Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 3 februarie 2016 - Strasbourg

15. Situația din Libia (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Libia (2016/2537(RSP))

Bert Koenders (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Elmar Brok, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Barbara Spinelli, Jordi Sebastià, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Raymond Finch, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jiří Pospíšil, Marie-Christine Arnautu, Aymeric Chauprade, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Louis Aliot, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Bas Belder, Eduard Kukan, Elena Valenciano, Amjad Bashir, David McAllister, Alfred Sant, Mirosław Piotrowski, Santiago Fisas Ayxelà, Afzal Khan, Jana Žitňanská, Tunne Kelam și Jaromír Štětina.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák și Csaba Sógor.

A intervenit Bert Koenders.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Libia (2016/2537(RSP)) (B8-0146/2016);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber, Nedzhmi Ali, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Libia (2016/2537(RSP)) (B8-0169/2016);

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Klaus Buchner, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Libia (2016/2537(RSP)) (B8-0170/2016);

—   Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Tokia Saïfi, Lara Comi, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Libia (2016/2537(RSP)) (B8-0177/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Libia (2016/2537(RSP)) (B8-0178/2016);

—   Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, referitoare la situația din Libia (2016/2537(RSP)) (B8-0179/2016);

—   Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Fabio De Masi, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Libia (2016/2537(RSP)) (B8-0180/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Libia (2016/2537(RSP)) (B8-0181/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 4.2.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate