Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 февруари 2016 г. - Страсбург

3. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията и процедурите за определяне дали неподлежащите на събиране суми следва да бъдат възстановени от държавите членки по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 29 януари 2016 г.
Препращане на водещата комисия:REGI (член 54 от Правилника за дейността), EMPL (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на условията за прилагане на дерогациите за валутите с ограничения в наличността на ликвидни активи (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 26 Януари 2016

Препращане на водещата комисия:Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Правна информация - Политика за поверителност