Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 февруари 2016 г. - Страсбург

6. Подготовка на заседанието на Европейския съвет от 18 и 19 февруари 2016 г. (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на заседанието на Европейския съвет от 18 и 19 февруари 2016 г. (2015/3022(RSP))

Bert Koenders (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Raymond Finch, Syed Kamall, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Richard Sulík, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Nigel Farage, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Marine Le Pen, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, и Diane Dodds, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказаха се: Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Hans-Olaf Henkel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton, Catherine Bearder, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Martina Anderson, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alyn Smith, Jill Evans, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Rolandas Paksas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Anna Elżbieta Fotyga, Sophia in 't Veld, Luke Ming Flanagan, Jean Lambert, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, Françoise Grossetête, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Pavel Telička, João Ferreira, Molly Scott Cato, Peter Lundgren, João Ferreira, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Richard Sulík, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, Peter Eriksson, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Evžen Tošenovský, György Schöpflin, Josef Weidenholzer, Sander Loones, Мария Габриел, Birgit Sippel, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Othmar Karas, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Manolis Kefalogiannis, Catherine Stihler, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, която направи лично изявление вследствие на изказването на предходния оратор, Jeppe Kofod, Milan Zver, Iratxe García Pérez, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Angelika Niebler, Elisa Ferreira и Tunne Kelam.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen и Ana Gomes.

Изказаха се: Jean-Claude Juncker и Bert Koenders.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Правна информация - Политика за поверителност