Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 февруари 2016 г. - Страсбург

8.6. Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесена съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника на дейността от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0040)

Правна информация - Политика за поверителност