Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 3. helmikuuta 2016 - Strasbourg

3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä niiden edellytysten ja menettelyjen osalta, joilla määritetään, onko jäsenvaltioiden korvattava Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat määrät, joita ei saada perittyä takaisin (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. tammikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
(työjärjestyksen 54 artikla), EMPL (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sellaisiin valuuttoihin, joissa likvidien varojen saatavuuteen liittyy rajoituksia, liittyvien poikkeusten soveltamisedellytysten määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 26. tammikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö