Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 февруари 2016 г. - Страсбург

8.7. Възражение в съответствие с член 106 относно емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (гласуване)
CRE

Разискването се състоя на 18 януари 2016 г. (точка 16 от протокола от 18.1.2016 г).

Предложение за резолюция, внесена съгласно член 106, параграфи 2, 3 и 4 от Правилника на дейността от Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen и Piernicola Pedicini , от името на комисията ENVI, относно проект на Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се

Изказвания

Преди гласуването, Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) и Giovanni La Via (председател на комисията ENVI).

Правна информация - Политика за поверителност