Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. februára 2016 - Štrasburg

3. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o podmienky a postupy vo vzťahu k Európskemu fondu regionálneho rozvoja, Európskemu sociálnemu fondu, Kohéznemu fondu a Európskemu námornému a rybárskemu fondu, ktoré sa uplatnia na určenie toho, či nevymožiteľné sumy uhradia členské štáty (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. januára 2016
pridelené: gestorský výbor: REGI (článok 54 rokovacieho poriadku), EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce podmienky uplatňovania výnimiek vzhľadom na meny s obmedzeniami týkajúcimi sa dostupnosti likvidných aktív (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 26. januára 2016
pridelené: gestorský výbor: ECON

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia