Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 февруари 2016 г. - Страсбург

13. Процесът на европейска интеграция на Косово (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Процесът на европейска интеграция на Косово (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Lars Adaktusson, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, Georg Mayer, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, David McAllister, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek, за да реагира на изказването на Eduard Kukan, Franz Obermayr, относно изказването на Ulrike Lunacek, и Julie Ward.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Илхан Кючюк, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle и Francisco Assis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver и Franz Obermayr.

Изказаха се: Johannes Hahn и Bert Koenders.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Ulrike Lunacek, от името на комисията AFET, относно доклада за Косово за 2015 г. (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 4.2.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност