Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 февруари 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

8. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Споразумение за асоцииране между ЕС и Молдова: защитна клауза и механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на защитната клауза и механизма за недопускане на заобикалянето на мерки, с които се предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции по Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна [COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0035)


8.2. Споразумение за асоцииране между ЕС и Грузия: механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на механизма за недопускане на заобикалянето на мерки, с който се предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции по Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна [COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0036)

Изказвания

Gabrielius Landsbergis (докладчик), Преди гласуването.


8.3. Ратифициране на Маракешкия договор във основа на получена петиция, по-конкретно петиция 924/2011 (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесена съгласно член 216, параграф 2 от Правилника на дейността от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, относно ратифицирането на Маракешкия договор въз основа на получени петиции, по-конкретно петиция № 924/2011 (2016/2542(RSP)) (B8-0168/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0037)


8.4. Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (гласуване)

Предложение за резолюция внесена съгласно член 216, параграф 2 от Правилника на дейността от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D042684 - 2015/2547(RPS)) (B8-0133/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0038)


8.5. Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесена съгласно член 216, параграф 2 от Правилника на дейността от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D042682 - 2015/2548(RSP)) (B8-0134/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0039)


8.6. Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесена съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника на дейността от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D042681 - 2015/2549(RSP)) (B8-0135/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0040)


8.7. Възражение в съответствие с член 106 относно емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (гласуване)

Разискването се състоя на 18 януари 2016 г. (точка 16 от протокола от 18.1.2016 г).

Предложение за резолюция, внесена съгласно член 106, параграфи 2, 3 и 4 от Правилника на дейността от Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen и Piernicola Pedicini , от името на комисията ENVI, относно проект на Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS)) (B8-0040/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се

Изказвания

Преди гласуването, Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) и Giovanni La Via (председател на комисията ENVI).


8.8. Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (гласуване)

Доклад, съдържащ препоръки на Европейския парламент към Комисията относно преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (TiSA) [2015/2233(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Viviane Reding (A8-0009/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0041)


8.9. Нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 г. (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016 и B8-0164/2016 (2016/2526(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0148/2016

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0150/2016

Приема се (P8_TA(2016)0042)

(Предложенията за резолюции B8-0163/2016 et B8-0164/2016 отпадат.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност