Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 februari 2016 - Straatsburg

8.4. Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde sojaboon FG72 (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 106, lid 2 en 3, van het Reglement door Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja FG72 (MST-FGØ72-2) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0038)

Juridische mededeling - Privacybeleid