Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 februari 2016 - Strasbourg

2. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller utbildning, testning och regelbunden kontroll av piloter för prestandabaserad navigering (D042244/03 - 2016/2545(RPS) - tidsfrist: 23 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : TRAN

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter, vad gäller ekodesignkrav för produkter för ventilationsvärme, produkter för kylning, processkylaggregat av högtemperaturtyp och fläktkonvektorer (D042440/02 - 2016/2544(RPS) - tidsfrist: 23 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om rättelse av artikel 7 i förordning (EU) nr 1303/2014 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende ”säkerhet i järnvägstunnlar” i järnvägssystemet i Europeiska unionen (D043314/01 - 2016/2533(RPS) - tidsfrist: 20 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : TRAN

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy