Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 februari 2016 - Straatsburg

13. Europees integratieproces van Kosovo (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Europees integratieproces van Kosovo (2015/2893(RSP))

Bert Koenders (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Lars Adaktusson, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, David McAllister, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Tonino Picula, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jozo Radoš, Dominique Bilde, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Eduard Kukan, Ulrike Lunacek, om te reageren op de woorden van Eduard Kukan, Franz Obermayr, over de woorden van Ulrike Lunacek, en Julie Ward.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ilhan Kyuchyuk, Andrej Plenković, Daniele Viotti, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Alojz Peterle en Francisco Assis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica, Notis Marias, Csaba Sógor, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, James Carver en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Bert Koenders.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Ulrike Lunacek, namens de Commissie AFET, over het verslag 2015 over Kosovo (2015/2893(RSP)) (B8-0167/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 4.2.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid