Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. február 3., Szerda - Strasbourg

15. A líbiai helyzet (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A líbiai helyzet (2016/2537(RSP))

Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Barbara Spinelli, Jordi Sebastià, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Raymond Finch, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jiří Pospíšil, Marie-Christine Arnautu, Aymeric Chauprade, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Louis Aliot, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Bas Belder, Eduard Kukan, Elena Valenciano, Amjad Bashir, David McAllister, Alfred Sant, Mirosław Piotrowski, Santiago Fisas Ayxelà, Afzal Khan, Jana Žitňanská, Tunne Kelam és Jaromír Štětina.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák és Csaba Sógor.

Felszólal: Bert Koenders.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, az ECR képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2016/2537(RSP)) (B8-0146/2016);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber, Nedzhmi Ali, az ALDE képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2016/2537(RSP)) (B8-0169/2016);

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Klaus Buchner, Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2016/2537(RSP)) (B8-0170/2016);

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Tokia Saïfi, Lara Comi, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2016/2537(RSP)) (B8-0177/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2016/2537(RSP)) (B8-0178/2016);

—   Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans, a(z) ENF, a líbiai helyzetről (2016/2537(RSP)) (B8-0179/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2016/2537(RSP)) (B8-0180/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, a líbiai helyzetről (2016/2537(RSP)) (B8-0181/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.2.4-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat