Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

13. Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (2015/2893(RSP))

Οι Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lars Adaktusson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, David McAllister, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek, αντιδρώντας στην παρέμβαση του Eduard Kukan, Franz Obermayr, σχετικά με την παρέμβαση της Ulrike Lunacek, και Julie Ward.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle και Francisco Assis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dubravka Šuica, Νότης Μαριάς, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Bert Koenders.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση 2015 για το Κοσσυφοπέδιο (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου