Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 февруари 2016 г. - Страсбург

8.4. Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (гласуване)

Предложение за резолюция внесена съгласно член 216, параграф 2 от Правилника на дейността от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0038)

Правна информация - Политика за поверителност