet hade använts under denna debatt (Talmannen preciserade förfarandet).

Talare: Marianne Thyssen och Georgi Pirinski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 2.2.2016.


4. Kommissionens beslut om paketet om bolagsskatt (debatt)

Uttalande av kommissionen: Kommissionens beslut om paketet om bolagsskatt (2016/2980(RSP))

Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Alain Lamassoure för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Michael Theurer för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Tim Aker för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Ashley Fox, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Cora van Nieuwenhuizen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Marian Harkin, Miguel Viegas, Philippe Lamberts, Petr Mach, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Markus Ferber, Emmanuel Maurel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Neena Gill, Siegfried Mureşan, Paul Tang, Burkhard Balz, Ramón Jáuregui Atondo, Evelyn Regner och Tibor Szanyi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Notis Marias, Maria Grapini, Ernest Urtasun och Kostas Chrysogonos.

Talare: Pierre Moscovici.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

5. Högtidligt möte - Estland

Kl. 12.00–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besökets av Republiken Estlands president Toomas Hendrik Ilves.


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Janice Atkinson.

6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (kodifiering) ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (kodifiering) [COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0025)


6.2. Ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller [08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0002/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0026)

Europaparlamentet godkänner godtagandet av ändringarna av protokollet.


6.3. Ändringarna av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar [08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0001/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0027)

Europaparlamentet godkänner godtagandet av ändringarna av protokollet.


6.4. Avtalet om samarbete mellan Eurojust och Ukraina * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Ukraina [2015/0810(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0028)


6.5. Avtalet om samarbete mellan Eurojust och Montenegro * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Montenegro [11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0029)


6.6. Begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewicz immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewicz immunitet [2015/2313(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0030)


6.7. Begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewicz immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewicz immunitet[2015/2240(IMM)] – Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0031)


6.8. Begäran om upphävande av Florian Philippots immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Florian Philippots immunitet [2015/2267(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Laura Ferrara (A8-0014/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0032)


6.9. Inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete [COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Georgi Pirinski (A8-0172/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0033)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0033)


6.10. Halvtidsöversyn av EU:s strategi för biologisk mångfald (omröstning)

Betänkande om halvtidsöversynen av EU:s strategi för biologisk mångfald [2015/2137(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0034)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Georgi Pirinski - A8-0172/2015
Michela Giuffrida, Tania González Peñas, István Ujhelyi, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Morten Messerschmidt, Andrejs Mamikins, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Seán Kelly och Bill Etheridge

Betänkande Mark Demesmaeker - A8-0003/2016
Michela Giuffrida, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin, Bendt Bendtsen, Stanislav Polčák och Seán Kelly.


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.15 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Talare: Lampros Fountoulis som protesterade mot Gabriele Zimmers uttalande under måndagen rörande en manifestation i Athen, som hon hade betecknat som flyktingfientlig.


10. Flyktingkrisen, kontrollen av de yttre gränserna och Schengenområdets framtid - Respekt för den internationella principen om "non-refoulement" - Finansiering av flyktingfaciliteten för Turkiet - Ökande rasistiskt hat och våld mot flyktingar och migranter i hela Europa (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Flyktingkrisen, kontrollen av de yttre gränserna och Schengenområdets framtid (2016/2559(RSP))

Uttalanden av rådet och kommissionen: Respekt för den internationella principen om "non-refoulement" (2016/2535(RSP))

Uttalanden av rådet och kommissionen: Finansiering av flyktingfaciliteten för Turkiet (2016/2528(RSP))

Uttalanden av rådet och kommissionen: Ökande rasistiskt hat och våld mot flyktingar och migranter i hela Europa (2016/2563(RSP))

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Esteban González Pons, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Alexander Graf Lambsdorff, Cornelia Ernst, Judith Sargentini, Paul Nuttall, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Paul Denanot, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke och Monika Hohlmeier.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Maria Grapini och Cornelia Ernst som ställde två frågor ("blått kort") till Monika Hohlmeier, som besvarade dem, Victor Boştinaru, Bernd Kölmel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Cecilia Wikström, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, som avböjde en fråga ("blått kort") från, Marek Jurek, Jean Lambert, Peter Lundgren, Gilles Lebreton, Konstantinos Papadakis, Marian-Jean Marinescu, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Costas Mavrides, Isabelle Thomas, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Martina Anderson, Ska Keller, Jonathan Arnott, Laurenţiu Rebega, Aymeric Chauprade, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff och Sophia in 't Veld, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Marco Zanni, Louis Aliot, Georgios Epitideios, Kinga Gál, Knut Fleckenstein, Jussi Halla-aho, Marielle de Sarnez, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Diane James, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Gerolf Annemans, Kristina Winberg, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Olaf Stuger, Udo Voigt, Jan Olbrycht, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Péter Niedermüller, Monica Macovei, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Urtasun, Diane James, Auke Zijlstra, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alessandra Mussolini, Charles Tannock, Maite Pagazaurtundúa Ruiz och Eleonora Forenza.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Ernest Maragall, Georgios Epitideios, ställde en fråga ("blått kort") till Eleonora Forenza, som besvarade frågan, Marie-Christine Arnautu, Frank Engel, Elena Valenciano, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis, Jan Zahradil, Gérard Deprez, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sofia Sakorafa, Franz Obermayr, Nadine Morano, Birgit Sippel, som avböjde en fråga ("blått kort") från Monika Hohlmeier, Richard Ashworth, Ivo Vajgl, Tania González Peñas, Franz Obermayr, om föregående talares inlägg, Mara Bizzotto, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ryszard Czarnecki, Morten Helveg Petersen, Josu Juaristi Abaunz, Nicolas Bay, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eider Gardiazabal Rubial, Amjad Bashir, João Pimenta Lopes, Sophie Montel, Barbara Kudrycka, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, Reimer Böge, Kati Piri, Peter van Dalen, Carlos Coelho, Jens Geier, Notis Marias, Georgios Kyrtsos, Daniele Viotti, Nikolay Barekov, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Barbara Matera, Jean-Paul Denanot, Lefteris Christoforou, Soraya Post, Emil Radev, Miriam Dalli, Renate Sommer, Jeppe Kofod, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cécile Kashetu Kyenge, Ingeborg Gräßle, Roberta Metsola, José Manuel Fernandes och Anna Maria Corazza Bildt.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Hilde Vautmans, Kostas Chrysogonos, Zoltán Balczó, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman och Ana Gomes.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen), Dimitris Avramopoulos och Bert Koenders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


11. Ny strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000006/2016) från Iratxe García Pérez, för utskottet FEMM, till kommissionen: Den nya strategin för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0103/2016)

Iratxe García Pérez utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Constance Le Grip för PPE-gruppen, Maria Noichl för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Anna Záborská, Maria Arena, Arne Gericke, Louise Bours, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Viorica Dăncilă, Marijana Petir, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera och Anna Hedh.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Csaba Sógor, Julie Ward, Biljana Borzan, Evelyn Regner och Siôn Simon, som avböjde en fråga ("blått kort") från Arne Gericke.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák och Ruža Tomašić.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

Daniela Aiuto och Marco Zullo för EFDD-gruppen, om den nya strategin för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0148/2016);   

— Maria Arena, Maria Noichl, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Iratxe García Pérez, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Pina Picierno och Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica och Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Malin Björk, Eleonora Forenza, Stefan Eck, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez och Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, om den nya strategin för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Europa efter 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0150/2016);

Constance Le Grip för PPE-gruppen, om den nya strategin för jämställdhet och kvinnors rättigheter i Europa efter 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0163/2016)

Beatrix von Storch, om den nya strategin för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015 (2016/2526(RSP)) (B8-0164/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 3.2.2016.


12. Kommissionens åtgärder för att iaktta domstolens dom i mål T-521/14 Sverige mot kommissionen (skyldigheten att fastställa kriterier för hormonstörande ämnen) (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000003/2016) från Matthias Groote för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, och Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen till kommissionen: Kommissionens åtgärder för att iaktta domstolens dom i mål T-521/14 Sverige mot kommissionen (2016/2536(RSP)) (B8-0107/2016)

Jytte Guteland, Gerben-Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi och Merja Kyllönen utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Jens Gieseke för PPE-gruppen, Pavel Poc för S&D-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Margrete Auken, Ivo Belet, Daciana Octavia Sârbu, Bart Staes, Cristian-Silviu Buşoi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michèle Rivasi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Max Andersson, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen och Soledad Cabezón Ruiz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Notis Marias, Frédérique Ries, João Ferreira, Rosa D'Amato och Stanislav Polčák.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Insyn i och kontroll av kliniska prövningar (debatt)

Uttalande av kommissionen: Insyn i och kontroll av kliniska prövningar (2016/2534(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Matthias Groote för S&D-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julia Reid, José Manuel Fernandes, Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo och Marju Lauristin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias och João Ferreira.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 576.422/OJME).


15. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Generalsekreterare

vice ordförande


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Giménez Barbat, Konečná, Le Pen Jean-Marie, McGuinness, Melior, Michels, Vallina, Verheyen

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy