Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 februari 2016 - Strasbourg

3. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller villkor och förfaranden för att avgöra om medlemsstaterna ska återbetala belopp som inte kan återkrävas när det gäller Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden (C(2016)00268 - 2016/2562(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 januari 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: REGI (artikel 54 i arbetsordningen), EMPL (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska standarder för tillsyn för att specificera villkoren för tillämpning av undantagen för valutor med begränsningar för de likvida tillgångarnas tillgänglighet (C(2016)00270 - 2016/2551(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 26 januari 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy