Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 februari 2016 - Strasbourg

18. Stoppa sexuella trakasserier och våld mot kvinnor på offentliga platser (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Stoppa sexuella trakasserier och våld mot kvinnor på offentliga platser (2016/2539(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talmannen meddelade att rådet, efter överenskommelse med de politiska grupperna, inte skulle delta i debatten.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ulrike Trebesius och Malin Björk för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Jadwiga Wiśniewska ställde en fråga ("blått kort") till Malin Björk, som besvarade frågan, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") Terry Reintke, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Constance Le Grip, Michela Giuffrida, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Cornelia Ernst, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Sophie Montel, Ildikó Gáll-Pelcz, Clare Moody, som avböjde en fråga ("blått kort") Marek Jurek,Ulrike Trebesius, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Roberta Metsola, Soraya Post, Julie Girling, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Milan Zver, Ruža Tomašić, Stefan Eck, Anna Záborská, Marek Jurek, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Jussi Halla-aho, Csaba Sógor, Dubravka Šuica och Marijana Petir.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Pirkko Ruohonen-Lerner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias och Tania González Peñas.

Talare: Corina Crețu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy