Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 - Στρασβούργο

18. Εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας κατά των γυναικών σε δημόσιους χώρους (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας κατά των γυναικών σε δημόσιους χώρους (2016/2539(RSP))

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, το Συμβούλιο δεν θα συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Ulrike Trebesius και Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jadwiga Wiśniewska για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Malin Björk, η οποία απαντά, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Terry Reintke, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek,Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica και Marijana Petir.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Νότης Μαριάς και Tania González Peñas.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου