Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 февруари 2016 г. - Страсбург

12. Доклад за напредъка на Сърбия за 2015 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за напредъка на Сърбия за 2015 г. (2015/2892(RSP))

Bert Koenders (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: David McAllister, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Ruža Tomašić, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Tamás Meszerics, Edouard Ferrand, Eduard Kukan, Richard Howitt, Monica Macovei, Andor Deli, Paul Tang, Andrej Plenković, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Tonino Picula, László Tőkés, Olle Ludvigsson, Андрей Ковачев, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ангел Джамбазки, Soraya Post, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, и Miroslav Poche, който също отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Zoltán Balczó, Dubravka Šuica, Csaba Sógor и Franc Bogovič.

Изказаха се: Johannes Hahn и Bert Koenders.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   David McAllister, от името на комисията AFET, относно доклада за Сърбия за 2015 г. (2015/2892(RSP)) (B8-0166/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 4.2.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност